Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező

rekordok száma: 1964

1870

01. évfolyam

01-02. szám
Peabody György nagy jótékonysága p. 90.
Peabody György az angol kálvinista iskolára és tudományos célokra, szegény munkások nyomorának enyhitésére alapitványt tett
03-04. szám
Franciaország p. 205-206.
Római katolikus türelmetlensége -- Hitvallási viták a reformátusok között és a kormány álláspontja e vitával kapcsolatosan
Ausztria p. 206.
A polgári házasság bevezetéséről
A római zsinatról p. 207.
A zsinatról kiszivárgó hirekről. Az ellenzék szerepéről. A jezsuiták nagy befolyásáról. A zsinat elnapolásának gyakorlatáról
Északamerika : az itteni reformátusok részvéte a csehországi reformátusok iránt p. 207-208.
Cattel lelkész, a pennsylvaniai egyetem lektora csehországi utazásáról
Poroszország p. 208-209.
Tanitói fizetésekről, a felekezeti iskolákról, iskolafelügyelőkről
Helvétzia p. 209.
A berni kanton törvényhozó testülete 1869. nov. 25-én a felekezeti iskolák mellett foglalt állást
Törökország p. 209-210.
198 cikkből álló iskolai törvény elfogadásáról, mely az alsó, a közép és felsőbb intézetek munkáját szabályozza, helyi iskolákról, tanitóképzésről is rendelkezik
05. szám
Helvétzia p. 266.
A kötelező iskolai vallástanitás kérdéséről Zürichben.
Poroszország p. 266.
Tanitók nagy hiánya -- Nőtanitók
Ausztria p. 266-268.
A protestáns tanitóképzésről, a felekezeti iskolákról, a népiskolai törvényről
Az igaz vallás és a természet törvényei Volney a "Romok" cimü müvéből p. 269.
Az ismertetett művet fordította és jegyzetekkel ellátta Szalkay Gergely.
Kulifay Zsigmond egyházi beszédei p. 269.
Az ismertetett kötetet szerkesztette Fürdős Lajos.
Latin magyar szótár gymnasiumi használatra p. 269.
A ismertetett művet szerkesztette Lengyel Zsigmond, Szegedi Sándor.
06. szám
Külföldi protestáns lelkészek múlt évi értekezletei p. 316-318.
A közép rajna-vidéki, hannoveri, berlini lelkészek értekezletéről
A római zsinatról p. 321-323.
A pápai csalhatatlanság dogmájának vitájáról
Németföld p. 324.
Felekezeti iskolák. Tanitói fizetések. Tanitók hiánya. Tanitási költség.
Helvétzia p. 324-325.
Taneszközökről, tanitói gyülésről
Ausztria p. 325.
Állami költségvetés az iskolaügyre -- Tanitók hiánya -- Vallásoktatás - Nyomorúságok stb.
07. szám
Németország p. 368.
Halálos büntetés -- Vegyesházasok reverzálisáról -- Vallásszabadság -- Izraelita szövetség
Franciaország : vallási párttusák a reformátusok között p. 368-369.
A választási jogtól való megfosztása azoknak, akik az Apostoli hitvallást nem hiszik
Nagy-Britannia p. 369.
Kolostorok kérdése-- Skót zsinatok
Nagy-Britannia p. 369.
Kolostorok kérdése-- Skót zsinatok
Svédország p. 369-370.
Vallásszabadságról. Állami hivatalt bármely felekezethez tartozó egyén viselhet, de az államtanács tagja csak luteránus lehet
Északamerika p. 370.
Érvénytelen végrendelet istentagadók javára-- A mormonnok megfenítettnek
Oroszország p. 370.
Vallásszabadság a finneknél -- Templomok Moszkvában-- A csalhatatlan zsidó rabbi
Nagy-Britannia p. 372.
Vallástanitásról. A leendő katonatisztek humán és reál képzéséről
Németföld p. 372.
Az újabb nyelvek az egyetemeken -- Közvizsgák Münchenben -- Lelkészek mint iskolai elöljárók a M. Frankfurtban
Olaszország p. 373.
Az állam meg akar szökni az iskolaügytől-- Iskolázás Florenzben
Franciaország p. 373.
A protestáns iskolák fenntartásáról. Tanitóképzőkről, óvónőképzőkről.
Svédország p. 373.
A vallásoktatást tanitók végezzék továbbra is és ne bizzék azt lekészekre
Az ág. hitv. ev. egyháztörténelme Magyarországon általában, különösen pedig a nagyhonti evang. esperesség s egyes egyházaink története a reformációtól kezdve korunkig / Zsilinszky Mihály p. 385-387.
A dolgozat eredeti cime: Historia cirkwe evangelické podle Aug. Wizu w Uhrich Wseobecne, obzwlaste pak Welko Hontského ew. a. w. Senioratu a jednotliwych az vo nejnowsi casy.
Ausztrália, Ujseeland p. 390.
A tanitók fizetéséről.
A figaró, mint legkeményebb iskolai büntetés p. 390.
Arab iskolás gyerekek réme a büntetésből felteendő cilinder.
08-09. szám
Németföld p. 459-460.
A poroszok és a porosz király vallásossága a háború kezdetén-- Táboripapok és diakónok
Anglia p. 461-462.
A királynő lelkészének nyilatkozata a francia hadüzenetről. Az anglikán államegyház uralma nem töröltetik el Walesben
Franciaország p. 462-463.
Temetők kédése a parlamentben -- Az evangélikus szövetség new yorki ülésének elhalasztásáról
Helvetzia p. 463-464.
A waadt-kantoni szabad egyház zsinata-- Rátzionalisztikus mozgalmak-- Vélemény a francia-porosz háború felett
Római zsinat p. 464-466.
A zsinat tagjairól, nemzetiségi összetételéről. A zsinat berekesztéséről. A pápai csalhatatlanság dogmájának kimondásáról
Németföld p. 480-482.
A Napoleoni harcra önkéntjelentkező diákokról ; A rajnavidéki protestáns lelkészek értekezletéről ; Az iskolák felekezeti jellegéről ; A tanitók fizetéséről
Franciaország p. 484-485.
Tanitói állások betöltése -- Népiskolai könyvtárak -- Tanitói lakások felbutorozásáról
10-11. szám
Némethon p. 534-536.
A lutherán értekezlet Lipcsében, a hit iránti hűség és a polgári házasság felett - Porosz mennoniták hadkötelezettsége
Nagy Britannia p. 536-537.
A bibliaterjesztő társulat nagygyüléséről -- Az angol bibliaforditás javitásáról -- Presbiteriánusok és az orgona -- Római katolikusokról szaporodása -- Pusey és a pápa
Róma p. 537-538.
Az olaszok bevonultak Rómába-- A német püspökök a pápai csalhatatlanság mellett
Északamerika p. 538.
A népesség felekezeti megoszlása-- Egyes felekezetek államsegélyben való részesülése
Nézetek az erdélyi ref. egyház kebeléből a gymnaziumok autonomiája ügyében a miniszteri törvény ellen p. 538.
Az erdélyi ref. egyház állásfoglalása a gimnáziumok autonámiája ügyében
Franciaország p. 551.
A francia katonatisztek iskolázottságáról
Helvétzia p. 552.
A zürichi kanton felekezeti tanitóképzéséről
Észak-Amerika : a biblia az iskolákban. p. 553.
A cicinnati-i iskola tanács kitiltotta a bibliát az iskolából
Vogt majomteoriáját ... p. 579.
Vogt és Virchow vitájáról - az ember származásáról
A népnevelés Galiciában p. 581.
Az iskolák látogatásának és a müveltségi szintnek elégtelen voltáról.
12. szám
Angolország p. 614-615.
Templomok száma -- Egy dogma feletti tépelődés -- A szabad keresztyén egylet feloszlatása
Északamerikai egyesült Államok p. 615-616.
A keresztyénség pozitív alapjaihoz s a hitvallásokhpz való regaszkodás-- Unitáriusok-- A római katolicizmus terjedése
Németország p. 620.
A tanitók a háboróban -- Nyilatkozat a felekezeti iskolák mellett -- Beal és hunanisztikus képzés tekintélye
Észak-Amerika p. 621.
A new yorki Cooper alapitotta müvelődési intézményről
A bécs protestáns theológiai fakultás köréből : eredeti tudósitás p. 630-631.
A honoris causa doktorokról. licenciátust nyertekről, magyar hallgatókról
1871

