Mindenes Gyűjtemény

rekordok száma: 866

1789

1. évfolyam

01. szám
Minden jó szívű hazafiakhoz : [Vers] p.1-4.
Hazaszeretet, hazafiak kötelessége, Mindenes Gyűjtemény programja.
A deo principium : Ezt is az Istenen p. 7-11.
A természeti és erkölcsi törvényekről a társadalomban.Burlamaqui Genevai tanitó "Principes du Droit Naturel(A' természeti törvénynek kutfejei)Geneve,1748.e könyv forditásának szükségességéről,"...mert ennek még az Aszszonyok is nagy hasznát vehetnék"-megjegyzéssel.
A' tanuló emberekhez p. 11-15.
A "tanuló(tanult) emberekről", életkorukról, a rövid életkor cáfolata Feijóó nevezetü tudós szerzetes vizsgálata kapcsán, hivatkozással az ókori filozófusokra, a közelmultból Neuton és Leibnitz munkásságára. Az olvasás szükségessége. "A tanulás, mikor nem felettébb való, és megegyez az embernek izlésével, inkább gyönyörködtetésére, mint sem fárasztására van néki; és igy az életet nem röviditi."
Találós mese : enigma p. 15.
Megfejtése: levél.
Rejtett szó : logogrif. p. 15-16.
Megfejtése:borostyán.
A' méhészekhez, és valakik a' természet' visgálásában gyönyörködnek p. 16.
"A'méheknek a' köz jóban való fáradozásokat, jól rendeltt társaságokat, királynéjok eránt való mély tiszteleteket, annak a' dolgozó méhek eránt mutatott nyájaskodását nem győzik tsudálni a'legnagyobb böltsek."
02. szám
A méhekről tett jegyzések folytattatnak p.17-25.
A méhek életéről, társadalmáról Christ Rodheimi prédikátor méhekről irt munkájának alapján, melyet "nem sokára egy érdemes hazafi, magyarul fogja ki-botsátani."
Rabner' szatiráji, vagy is gunyoló beszédei, gellértnek felelő bálvány vig játékával együtt / Forditotta Sz.S.J.Pozsonyban 1786. p. 26-28.
A könyv forditása kapcsán a forditó "jegyzéseiről" (előszaváról) a magyar nyelv ápolásával, pallérozásával kapcsolatban, a "Magyar Versszerzésnek" régiségéről Attilától Mátyás királyig-példákkal. "Ha Mátyás Király' idejében tsak husz Hazafijak éltek vólna ollyak, a' millyenek ma számosan vagynak, kik t.i. Anyai nyelvek' pallérozására egész erejekkel törekednek; ugy talán a Magyar Literatura leg-virágzóbb vólna ma Európában."
La science du gouvernement par M.de Real Áix la Chapelle 1760. : az igazgatásnak tudománya p.29-31.
Real könyvének ismertetése kapcsán az államformákról (tirannusság, köztársaság, monárkia.)
Találós mese p.31-32.
Megfejtés: az öt érzékenység (érzékszerv.)
Rejtett szó p.32.
Megfejtés:sajtó.
03. szám
Mennyi emberek élhetnek most a' földnek szinén? p.33-35.
Eszmefuttatás az isteni gondviselés bölcsességéről, amely vigyáz a világnak igazgatására és az emberi nemzetségnek fenntartására. A Föld népének meghatározása Halley, a Londoni Tudós Társaság tagjának "hiteles táblái" alapján, a Föld lakosainak száma 720 millió ember.
Az utazókból : Ámérika feltalálásának rövid leirása p.35-47.
Kolumb (Kolombus) Kristóf élete. 1492.aug.3.án spanyol Ferdinánd és Izabella megbizásából, hogy nyugat felől elérje Indiát. San Salvador és Kuba felfedezése. Az eseményeket, az utazás viszontagságait, a szigetlakókkal való találkozást,a legénység lázongását naplószerüen közli.
Találós mese : [Vers] p.48.
Megfejtés: agy-velő
Rejtett szó : [Vers] p.48.
Megfejtés: harang
04. szám
A' Perubéli Ámerikai lakosoknak nyelvekről's eredetekről / Szombathi János p.49-57.
Irta Sárospatakon junius 1. napján. A magyarok és a peruiak eredetéről, ősi lakhelyéről. A nyelvrokonságról, a rokonitás kérdéseiről a perui "Virac ocha" (Isten) kifejezés kapcsán, magyar megfelelője: világ oka. A régi magyar nyelvben az l-r hang változásairól, használatáról, példákkal illusztrálva. Elveti az erőszakos rokonitást, Otrokotsi Fóris Ferenc és Kalmár György a példa azokra, akik"tő hegyre szedik a' magyaroktól egészen külömböző nemzeteknek nyelveket..'s..erőszakosan magyart tsinálnak belőle."
Hoc est Vivere bis, vita posse priore frui p.57-61.
"Nints semmi a'mi az emberi életnek ama nagy ellenségét az unalmat jobban eloszlassa, mint a' szép és hasznos könyveknek olvasások. "Az olvasás jelentőségéről, szépségéről, példákkal.
Találós mese p.62.
Megfejtés: vén ember
Rejtett szó p.62.
Megfejtés: árok
A méhekről tett jegyzések folytattatnak p.62-64.
A méhek jó elhelyezéséről
05. szám
A' méhekről tett jegyzések folytattatnak p.65-69.
A méhek célszerü elhelyezése, gondozása, mézpergetés.
A' világ' vénségéről való panasz p.69-73
A világ elöregedésének cáfolata. Az emberi élet nem rövidebb, az eledelek is ugyanolyan táplálóak, a "nyavaják" nem többek, mint régen, némely "uj betegség" nem található ugyan a régi orvosi könyvekben, de csak azért, mert az orvosok sem jegyeztek fel minden betegséget régen.
