Régi Magyar Levelek és Okiratok Tára

rekordok száma: 254

1905

01. évfolyam

01. szám
Szerkesztői izenetek
Bányai Elemér, Csáth Károly, Kelemen Lajos, Komlóssy Arthur, Lengyel Miklós, Magasházy Béla, apsai Mihály János, Mayer Ödön, Perényi Zsigmond, Petrovay György, Révész Kálmán, Sebes Dénes, Szinyei Gerzson, Teleki László Gyula, Teleki László, Ujfalussy Károly, Vadnay Tibor, Váradi Gábor, Wass György, Zichermann Mór részére
Debreceniek a széchényi országgyülésen / Zoltay Lajos p. 68-72.
A debreceni követek beszámolójának teljes szövegével. 1707. szeptember
Folyóiratok szemléje / Oláh Gábor p. 85-89.
Akadmiai Értesítő, Athenaeum, Budapesti Szemle, Erdélyi Múzeum, Genealógiai Füzetek, Huszadik Század, Irodalomtörténeti Közlemények, Közgazdasági Szemle, Századok, Turul, Uránia
Új könyvek p. 90-92.
A sárospataki kollégium és a nagy Wesselényiről írott könyv.
02. szám
A szerkesztő postája
Üzenetek Barcsa János, Bányai Elemér, Benedek János, Dvortsák Győző, Dongó Gyárfás Géza, Gráner Ernő, Hamvai Lajos, Kunos Ignác, apsai Mihály János, "Szoboszló és Vidéke" szerkesztője. gróf Teleki Domonkos, Versényi György részére
Lukács pap éneke / Révész Kálmán p. 18-22.
Debreceni Smigmatopoeus (Szappanos) János
Nyilatkozat / Kardos Samu p. 88-90.
Válasz Friedrich István bírálatára, amelyet Kardos Samu Wesselényi-mongráfiájáról írt
Folyóiratok szemléje / Z[oltai] L[ajos] p. 91-95.
Akadmiai Értesítő, Archeológiai Értesítő, Budapesti Közgazdasági Szemle, Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, Magyar Nyelv, Századok, Történelmi Tár, Turul, Uránia
Halálozás p. 97.
Bernátfalvi Bernáth Elemér, a debreceni kir. tábla elnöke.
Csokonai-ház p. 98-99.
Debrecen, Hatvan u. 23. A Csokonai Kör, a Városi Múzeum és a Hajdúmegyei tanítók Gönczy-egyletének otthona
A tanács és a helyi szerzők p. 99.
A debreceni városi tanács támogatásávak megjelenő kiadványokról
03. szám
A szerkesztő postája
Üzenetek Feöldi Dobi Antal, "Független Magyarország" szerkesztője, Gyömörey Vince, Lengyel Miklós, Kovács Ferenc, Németh Péter, Vámbéry Ármin és Weiwurm Antal részére
Lorántffy Zsuzsanna levele Bornemissza Katához : Gyulafehérvár, 1635. ápr. 13. p. 100. utáni tábla
A fakszimile bal alsó sarkára nyomtatott szövegben Bornemissza Anna neve szerepel címzettként
Nyílt levél dr. Both Istvánhoz, a "Szilágy" felelős szerkesztőjéhez / Kardos Samu p. 91-92.
Friedreich István könyvbírálatához fűzött megjegyzések
Folyóiratok szemléje / Z[olta]i L[ajos] p. 93-96.
Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez, Akadémiai Értesítő, Erdélyi Múzeum, Közgazdasági Szemle, Magyar Nyelv, Protestáns Szemle, Századok.
Máramaros vármegye a nagy Wesselényiért / Közli Pável Mihály p. 98-99.
Máramaros vármegye 1836. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 539. sz. határozata