02. évfolyam

01-02. szám
Németföld p. 73-74.
A badeni zsinatok a polgári házasság és más effélék eredményeiről. A lelkészek kórházi szolgálatáról
Nagy-Britannia p. 74-75.
Az 1870. évi anglikán gyülésről
Ausztria : a klérus és az egyházi javak p. 75.
Statisztikai adatok a klérusról, az egyházi birtokról és a jövedelmekről
Németföld p. 75-76.
A szászországi protestáns elemi iskolai tanitók képességi vizsgája és fizetése -- Reáliskolát végzett tanulók egyetembe lépése Poroszországban
Franciaország p. 76-77.
A szerzetesrendek a közoktatásban ; Az elszász-lotaringiai iskolák jövőjéről
Ausztria : folytonos surlódások az iskolák felekezeti jelleme ügyében p. 77.
A vallástanitás elrendelése a községi és állami népiskolákban és a felgimnáziumokban
03. szám
Németföld : az ultramontánok és jezsuiták erölködései p. 145-146.
Az ultramontánok az egységes Németország terve ellen.
Olaszország p. 146.
Szabad egyház szabad államban Római viszonyok
Oroszország p. 146-147.
Az úri imádság az orosz birodalom nyelvein -- Báró Meyendorff érdemei.
04. szám
Németföld p. 195-197.
Ultramontánok az első birodalmi gyülésen -- Lelkészválasztási törvények és lelkészi fizetés Hannoverában -- Áttérési törvények
Anglia : erélyes lépések a romanizmus és racionalizmus ellen p. 197-198.
A római mise liturgiájának utánzását megtiltották az anglikán papoknak
Németföld p. 198-199.
A porosz népműveltség értéke a legközelebbi háborúban -- A porosz kormány túl szigorú ragaszkodása az iskolák felekezeti jellegéhez -- Elemi iskolai tantermek terjedelme
Olaszország p. 200.
Müveltségi állapotok egy római liceumban, gimnáziumban és egy technikumban
Törökország p. 201.
A kostantinápolyi császári liceumról és a kostantinápolyi osztrák, német iskolákról
A baranyamegyei iskolatanács p. 202-203.
Az 1868. 38. tvc. tarthatatlanságával foglalkozott.
05-06. szám
Olaszország p. 297.
Az első protestáns templom római megnyitásáról. A waldensek biblia-terjesztéséről. IX. Pius az 1849-es ujszövetség égetéséről
Észak-Amerika p. 300-301.
Dr. Nevin az állami és a községi iskolák ellen, s a felekezeti iskolák mellett foglalt állást ; A tanitóegylet állásfoglalása a közvizsgák rendjéről
07-08. szám
Németország p. 392-393.
A lelkészek esküjéről a szászországi evangélikus egyház egyetemes zsinata határozott
Németország p. 392-393.
Döllinger Prépost, a mücheni egyetem hittanára a pápai csalhatatlanságot ellenzi. A jezsuitákról. A protestánsok és katolikusok számarányáról
Nagy-Britannia p. 393-394.
Az egyházi társulatok májusi gyűlése Londonban. A sógorság, mint házassági akadály. bibliaterjesztő társulat és a vall. tartalmu müveket terjesztő társulat gyüléséről. A sógorházasságról
Helvétzia p. 394.
A szabad keresztény egylet Biell-i alakuló gyüléséről
Róma p. 395.
IX. Pius pápaságának 25. évfordulójára rendezett ünnepségekről. A pápa barátairól és ellenségeiről
Északamerika p. 396.
Presbyterek tisztujitása-- Szabadkőművesek
Németország p. 396-397.
Egészségügyi intézkedés Würtenbergben-- Elzászi iskolák
Nagy-Britannia : Londoni iskolaszék és Huxley p. 397-398.
Huxley nyilatkozata az angol és német egyetemek közötti különbözőségről.
Ausztria : protestáns zsinatok és az iskolaügy p. 398.
A helvét hitvallásuak és az ágostai hitvallásuak zsinata kimondta azt, hogy prot. felekezeti iskolákat tart fenn, de a rendszeres állami támogatást követeli
Északamerika p. 398-399.
Az iskolai műveltség állása -- Német és amerikai egyetemek
Hengstenber könyvtára p. 401.
Amerikai baptisták megvásárolták és Chicagoban nyilvános könyvtárat állitotak fel az anyagából
Babona, csalás és tudatlanság p. 401.
Jövendő mondókról a Berlini Intelligenzblattban egyetlen oldalon 3-4 hirdetés is olvasható.
09. szám
Németország p. 464-465.
Egy magyar protestáns tanárjelölt levelének részlete a német tanitóképzésről
Porosz-Szilézia : a pápa csalhatatlansága ellen protestásó tanárom s a porosz minisztérium p. 465.
12 boroszlói tanitó irásban protestált a pápa csalhatatlanságának dogmája ellen
Elzász p. 465-466.
A jezsuiták 12-17 éves gyermekek elcsalogatói ; Tanitói fizetésekről ; Tanitó hiányról
Ausztria p. 466.
Lauerbach Pál 1000 forintos hagyománya a szegény sorsu tanitójelölteknek ; Az elemi iskolákban a tandij eltörlését több iskolaszák kimondta
A bielitzi evangelikus tanítóképezde egy kitűnő jóltevője -- Ingyen iskolázás
10-11. szám
Egyháztörténelmi forgácsok / Eötvös Lajos p. 518-523.
Adalék Erdősi János magánéletéhez -- Hol halt meg Kálmáncsehi Sánta Márton -- Borsai váradi papról-- Alistáli Farkas Jakab életéhez-- Szatháry Ötvös István életéhez
Egy pár szó ezen okmányhoz / Szerkesztő p. 525-526.
Megjegyzések a "II. Lajos magyar király parancsa a soproni tanácshoz a lutherán eretnekség kiirtására s Luther könyveinek megégetése ügyében" c. forrásközléshez.
Németország p. 533-536.
Egyházi gyűlések Damstadtban s Berlinben -- Gusztáv Adolf Egylet -- Rajnatartományi zsinat -- A stóla eltöröltetése Braunschweigban -- Berlin egyházi statisztikájából.
Helvétzia p. 536-537.
A helvét református prédikátori társulat schaffhauseni nagygyüléséről
Franciaország p. 537.
Egyházi viszonyok Párizs ostroma idején
Északamerika p. 538.
Vallásos folyóiratok-- Utazó metodista prédikátorok
Németország p. 538-539.
Elzasz és Lotharingen a felekezeti iskolák mellett Tanítói fizetésegy evangelikus gyülekezetben-- Szászországi tanítók új esküje
Oroszország p. 539-540.
A cár mint a klasszika literatura barátja-- Iskolaügyi előhaladások
Egy szabadelvü zsidó rabbi p. 544.
Dr. Majer clevelandi rabbi.
12. szám
Németország p. 591-592.
A westfáliai zsinat és a protestáns egylet-- A szabadelvű Báden : polgári házasok egyházi esketése -- A szentháromságróli tan
Hollandia p. 593-594.
A modern teológusok és lelkészek és a zsinat állásfoglalása liturgiális ügyekben
Nagy-Britannia : német tanítók hivatnak be p. 595.
Német tanitók behivása Londonba, hogy az osztályonkénti tanitást az iskola-szervezetet megismertessék
Franciaország : az új korszak előjelei p. 595.
Az uj közoktatási törvénytervezetről
Északamérika : a német nyelv p. 595-596.
A német nyelv tanitásának bevezetéséről
A szentirás uj magyar forditásáról p. 596.
Milard a bibliaterjesztők bécsi ügynöke vetette fel az uj forditás készitésének gondolatát Debrecenben.
Északamerika p. 596.
New York minden iskolájában kötelező a német nyelv
[A Sályiban, Szathmármegyében egykor ...] p. 598.
Segélykérés árvíz után a Sályiban lévő gyülekezet számára
1872