Analyse des Loix d' Angleterre Oxford 1785. p.73-75.
Könyvismertetés, az irójának emlitése nélkül. A törvények kialakulásáról, az egyházi társadalmi törvényekről; az egyházi és a Római törvény hasonlóságáról. A törvények ismeretének szükségessségéről.
Élő bárometrum, levegő-mérő p.78-79.
Használati utasitás élő barométer elkészitésére leveli békával.
Más élő levegő-mérő p.79.
Még jobb, érzékenyebb barométer a nadály(pióca).
Hogy' kell a' piros rózsát fehjérré tsinálni? p.80.
Hasznos tanács a kertészeknek a virágok szinének megváltoztatásához.
Találós mese / Édes Gergely p.80.
Megfejtés: káposzta-fő.
06. szám
A' gyümöltsökről p.81-82.
A gyümölcs jelentőségéről a táplálkozásban, a rossz szokásokról, elterjedt hiedelmekről.
Az asszonyokról p.83-84.
A gyengébb nem elnyomásának, tudatlanságban tartásának okairól, a férfiak vélekedéséről.
[Milord Scahftsburi azt szokta mondani..] p. 84-85
Schafstsbury' mondása az Átheusokról.
Erköltsök' együgyüségek p.85-91.
Anekdota régi, egyszerü erköltsökről, példával.Damiani Péter kardinális fakanalakat vitt ajándékba VII.Gergely pápának. Utalás Leibnitz munkájára.
A' Kolumbus' utazása follytattatik p.85-91.
Kuba szigetének leirása. Egyik tisztje Pinkon elhagyta, hajója törést szenvedett. 1493.jan.4-én visszaindult Európába.
Találós mese p.96
Megfejtés: jég-eső.
Rejtett szó p.96.
Megfejtés: pántzél
07. szám
Ritka történet p.110-111.
Franciaországban, Vesoulban Barbie Katalin 30 éves korában férfivé változott át; tévedésből lánynak keresztelték, 30 éves koráig lányként viselkedett, "megházasulásának kivánsága hagyatta el vele az aszszonyi nemet."
09. szám
Tudományos dólgok p.129-132.
Ismertetés: Dugonits András : Etelka, egy igen ritka magyar kisaszszony, Árpád és Zoltán fejedelemeink' idejekben.
Hálaadó nagy szivek' példája p.134-135.
II. József 1777-ben tett franciaországi utazásáról, gróf Falkenstein álnéven, ahol meglátogatta báró Becket, hajdani tanitóját, aki törvényekre tanitotta. A Beck által irott magasztaló vers.
Fejedelmi le-botsátkozás' és tudós társalkodás' példája p.135-137.
Verses levelezés VI. Károly és Hannoveri Hortensius nevü Abbás között, amely megtalálható a "Bétsi felséges tsászári könyves tár-házban."
Vitéz vezérek' keresztyénségeknek példáji p.138-141.
Gusztáv Adolf Svétziai király, példaként közli az 1789.márc.20-án Bécsből irott levelét. B.Laudon példája.
Mária Therésia nagy emlékezetü kegyes királynénk' emlékezete p.141-144.
A királyné siremlékének leirása (1780.)
10. szám
Tudományos dólgok p.145-147.
A külföldi tudós asszonyokról.
Tudós fejedelmi látogatás p.147-149.
II.József 1777-ben tett franciaországi látogatásáról gr. Falkenstein álnéven.
Találmányos dólgok p.149.
A puskapor feltalálása körüli vita.
Kook kapitány' szép emlékezete p.149-150.
Cook haláláról O-Why-e szigetén.
Nagy hadi vezérek 's keresztyénségek példájik p.150-152.
Laudon, Eugenius stb. hitbuzgalmának emlitése, példákkal.
Keresztyén tolerántzia' példája p.155-156.
II.József türelmi rendeletének dicsérete.
Találós mese p.160.
Megfejtés: len és kender.
Jobbítás p.160.
Helyreigazitás a 33. tételhez.
11. szám
Tudományos dólgok p.161-163.
Petrótzi Katalin Sidónia Arnd János' könyveiből szedegetett lelki elmélkedések művéből.
Tisztes tudós vénnek tisztessége p.165-167.
Jakobi Freidrich János püspök papi jubileuma.
Istent-félő vitézek' példájik p.167-169.
Hannibál, Scipio, Kámbises, Ferdinánd hitbuzgalmáról.
Az égi-háboruról való tudósitás folytattatik p.169-174.
Hasznos tanácsok,az ércek eltávolitásáról.
Találós mese p.176.
Megfejtés:füst.
12. szám
Tudományos dólgok p.177-180.
A meghóltt II. Frideriknek Wolf metafizikájához vóltt nagy szeretete.
Elegyes dólgok p.180-181.
Scipio római vezér históriája.
Béts' városa' népességének le-irása folytattatik p.181-185
Az 1785-ös népszámlálás alapján.
Egy hajós' nagy lelkü tselekedete p.188-190.
Rikhárdson hőstette 1776-ban.
Találós mese p.192.
Megfejtés nélkül.
15. szám
Aeronautika p.225-234.
A léghajózás története. 1583.Montgolsier-testvérek első kisérlete.
Rejtett szó p.240.
Megfejtés: bunda.
A' vesében lévő kő ellen p.240.
A házi gyógyszer receptje.
23. szám
[Marcelli Apátur' versei] p.374-375.
Rómában az Augustus Tsászár Maausoleumának öszve omlott töredékei köztt, most találtatott egy régi emlékeztető oszlop. Marcelli Apátúr ezenn verseket metszette rá.
Találós mese p.375-376.
Megfejtés:tükör.
Rejtett szó p.376.
Megfejtés:szél-vész.