02. évfolyam

1906

02. évfolyam

01. szám
A szerkesztő postája
Üzenet Dr. Dombováry Géza, Dr. Lengyel Miklós, Milesz Béla, Stampfel Károly, Dr. Toldy László, Dr. gr. Vass György és Dr. Vértessy Gyula részére.
Debrecen falu 1235-ik évi életéről / Dongó Gyárfás Géza p. 11-13.
A Nagyváradi Regestrum 385. sz. bizonyságlevele alapján
Tudósok levelei / Közli Milesz Béla p. 26-29.
Döbrentei Gábor levele Péczely Józsefhez, Buda, 1832. dec. 18.
Folyóiratok szemléje / Z-i. p. 80-83.
Akadémiai Értesítő, Budapesti Szemle, A Fáklya, Genealógiai Füzetek, Huszadik Század, Közgazdasági Szemle, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Protestáns Szemle, Századok
02. szám
A szerkesztő postája
Üzenet Bányai Elemér, Darnay Kálmán, Endrődy Sándor, Kacziány Géza, Kovács Loránt, Leszih Andor, Lévay József, Magasházy Béla, ifj. Toldy László, gr. Vass György részére.
Közlemények a Borsod-miskolci múzeum ereklye gyűjteményéből / Közli Leszih Andor p. 61-66.
Szemere Bertalan levele szüleihez, London, 1837. máj. 28. Kossuth Lajos levele az Országos Védegylethez, Pest, 1845. máj. 14. Görgey Artur levele Vukovics Sebőhöz, Budapest, 1849. jún. 17.
Régi államférfiak levelei Kardos Samu gyűjteményéből p. 90-95.
A., II. Ferdinánd király országgyűlésre meghívó levele 1633-ból. Ford. Kardos Albert. Eredetiről fakszimile melléklet.
Folyóiratok szemléje / Z-i. p. 96-100.
Akadémaiai Értesítő, Archeológiai Értesítő, Budapesti Szemle, Huszadik Század, Irodalomtörténeti Közlemények, Közgazgasági Szemle, Magyar Nyelv, Protestáns Szemle, Századok, Történelmi Tár, Uránia.
A város levéltáraiból / Z. L. p. 101-102.
I. Rákóczy György által kiadott elfogató parancs, 1648. Dobozi István által kiadatott bizonyságlevél Hatházi Villás Mihály ügyvéd részére, 1669. Thury Borbély András zálogcédulája, 1673.
03. szám
A nemes magyar nemzet művelt lelkű és hazafias érzésű olvasó közönségéhez!
Szerkesztőségi felhívás a lap támogatására, az előfizetési díjak beküldésére.
Közlemények a Borsod-miskolci múzeum ereklye-gyűjteményéből / Közli Leszih Andor p. 60-65.
A, Szemere Bertalan a miskolci színház díszletei ügyében. Bécs, 1836. júl. 16.
Folyóiratok szemléje / Z-i. p. 105-109.
Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez, Akadémiai Értesítő, Archeológiai Értesítő, Huszadik Század, Közgazdasági Szemle, Magyar Nyelvőr, Magyar Nyelv, Protestáns Szemle, Századok, Turul, Uránia.
04. szám
Üdvözlő beszéd II. Rákóczy [!] Ferenchez / közli Dvortsák Győző p. 34-37.
Sáros vármegye főispáni székébe történt beiktatásakor (1694. jún. 3.) elmondta Usz Gábor vm. főjegyző
Folyóiratok szemléje / Z-i. p. 105-108.
Akadémiai Értesítő, Erdélyi Múzeum, Huszadik Század, Közgazdasági Szemle, Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, Magyar Nyelvőr, Magyar Nyelv, Protestáns Szemle, Századok, Történeti Tár, Uránia.
Az Akadémia br. Wesselényi Miklós könyvéről / --. p. 111-112.
A Magyar Tudós Társaság 1834. onv. 7-i űlésének állásfogalása a "Balítéletek" c. munkáról.
A debreceni városi múzeumról / --. p. 112-114.
Tájékoztató az új intézmény működéséről.
05-06. szám
Kovacich Márton utikalauza 1814-ből / a latin eredeti szövegből magyarra fordította apsai Mihály János p. 32-38.
Emlékirat Wesselényi Miklós részére, midőn az erdélyi múzeum tudós szerzői, ifj. Pataki Mózes és Döbrentei Gábor urak kiséretében tapasztalatszerzés és ismerkedés céljából magyarországba utazni szándékozott
Miért lett Haynau kegyvesztett? / Közli Hatos Tivadar p. 51-55.
Az 1849. dec. 10-én kelt, Haynau féle katonai alapítvány szövege.
A város levéltáraiból / Zoltai Lajos p. 113-121.
Tanuk kihallgatása a Lorántffy-árvák Debrecen vidékén feküdt jószógai bizonyításához 1615-ből.
Folyóiratok szemléje / Z. I. p. 132-138.
Akadémiai Értesítő, Archeológiai Értesítő, Erdélyi Múzeum, Genealógiai Füzetek, Huszadik Század, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Protestáns Szelmle, Uránia, Századok, Történelmi Tár, Turul.
Szíves tudomásul / Kardos Samu p. 139-140.
A "Régi Okiratok és Levelek Tára" céljáról, eredményeiről, a támogatás szükségességéről.
A Petőfi Társaság Kardos Samuhoz p. 142.
Köszönet a Petőfi Társaságtól az odaajándákozott Szendrey Júlia által írt levélért.
07-08. szám
Folyóiratok szemléje / -i. -s. p. 135-138.
Adalékok Zemplém vármegye történetéhez, Akadémiai Értesítő, Huszadik Század, Irodalomtörténeti Közlemények, Közgazdasági Szemle, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Századok.