03. évfolyam

01-02. szám
Nagy-Britannia p. 61.
Az evangélikus szövetség buzgalmi hete-- Angol és skót presbiteriánusok Az angolul beszélő presbiteruánusok egyesülési szándéka
Németország p. 62-63.
Az evangélikus szövetség tagjainak buzgalmi hete Berlinben -- Gr. Sedlniczky volt hercegérsek hagyomány -- A Svédenborgiánok hitvallása -- Az angol bibliaterjesztés és a német császár -- Gyűjtés az éhező perzsák számára
Ausztria p. 63.
Schultz Eduard ifjú liberális lelkész hivatalából letétetik
Skandinávia p. 63-64.
Zsinati modern teológia -- Lelkészválasztás -- Misszió
Északi és közép Amerika p. 64.
Szombatosok -- Mormonok -- Új felekezet -- Nagy testvériség
Poroszország p. 65.
Iskolafelügylet-- Miniszterváltozás-- Az árvák nevelése
Ausztria : Protestáns felekezeti iskolák sorsa Saltzkammergutban és Bukovinában p. 65-66.
A Saltzkammergut-i és bukovinai prot. felekezeti iskolák községivé válása
03. szám
Németország p. 133-134.
Az uj poroszminiszter -- Werder tábornok mint teolog -- Németországban a birodami gyűlésbe történt legközelebbi választások folytán... -- Lichtenberger protestáns hittanár kiutasitása Strassburgból
Franciaország p. 134-135.
Zsinattartási engedély a reformátusoknak -- Renan szabadelvüségéről -- Dupanloup orleánsi püspök kilépése az Akadémiáról
Olaszország p. 135.
Nyilvános viták Rómában a protestáns és katolikus teológusok között. Spurgeon római prédikációjáról. A római közerkölcsiségről
Ausztria p. 135-136.
Vallásszabadsági és egyenjogúsági törvény papíron-- Államsegély-- Ó-katolikusok.
Ausztria p. 137.
A bécsi prot. iskolákról, a calzlaui cseh ref. tanitóképzőről, a Gusztáv Adolf egylet ausztriai német és szláv prot. tanitól fizetéséhez adott segélyről
Mi eszközli számos protestáns világi uraink anyagi bukását s az evangéliumi papság mit tehet ennek megakadályozására p. 140.
Alsó nógrádi evangélikus ágoston hitvallású papi testület értekezései, 1. szám.
04. szám
Protestánsok-e az unitáriusok? p. 185.
Marheinke berlini hittanár szerint nem, mert semmiféle simboliumi közösség nem él fenn.
Egy haldokló porosz katona Szedánnál p. 186.
Kérése, hogy a bibliát olvassák neki.
05-06. szám
Németország p. 256-259.
Lisco és Sydow berlini evangélikus lelkészek fegyelmi ügye -- Ulich magdeburgi lelkész halála -- Jezsuiták elleni beadvány a birodalmi gyüléshez -- Németországban élő zsidókról -- Az evangélikus egyház állandó állami javadalmazásáról.
Olaszország p. 258.
A protestánsok száma -- Metodisták Rómában
Északamerika p. 258.
Az északamerikában élő holland és német reformátusokról
Németország p. 259.
Az iskolafelügyeleti törvény hatása-- Új törvényterv Szászországban-- Tanitói fizetések Kasselben
Anglia : az uj iskolaügyi törvény és a nonconformisták p. 259.
A vallástanitás tejles elkülönitésénel óhaja
Helvétzia p. 260.
A zürichi népiskolák vallásos jellege melletti állásfoglalásról
07. szám
Néhány vonás az idők jeleiből / Révész Imre p. 281-296.
Az evangéliumi egyház történetét és a jelen idők gondjait foglalja össze.
Budai Bálint turkevei prédikátor és kunsági esperest két levele / Közli a szerkesztő p. 326-330.
A levelek cimzettje: Érsekujvári Orbán szoboszlói lekész és debreceni esperes
Németország p. 331-332.
A jezsuiták kitiltása-- Porosz generál szuperintendensek értekezlete-- Konfessziók értéke feletti vita Hannoverben
Nagybritannia p. 332-333.
Egyházi társulatok májusi gyűlése -- Skót reformátusok zsinatai
Nagy-Britannia p. 332-333.
Egyházi társulatok májusi gyűlése -- Skót reformátusok zsinatai
Ausztria : mivé lehetnek azok a községi és állami iskolák Ausztria-Magyarországban? p. 336-337.
A községi állami iskolákban használt Wappler féle egyháztörténetről
08-09. szám
Németország p. 395-396.
A jezsuiták kiköltözése-- Szociális mozgalmak
Franciaország p. 396-398.
A reformátusok zsinatának vége -- Ágostai hitvallásuak zsinata -- Hova vezethet a modern vallási liberalizmus
Németország p. 398-400.
Hittani és neveléstani felolvasások a lipcsei egyetemen-- Tanitói fizetések
Helvétzia p. 400-402.
A népiskolaügy legújabb helyzete -- A prédikátori társulat és az iskolaügy.latát kezdte meg
A világ vége p. 406-407.
1872. augusztus 12-re várták.
10. szám
Népszerű erkölcstan p. 172[!472].
Ismertetés
Németország p. 466-469.
A Gusztáv Adolf egylet gyüléséről. Szociális mozgalmakról. Evangélikus lelkészek államsegélyezéséről. Feuerbach haláláról. Lisco és Sydow lelkészek ügyéről. A német protestáns egyletről. A berlini, hannoveri, kölni lelkészértekezletről
Olaszország p. 469.
Intézkedés a pápa halála esetére-- Péter-fillérekről-- Zárdák
11-12. szám
Helvétzia
Az egyházi reformegylet berni gyülése -- Az evang. egyházi egylet -- Merle D'Aubigné halála
Németország p. 543-545.
Népiskolai tanitók hiánya-- A poroszországi népiskolák reformja-- Szászország és Poroszország állása felsőbb iskolák dolgában-- A Heidelberg-i egyetemen a theológusok száma
1873