2. évfolyam

03. szám
Szathmár 1789. 8. Septemb p.33-45.
D. Földi János a' Mizald és Lippai János' könyvéről
Találós mese p.45-46.
Megfejtés:levél
Rejtett szó p.46.
Megfejtés:szérü
tartalom. szám
15. szám
A' természet vizsgálókhoz p.231-234.
Ferentz római tsászár gyüjteményéről.
Találós mese p.234-235.
Megfejtés: 24.betü.
Rejtett szó p.235.
Megfejtés:tsóka.
Hir-adás p.235-236.
Baróti Szabó Dávid Kisded szó-tárának megjelenéséről.
1790

3. évfolyam

10. szám
[Magyar lélek] p.151-153.
A nyelv ápolásáról.
Hir-adás p.153-155.
Wéber Simon Péter ur jelentése,a könyvek ismertetésével,árával és lelőhelyével együtt.
Találós mese / Édes Gergely p.155.
Megfejtés:élet ideje.
Rejtett szó p.156.
Megfejtés:tenger.-Eger.
18. szám
Találós mese p.279.
Megfejtés:esztendő.
Rejtett szó p.279.
Megfejtés:gőz,dáma (őz)
A' Magyar Koronához : [Vers] p.279-283.
Sietve készitette Pétzeli Jó'sef.

4. évfolyam

00. szám
06. szám
T.U. / P.N.P. p.86-90.
A magyar nyelv ápolásának,gyakorlásának helyzete a gyakorlatban,utalás az 504. tételre.
Találós mese p.91.
Megfejtés:jég és viz.
Rejtett szó p.91.
Megfejtés: olló.
Hiacint Vallához a' Szigeti Cath: Gymnásium' első professorához : [Vers] / G.I.P. p.91-94.
Valla Belgrád megvételéről irott munkájának dicsérete.
15. szám
Tsere bogár p.229-230.
A cserebogár leirása,életmódja,fajtái,ellene való védekezés módjai.
Magyar Tudós Társaság p.231-232.
Nalátzi József alapitványáról.
Találós mese p.232.
Megfejtés:Nap és éjtszaka.
18. szám
Tudósitás p.279-280.
Nagy István az általa forditott és kiadott Rambach: Krisztus szenvedéseiről c. könyvének az árát "hogy a közönségesebb nép is meg-szerezhesse...2. R. forintra határozta meg." A könyv ismertetése,és feltalálási helyeinek felsorolása.
Találós mese p.280-281.
Megfejtés:tüz.