04. évfolyam

01. szám
Németország p. 51.
Kemény ítélet Sydow ellen -- Evangélikus lelkészek inséges helyzete a drágaság miatt -- Emlékjel református templomban
Nagy-Britannia p. 52.
Izgatások az ángol államegyház jelen helyzete ellen. Római irányzatok -- A skótok ünnepélyes megemlékezése Knox Jánosról.
Franciaország p. 53.
Az ország romlásának okairól-- Szakadás a református egyházban
Olaszország p. 53-54.
Egy uj protestáns gyülekezet Rómában -- A pápa fegyverei
Északamerika p. 54-55.
Hodge Károly 50 éves tanári pályájának ünnepléséről. Thornwel müveinek kiadásáról
Németország p. 55-57.
A porosz népiskolák és képezdék új szervezete -- Egy római katólikus női tanitóképezde Elzászban -- A jezsuiták történelmi oktatása -- A tanitóképezdei tanulók leköttetése -- Szászországi iskolai törvény
Helvétzia p. 57.
Genf -- Női tanulók az egyetemen
02. szám
Ki volt a Krisztus? / Ford. Rác Károly p. 65-83.
Schaff File new-yorki tanár felete e kérdésre.
Németország p. 101-103.
Négy uj törvényterv Poroszországban egyházi ügyekben. Az egyházbóli kilépésről. Az egyházi büntetésről és fenyitésről. A lelkészi pályára lépők képzéséről. Lelkészek hivatalba állásáról. Az egyházi hatalomról és a királyi főtörvényszékről. Sydow ügyéről
Helvétzia p. 103-104.
Zavargások Bázelben, Genfben egyházi szervezeti és tanitásbeli ügyekből kifolyóan
Északamerika p. 104.
Az evangélikus szövetség nagygyülésének szervezéséről
Németország p. 104-105.
Költség az iskolákra és a politziára Berlinben, Bécsben és Páterváron -- Elzászi ügyek
Ausztria p. 105.
Protestáns iskolák száma -- Kölcsön Linzben
03-04. szám
Egyesüljenek-é a sárospataki és debreceni főiskolák? / Homolya István p. 147-151.
Válasz Bihari Imre 1872:351-358. p. megjelent irására.
A reformáció első nyomai Sopronban / Közli Gruber József p. 165-177.
Közlemények azon vizsgálat jegyzőkönyvéből, amely magyar királyi parancs következtében egy ferencesrendi szerzetes reformátori egyházi beszéde s a lutherán könyvek és böjt ügyében tartott stb. 1524. október 25.
05. szám
Németország p. 231-232.
Az egyházügyi törvénytervek-- Protestánsok egylete-- Mäder halála
Helvétzia p. 232-234.
A pápai csalhatatlanság következménye-- Hyacint atya-- Neuchateli protestáns liberalizmus
Ausztria p. 234-235.
Az evangélikus egyházak állami általi segélyeztetése-- Az osztrák kormánynak folyvást nem kell a biblia
Németország p. 235-236.
Gimnáziumok száma-- Népiskolai tanitók hiánya és fizetése -- Gyakorló iskolák a képezdék mellett -- Új törvény Hessen-Darmstadtban-- Liebig Justus mücheni tanár haláláról
Anglia : Gladstone és az ő minisztériuma p. 236-237.
Gladstone törvénytervezetéről, amely az ir protestáns egyetemeket meg akarja osztani a katholikusokkal
Ausztria p. 237.
Tandijmentesség a népiskolákban -- Protestáns népiskolák segélyeztetése a Gusztáv Adolf egylet által.
Észak-Amerika p. 237-238.
Tanitók fizetése -- Egy felszerelt iskola a bécsi világkiállításon.
06. szám
A debreceni nyomdászat történetéhez / Közli Szilágyi Sándor p. 275-277.
Töltési István és Lisznyai Pál levelei
Németország p. 290-292.
A római katolikus püspökök fuldai nyilatkozata az egyházügyi mozgalmak ellen -- A polgári házasság ügye -- Alsó rajna-vidéki evangélikus lelkészek értekezlete -- Szűz Mária megjelenése Elzászban -- Menzel Farkas haláláról
Anglia p. 292-293.
A római katolikus ceremóniák elterjedése az anglikán egyházban
Északamerika p. 293-294.
Az evangélikus szövetség nagygyülésének előkészületeiről
Ausztria p. 294-295.
Előleges iskolai kiállitás -- Magának a nagy kiállítás iskolai részlegének alaprajza
07. szám
Németország p. 350.
Stirm egyházi főtanácsos haláláról. -- A kötelező polgári házasság hatása az egyházra Bádenben. -- A protestantenvereinről
Nagy Britannia p. 350-351. -
Egyházi társulatok londoni gyüléséről
Franciaország p. 351.
Evangélikus egyházi társulatok évi gyüléseiről. -- Vallásos ébredés.-- Katolikus türelmetlenségről. -- Franciaországnak uj szentet adott a pápa. -- Labre Benedek József
Németország p. 351-352.
Porosz egyetemek-- Tanítók hiánya.
Ausztria : mivé lesznek azok a községi iskolák? p. 352.
A községi iskolákba járó tanulók templomlátogatásáról kiadott Stremayr miniszter rendeletéről
10. szám
Németország p. 468-470.
A protestáns egylet nagygyüléséről. -- Az evangélikus társulat berlini nyilatkozatáról. -- Schaff a német császárnál az evangélikus szövetség nagygyüléséről. -- Hoffman Vilmos haláláról. Bajorországi evangélikus lelkészek értekezletéről
Nagy-Britannia p. 470-471.
Skót református egyházak egyesülésének ügye -- Nagyszerű alapítvány
Helvétzia p. 471.
Hyacint atya berni előadásáról-- A genfi szabad református egyház presbiteriumának ujjászervezéséről
Franciaország p. 471-472.
Bucsujárások és azoknak valódi célja-- A protestáns zsinatok végzeményeinek megerőssíttetése-- A protestánsok helyzetének javulása
Ausztria p. 473.
Az evangélikus szövetség híveinek összejövetele-- Franz református szuperintendens halála
A békési reál-gymnasium értesítője p. 475; 6 : 11/12 (1875), p. 540; 7 : 10 (1876), p. 467; 8 : 8 (1877), p. 355; 9 : 11/12 (1878), p. 505.
12. szám
1874

05. évfolyam

02-03. szám
Dunántuli protestáns lelkészek magyar levelei a XVI-dik százak [!század] végéről, a formula concordiae feletti viszályok zivataros korából / Közli Gruber József p. 121-131.
Körmendi János levele Kincses Pálhoz; Soós János levele Kincses Pálhoz; Kincses Pál levele Soós Jánoshoz; Kincses Pál levele Reczes Jánoshoz
Szerkesztői megjegyzéssel.
Helvétziai levél / Márk Ferenc p. 145-148.
Reformtörekvések -- Felolvasás-- Papválasztási törvény -- A neuchateli szabad egyház -- Egyetemek
Németország p. 148-151.
A pápai csalhatatlanság dogmája miatti zavargások. A német császárság és Poroszország önvédelme. Strauss Dávid halála
Ausztria p. 151-152.
A protestáns lelkészek fizetésének javitásáról -- Az uj egyházi törvénytervezetről
04. szám
05-06. szám
07. szám
A nagy hitébredés Edinburgban s hatása / B. F. p. 313-324.
A HÖT ülésén, 1874. május. 1-én felolvasott tanulmány.
Báthori Zsófia áttérésének történetéhez / Közli Szilágyi Sándor p. 337-339.
Báthori Zsófia és Szelepcsényi György kalocsai érsek levelei
Debreceni levél / egy jelen volt p. 340-344.
Szerkesztői megjegyzéssel.
Németország p. 346-348.
A polgári házasság Poroszországban-- Zsinati költség-- Lelkészi fizetések-- Szomorú állapotok Badenben a protestáns egyletféle irányzatai miatt-- Két uj porosz törvény egyházi ügyekben
Nagy-Britannia p. 348-349.
Egyházi egyesületek gyüléseiről
Helvétzia p. 349-350.
Tudományos kérdések a lelkészekhez megfejtés végett -- Új egyházalkotmányok
Franciaország p. 350-351.
A református egyház szomorú helyzete a belviszályok miatt -- Egyházügyi társulatok évi gyűlései
Ausztria p. 351-352.
Az uj törvények egyházi ügyekben -- A protestáns egyház népessége és feloszlása
08. szám
Nyilt levél, liturgiai kérdések felett / Filó Lajos p. 359-379.
A Tóth Mihály és Mitrovics-féle vita tárgyában.
09-10. szám
Németország p. 492-493.
A protestáns egylet haldoklása -- Egy pár adat Berlin egyházi statisztikájából
Helvétzia p. 493-495.
Egyházi társulatok gyülései Genfben és Bázelben -- Leselkedő modern papok -- Tanitókról, teológiáról -- Hyacint atya lemondásáról
Franciaország p. 495-496.
Pressensé gyűlölete a poroszok ellen -- A protestánsok kedvezőtlen jogi helyzete -- Pompás bucsujárások; Vallási türelmetlenség -- A református egyház belső helyzete
Skótzia p. 496-497.
Egyházak népessége-- Lelkészválasztás-- Presbitériumok egyesülése-- Egyházi jövedelmek-- Lelkészi fizetések
Északamerika p. 497-498.
A presbiteriánusok nagyszerű mozgalmai -- Segély az evangélikus szövetség nagygyüléséről hazautaztukban hajótörést szenvedett s elhalt lelkészek özvegyei és árvái számára -- Nők emancipációja
11. szám
Németország p. 551-552.
A Gusztáv Adolf egylet nagygyülése-- A protestáns egylet-- Mária bajor királyné katolizálása-- Az első emberi holttest elégetése
Anglia p. 553.
Ripon marquis római katolizálássá léte -- Gladstone a ritualizmus ellen

06. évfolyam

1875

06. évfolyam

01. szám
Németország p. 48-49.
A polgári házasságkötés bevezetésének hatása a lelkészek fizetésére. Tischendorf haláláról
Franciaország p. 49-50.
Belső viszályok a református egyházban -- Uj teológiai intézet Nizzában -- A római katolikusok protestánsokkal szembeni türelmetlenségéről
Skótzia p. 50-51.
A szabadegyház egyesülésének kérdése az államegyházzal. A Méliusz Juhász Péter Debrecenben felállitandó emlékmüvére gyüjtés indul
Az egyesülés ügye -- Mélius Péter emlékezete Skótziában.
02. szám
Németország p. 108-109.
A polgári házasságról. A porosz evangélikus tartományi zsinatról. Dr. Hitzig heidelbergi tanár haláláról
Anglia p. 109.
Gladstone visszalépése a politikai pályáról és ujabb támadásai a pápa ellen
03. szám
Eredeti levelezés / Nagy Lajos p. 154-158.
A középiskolai törvényjavaslatról, az egyházkerület által a képviselőházhoz benyujtott kérvényről.
Németország p. 159.
Újabb adatok Brandenburgból a polgári házasság hatásáról -- Tartományi zsinatok -- Protestáns teológusok az egyetemeken. Herborni lelkészképezde -- A poroszországi római katolikus püspökök böjti körlevelei
Franciaország p. 159-160.
Belviszály -- Türelmetlenség -- Egy református vallású miniszter szép példaadása -- Ritualismus -- Új bibliafordítás magyarázattal
Helvetzia p. 161.
Zürzavarok: egy jellemző botrányos eset Genfben -- A helvét református lelkészek jövő értkezletének tárgya
Róma : bűnbocsánati jubiláris év p. 161-162.
Az 1875. év bünbocsánati évvé való nyilvánitásáról
Oroszország p. 162.
Az orosz-görög keleti egyház 1873. évi jelentéséből közöl adatokat
04. szám
Eredeti levelezés / Heiszler József p. 200-201.
Heiszler József levele Révész Imrének.
Poroszország p. 201-202.
A pápa körlevélben támadja a porosz törvényhozást. A porosz evangélikusok egyetemes zsinatának előkészületeiről. Kohlbrügge Hermann Fridrich haláláról
Helvétzia p. 203.
Felekezeti zavargások római katolikusok és ó-katolikusok között
Hollandia : a leydeni egyetem örömünnepe p. 203-204.
A leydeni egyetem fennállásának 300. évfordulójára rendezett ünnepségről
Ausztria p. 204.
A Gusztáv Adolf egyletől. A Comenius egyletről. A bécsi protestáns árvaházról
Jótékony intézetek -- Egy szegény kis gyülekezet nagy áldozatai -- Térítések
Egy igen becses régi magyar egyházi nyelvemlék p. 205.
Thaly Kálmán ajándéka, régi magyar egyházi nyelvemlék töredék
05-06. szám
Csere -e vagy Cséri? / Szilágyi Sándor p. 275-276.
Szerkesztői megjegyzéssel
Németország p. 284-286.
Poroszország és a pápaság közötti ellentétekről. Zárdák és szerzetek feloszlatásáról. Szociáldemokratákról. A halott hamvasztásról. A westfáliai zsinat állásfoglalása a csak polgári házasságot kötöttek gyermekeinek megkereszteléséről
Anglia p. 286-287.
Gladstone müvének cáfolóiról -- Prédikáló angol főurak -- Lyell haláláról
Franciaország p. 287-288.
A zavarok folyton tartása a református egyház kebelében.. Római katolikus türelmetlenség-- Reformátusok buzgósága-- Qinet Edgar halála
07. szám
Németország p. 330-332.
Ewald Henrik és Palmer Chr. Dav. Frid. haláláról. Teológusok számáról. A polgári házasság bevezetésének következményeiről. Lelkészi értekezletekről. Protestáns Egylet. A poroszországi egyetemes zsinatról. Az első vegyes vallásu tanitóképzőről. Szakál és bajusz viselése a lelkészek között
Helvétzia p. 333.
Viret Péter emléke. A polgári házasság kiterjesztése. A genfi evangélikus nemzeti egylet felhivásáról
Angolország : hova vezet a ritualizmus p. 333.
A ritualizmus veszélyeiről. Az angol protestánsok megünnepelték az urnapját
Hollandia p. 333.
Egyetemek Theológia nélkül -- A liberális párt bukása
Franciaország p. 333-334.
Protestáns egyházi társulatok gyüléseiről. Lelkészi értekezletekről. Jezsuiták uralmáról
Egyházi társulatok évi gyűlései -- Jezsuiták uralma -- Az evangélikus egylet évi zsinata
08-09. szám
A "Talio" / Közli Szilágyi Sándor p. 416-418.
Keresztury Pál: Talio cimü munkájának Rákóczi által elrendelt összeszedését és elégetését hirül adó irat szövegének közlése.
Németország p. 421.
A porosz egyházi viszály csilapulása. - Egy fegyverviselő mennonita. - Német protestáns lelkészek értekezletei.
Nagy-Britannia p. 422.
Egyházi társulatok májusi gyülései -- Skót zsinatok
Franciaország p. 422-423.
Az ultramontánok győzelme a felsőoktatási törvénynél -- A református egyházi belviszályokban a modernek iskolapolitikájáról
10. szám
Németország p. 476.
A Gusztáv Adolf egylet évi nagy közgyülése s a német császár megjelenése azon -- Adalék a porosz evangélikus egyház statisztikájához
11-12. szám
Egyháztörténelmi adatok / Közli Szilágyi Sándor p. 524-529.
A tarcali zsinat levele Rákóczi Györgyhöz 1631-ben, Bélyei János pataki professzor levele Rákóczihoz.
Németország p. 530-532.
A Luther-féle bibliaforditás javitásáról. Berlini zsinatról. Protestáns egyletről. Sack Károly haláláról. A porosz evangélikusok rendkivüli egyetemes zsinatáról
Nagy Britannia p. 532.
A metodisták elfogadták a zsinatprezsbiteri alkotmányt -- Külmissziós gyüjtésről
Franciaország : belviszály p. 532-533.
A református egyházon belüli viszályokról
Helvetzia p. 533-534.
Wörer, Stähelin és Müller tanárok haláláról. Zürichi lelkészi vizsgák tárgyairól. A papi formaruha utcai használatának eltiltásáról
1876

07. évfolyam

01. szám
Németország p. 54-56.
A poroszországi evangélikus egyház egyetemes zsinata -- Baumgarten lezugatása Hannoverben -- A lelkészi fizetések Hessenben
Helvétzia p. 56-57.
A polgári anyakönyvezés bevezetésével keletkezett egyházi zavarokról. A vasárnap megtartásának kérdéséről
Franciaország p. 57.
Protestáns teológiai fakultás felállitásáról. Mac All müködése Párizsban
02. szám
Németország p. 100-102.
A zsinati munkálatok királyi megerősitéséről. A hannoveri zsinat a protestáns egyletről. A heidelbergi teológiai fakultásról. Lelkészi fizetésekről. Twesten haláláról
Helvétzia p. 102.
Lang Henrik zürichi lelkész haláláról
Ausztria p. 102-103.
A Gusztáv Adolf egylet segélyezése -- Koschut prágai református lelkész ügye
03. szám
Németország p. 151-152.
A polgári anyakönyvezés hatásáról. A teológusok számáról az egyetemeken. A berlini egyetem hallgatóinak számáról. Egy rajnai evangélikus zsinat a felekezeti iskolák mellett. Tanitói fizetésekről. Ebrard Erlangenben
Helvétzia p. 152-153.
A polgári anyakönyvezés és a római katolikus papság. A prédikátori társulat következő gyülésére kitüzött megvitatandó tételek
Nagy-Brittania p. 153.
Az anglikánok türelmetlenségéről. -- Róma és a jezsuizmus növekvő befolyásáról
Franciaország p. 153-154.
Belviszályok a reformátusok között -- Ultramontán törekvések
Ausztria p. 154.
A klérus folytonos uralma-- A tanitói fizetések
04-05. szám
Németország p. 218-219.
Fizetés elvonás a törvényeknek nem engedelmeskedő klérustól. Delitzsch János halála. A tanárok óraszámáról. A tanitók fizetése a Rudolstadti hercegségben. Az iskola patronáló Moltke tábornokról
Nagy Britannia p. 219.
Az angol ritualisták és a római egyház -- A böjti szabadságról
06. szám
Németország p. 273-275.
Az egyházszervezeti törvényterv az állami törvényhozás előtt -- A lelkészi fizetés Weimarban -- Az új mérték és pénzláb használata -- A lipcsei egyetem népessége -- A heidelbergi teológiai fakultás -- Ifju theológok öngyilkossága
Nagy-Britannia p. 275.
A szentföld benépesitésének terve -- A nagypéntek megünneplése
Helvétzia p. 276.
Rougemont Fridrik Konstant halála A genfi lelkészi fizetésékről
08-09. szám
Két érdekes könyv a vatikáni zsinatról / -e -r p. 333-349.
Epistolae obscurorum virorum. Lipcs 1872; Pomponio Leto: Nyolchavi időzésem Rómában a vatikáni zsinat idején.
Németország p. 400-403.
A hessendarmstadti zsinat az egyházi adóról. A nassaui központi lelkészi, özvegyi és árva gyámintézetről. A bádeni miniszter a lelkészi fizetésekről. A latin nyelv és az egyetemek kérdéséről. Az orgoniták és kántorok rangjáról
Helvétzia p. 404.
Egyházi társulat évi gyülése -- A népoktatás állása
10. szám
Németország p. 462-464.
A német protestáns egylet egyetemes gyülése Heidelbergben -- Legújabb adatok a polgári házasság hatásáról Poroszországban -- A berlini városi iskolák állása -- Tandíj a porosz gymnáziumokban és reáliskolákban -- Porosz egyetemek népessége -- Az iskolák Szászországban -- Szűz Mária a poroszok közt is megjelent -- A trieri szent öltöny hamissága -- Közerkölcsiség Bajorországban
Franciaország p. 465.
Római katolikus felekezeti távirda felállitásáról. A tábori papság megszünéséről
Ausztria p. 465-466.
A szabadelvü kormány állásfoglalása a protestáns iskolák ügyében. A jog egyenlőség kérdése a római katolikusok és reformátusok között. A szocialisták gyüléséről
11-12. szám
A bölcsészet jelenléte / Ford. Bihari Imre p. 473-489.
Kirchmann előadása Berlinben. Philosophische Monatshefte, XII. Bd. 3. Heft. 1876.
Németország p. 540-541.
A Gusztáv Adolf egylet ez évi nagygyüle -- A bádeni zsinat -- Szűz Mária Marpingben
Nagy-Britannia p. 541-542.
Presbiteri alkotmány a metodistáknál. Népiskolai törvény módositás
Franciaország p. 542.
Viszály a református egyházon belül. A protestáns teológiai fakultás ügye
Olaszország p. 543.
Antonelli biboros pápai tikár haláláról-- Egy olasz államférfi vallás nélküli morálja -- A pápa kalandos politikája
1877

08. évfolyam

01. szám
Németország p. 43-45.
Eskü az Isten nevére -- Krisztus istensége -- Porosz egyetemi tanulók és tanárok száma -- Elemi tanitók fizetése -- Római katolikus papok türelmetlensége -- Egyházi adó és lelkészi fizetés Hessenben -- Lelkészek szavazati joga a gyülekezetekben
Anglia p. 45.
A múlt évi irodalom eredménye -- A ritualizmus
Helvétzia p. 45-46.
A református lelkészek és a hittanárok számáról -- Az ó-katolikusokról -- A berni kanton zsinatáról -- Az egyházból való kilépésről
Franciaország p. 46.
Miniszteri állásfoglalás az ortodox reformátusok mellett. Áttérések a protestánsok javára. A középiskolai tanárok fizetéséről
Belgium p. 47.
Tömeges áttérés az evangélikus egyházba -- Hagyaték visszautasitásáról
Spanyolország p. 47.
A protestánsok elleni gyülölet -- Sok szép ereklye
02. szám
Németország p. 94-95.
Kanosszába nem megyünk -- A hesseni szabad protestánsok -- Lelkészi fizetés -- Porosz katona ujoncok iskolázottsága -- Iskolák és tanitók száma.
Helvétzia p. 95-96.
Lelkészi fizetések -- Vegyes iskolák -- Tobler Titus haláláról
Anglia p. 96-97.
Tooth a ritalista lelkész
03-04. szám
Németország p. 164-167.
A hitvallás iránti esküről -- Egyházi pártok Bádenben. -- A tanitók fizetéséról -- Vegyes vallásu iskolákról. -- Pestalozzi emlékezete. -- A strassburgi templom épitéséről
Anglia p. 167-168.
Zsidóságra való áttérésről
Helvetzia p. 168.
Feszültség a vallási pártok között -- Hyacint atya bázeli előadásáról
Franciaország p. 168-169.
Egyetemek reformjáról -- Népiskolák felekezeti jellegéről
Olaszország p. 169.
Patrizi Konstantin biboros halála -- A jezsuiták és a Biblia
05. szám
Németország p. 230-231.
A protestáns egylet hanyatlásáról -- Beck J. T. tübingeni tanár 50 éves szolgálatáról -- A házassági elválás kérdéséről -- A berlini analfabéták számáról -- Protestáns zsidó házasságról
Nagy-Britannia p. 231.
Tooth ritualista lelkész fogságáról -- A világ presbiteriánus egyházainak edinburgi gyüléséről
Helvétzia p. 231-232.
A reformerek hanyatlása -- Folytonos viszály
Ausztria p. 232.
A gimnáziumi tanulókról. Tanárokról. Elemi iskolák fenntartási költségeiről. A római katolikus főpapok bécsi gyüléséről
06-07. szám
Németország p. 294-296.
Tholuck haláláról. A japán követ és egy protestáns lány házasságáról. A német császár távirata az evangélikus zsinathoz. Az evangélikus lelkészek évi értekezletének nyilatkozata az iskolák ügyében
Nagy-Britannia p. 296-297.
Májusi gyűlések Londonban -- A skót szabad egyház évi országos zsinata
Franciaország p. 297-298.
Protestáns teológiai fakultás Párizsban -- Kathólikus bírák a református egyház viszályai felett -- Bersier a ritualista -- Tanítóképezdék.
08. szám
Németország p. 347-348.
A brandenburgi konzisztórium s az öreg német császár nyilatkozata a modernek által Berlinben támasztott botrányok ügyében -- Rhode modern lelkész következetlensége és gyávasága -- Az egyetemek népessége -- A népiskolák felekezeti jelleme -- Bethmann Hollweg halála.
Hollandia p. 348.
A modernek az Apostoli hitvallás és a Szentháromság emlitése nélkül szolgáltatják ki a keresztséget
Nagy-Britannia p. 348-351.
Tooth ritualista lelkészről -- Londonban is gyülekezenek a modernek -- Az egyetemes presbiteriánus gyülésről
Franciaország p. 351.
Az egyházi viszály elsimitásának kisérlete-- Protestáns teológiai fakultás megnyitása Párizsban -- Lichtenber és Monod Todor kilépése a szabadegyházból és csatlakozásuk az államegyházhoz
09. szám
Németország p. 395-397.
Az egyetemes német lutheránus értekezlet-- Visszahatás a modernek törekvései ellen -- Vallási állapotok Badenben -- Polgári házasság Würtenbergben -- Lelkészi értekezlet Erlangenben -- A Gusztáv Adolf egylet 31-dik gyüléséről
Helvétzia p. 398-399.
Egyházi társulatok évi gyűlése Bázelben -- A helyzet Bázel környékén -- Halottégetés Zürichben.
Franciaország p. 399-400.
Egyházi pártok felbomlása és újak alakulása -- Egy kitűnő jezsuita tanintézet.
Róma p. 400-401.
Az iskolakötelezettséget kimondó törvény elfogadása -- Iskolák Rómában
Neutestamentliche Zeitgeschichte p. 405-406.
Die Zeit Jesu-- Die Zeit der Apostel-- Das nachapostoloche Zeitalter
10. szám
Németország p. 445-448.
A császár nyilatkozata a modernizmus ellen -- A protestáns egylet hanyatlása Virchow intő szózata a természettudósokhoz -- Hoszbach berlini választásának megsemmisitéséről -- A bajor protestánsok országos zsinatáról
Helvétzia p. 448.
Barde lelkész szembeszegülése a főhatóságaival -- A witerthuri középiskolai tanárok erkölcsi elveiről
Franciaország p. 448-449.
Belviszály a református egyházban -- A tanulók dohányzása elleni egyletről -- A reformátusok és a köztársaság viszonya
11-12. szám
Németország p. 501-503.
A westfáliai rajna-tartományi zsinatok állásfoglalása a felekezeti iskolák mellett -- Vallástanitás a vegyes iskolákban -- Az egyetemek népessége-- A tanitók tulterheléséről, a nagylétszámu osztályokról
Nagy-Britannia p. 503.
A ritualizmus és a pápistaság -- A metodisták egyházszervezete -- Nő hallgatók felvétele a londoni egyetem bármely szakára
Helvétzia p. 503-504.
Egyházmegyei zsinatok - A leányiskolák tantárgyairól.
Franciaország p. 504-505.
A strassburgi lelkészképző áthelyezése Párizsba -- Bibliaforditás -- Bersier és a szabadegyház
Jó tanács p. 507-508.
Talleyrand tanácsa La Reveillirenek, ami a theophilanthropismus vallás követőinek számát növelni akarja
1878

09. évfolyam

01. szám
Németország p. 40-41.
A berlini egyetem rektorának előadása a tanszabadságról-- Egy szabadelvű tudós a Hoszbach irányzatáról -- Hoffmann erlangeni tanár haláláról -- A porosz evangélikus főtanács rendelete a lelkészek politikai pártokkal kapcsolatos magatartásáról -- A népiskolai osztályok túlzsufoltságáról -- Lelkészjelöltek hiánya
Angolország p. 41-42.
Az evangélikus szövetség angol ágának gyülése -- A ritualisták győzelme
Helvétzia p. 42-43.
Tanitóképezdék zürich kantonban -- Az apenzelli egyházalkotmányról
Franciaország p. 43.
Protestánsok a köztársaság uj minisztériumában-- A nemzeti könyvtár
02-03. szám
Egyháztörténelmi apróságok / Közli G. K. p. 99-103.
Dévai Biró Mátyás: Disputatio de statu in quo sint beatorum animae post hanc vitam etc. müvéről szerkesztői megjegyzéssel
Németország p. 113.
Hoszbach ügyének vége -- Hatósági segély a lelkészek fizetésének behajtásánál
Franciaország p. 113-114.
A református egyház népessége. A párizsi katonák lelkigondozásáról. Teológiai intézetekről. Egyházi érdekek a világkiállitáson
Ausztria p. 114-115.
A prágai német evangélikus gyülekezet iskolai ünnepélyeiről-- Egy kis tanulság nekünk.
Olaszország p. 115-117.
A pápa halála-- Magyar gyász a felett
04. szám
A református hitvallások egyezősége / Ford. Bethlendi Endre p. 129-158.
Dr. Schaff Filep new yorki hittanár irása
Egy legujabb adat, a felekezetek közötti egyenjogusághoz és viszonyossághoz hazánkban, sőt éppen Debrecenben p. 178-179.
Az 1875. 32. tc. 29. paragrafus 3. pontját a róm. kat. tanitókkal kapcsolatban végrehajtja a Város, a ref. tanitókkal nem.
07. szám
Az "eretnek" papok kiüzése Esztergomból / Közli Szilágyi Sándor p. 301-304.
Kutasi János esztergomi érsek felterjesztése Rudolf császárhoz a protestáns lelkészek Esztergomból és Ujvárról való kiüzése ügyében. 1599. máj. 27. 1599. augusztus 5. Rudolf császár rendelete a protestáns papok kiüzése ügyében.
Németország p. 307-308.
Ehrenfeuchter és Guericke halála -- Izgalmas idők a porosz prot. egyházban -- Szocialisták -- Lelkészi értekezlet Berlinben
Nagy-Britannia p. 308-309.
A májusi gyűlések Londonban -- A skót reformátusok zsinatai
Franciaország p. 309-310.
Teológiai fakultásokról -- Egy protestáns politikai napilap -- Protestáns egyház és iskolák rendszeres segélyeztetése az állami által -- Az egyház ragaszkodása az autonómiához
Helvétzia p. 310-311.
A gyülekezetek népessége s lelkészválasztás -- Egy methodista episzkopális pap nem irigylésre méltó helyzete
Olaszország p. 311.
Az uj pápa.-- A valdensek Olaszországban
08-09. szám
Németország p. 375-377.
Az egyetemek népessége -- Aheidelbergi lelkészi értekezletről -- Hazug hír Döllingerről -- Adatok Berlinből -- A községi iskolákról
Nagy-Britannia p. 377-378.
Az anglikán lelkészek oxfordi gyüléséről.-- A londoni pánanglikán zsinatról.-- Szociáldemokratákról
Franciaország p. 378.
Egyházi és vallásos célu egyletek gyülése-- Népiskolák ügye -- A klérus hatalma a középiskolákban
Helvétzia p. 378-379.
Rosseau ünnepélye -- Szomorú állapotok Genfben (A reformeszmék terjesztése érdekében szabad lelkész-mozgást akarnak némelyek.) -- Közénekeskönyv.
Hollandia p. 379-380.
Az utrechti érsek misét rendelt IX. Pius lelkiüdvéért
A közoktatás ügye-- Az udvarias érsek.
11-12. szám
Németország p. 490-492.
Evangélikus egyesületek egyetemes gyülése -- A porosz bibliaterjesztő társulat -- A Gusztáv Adolf egylet nagygyülése -- A stóla eltörlésének ügye -- A Protestáns Egylet közgyülése -- Felekezeti szellemü olvasó és kézikönyvek bevezetése -- A felsőbb iskolai tanitóinak tudományos működése
Nagy-Britannia p. 492.
Népiskolák állása -- Smith skót tanár ügye.
Franciaország p. 493.
Uj mozgalom a protestantizmus javára. A spiritizmus terjedéséről. A római katolikus egyetem virágzásáról
Helvétzia p. 493-494.
A bibliaforditás javitásának ügye. Elbocsátott lelkészek kárpótlása
Hollandia p. 494.
A szabad református egyház zsinatáról
Olaszország p. 494-495.
A Valdensek Torre Pellice-i zsinatáról. A Rómában levő protestánsokról. A pápa egyetem állitási szándékáról
Muszkaország p. 495.
Iskolákról, tanitóképzésről, iskola látogatásáról
Finnország p. 495.
Életjelenségek
Svédország p. 495.
Waldensträm támadása a "Krisztus helyettes elégtételének" dogmája ellen. Zsinat.
Oláhország p. 496.
Iskolák számáról és azok látogatottságáról