A város

rekordok száma: 3880

1904
01. szám
Debreczen sz. kir. város háztartásának 1905. évi költségelőirányzata / [össeáll. Roncsik Jenő] p. 2.
Roncsik Jenő főszámvevő összeállítása a város tervezett költségvetéséről
A szabad királyi város t. tanácsának, Debrecen p. 4.
A m. kir. földművelésügyi miniszter levele Debrecen sz. kir. város tanácsának a Debrecen-Pallag-Nyírbalkány-Nagykálló keskenyvágányú vasút kiépítése tárgyában.
Útmutató a városházán p. 5.
1., a Polgármester fogadónapjai. - 2., A tanácsülések napjai. - 3., Az árvaszéki ülések időpontjai. - 4., A közigazgatási bizottság ülései. - 5., Az iktatóhivatal ügyfélfogadási rendje. - 6., Hivatalos órák a városházán. - 7., A hivatalok és azok számának kifüggesztése a városháza kapui alatt
Közigazgatási hírek p. 6-8.
1., Személyi hírek. - 2., Kinevezés ... [számvevői állásra Madarász Sándort nevezték ki]. - 3., A városi bérpaloták jövedleme. - 4., Ménvásárlás [időpontja]. - 5., A városi könyvtár ügye. - 6., A fakompetencia... [a belvárosi háztulajdonosok olcsóbban kapják a tüzifát]. - 7., A városi népkonyha múlt évi zárszsámadása. - 8., Debreczen város szabályrendeletei. [Varga Károly aljegyzőt és koncz Ákos közlevéltárost bízta meg a város a szabályrendeletek sajtó alá rendezésével és kiadásával.]. - 9., A városi múzeum berendezése. [Milesz Béla régész és Mérő József építési rajzoló befejezték a múzeumi tárgyak szakszerű elrendezését]. - 10., A vármegyei gazdasági egyesület.... Püspükladényban lókiállítást rendezett]. - 11., Műtanrendőri bejárás ...[a fancsikai iparvasút bejárása]. - 12., Boritaladó és húsfogyasztási adó beszedési jogának haszonbérbeadása. - 13., Üres állások betöltése... [a városházán]. - 14., A hajdudorogiak mozgalma.. [várossá alakulásért]. - 15., A város fogyasztási adóbérlete. - 16., Lapunk és a debreceni színház. - Iskolák megnyitási ünnepe [tanévnyitók]. - 17., Várady Károly távozása [A székesfehérvári tankerület főigazgatójává nevezték ki]. - 18., Bérletek [... árverés különböző földek bérlésére]. - 19., Sertéskonzumvásár. - 20., Zárlatfeloldás [sertésvész miatti állategészségügyi zárlat feloldása]. - 21., A város és az ev. ref. egyház. - 22., A szerzező bizottség ülése. - 23., Halálozás [Müller Mihály Alsó-Fehér vármegye tiszti főügyésze ... elhunyt]. - 4., Debreczen : (Közigazgatási adatok) /írta Zoltai Lajos. [rövid ismertetés]. - 25., A halápi iskola [építésének helyéről]. - 26., Hogyan csinált esőt Rózsafalva községe [egy hír az Ethnographia-ból]. - 27., A fakompetencia kiváltása. - 28., Versenydíj a tornaversenyre. - 29., Győr város megkeresése... [felirat a pénzügyminiszterhez egyes adókedvezmények eltürlése ügyében]. - 30., A házbér és házosztályadórendszer megváltoztatása. - 31., A felső ipari szakiskola ügye [Debrecen város vezetői egy felső iapri szakiskola építéséről tárgyaltak a szakoktatási főigazgatóval]. - 32., Debreczen város árvái [statisztikai adatok]. - 33., Debreczen-Pallag-Sámsoni vasút [Aczél Géza főmérnök bemutatta a terveket]. - 34., Sok a hivatal és álláskereső. - 35., A városi könyvtár részére megszerzett és megküldött munkák.
Pályázati felhívás / Domahidy Elemér p. 8.
Városi tisztviselői állások betöltésére
02. szám
Vagyonunk és terhünk / Zoltai Lajos p. 1-2.
Debrecen város vagyonáról és terheiről
Utmutató a városházán p. 2-3.
1., A polgármester fogadóórái. - 2., A tanács rendes ülései. - 3., Az árvaszék ülései. - 4., A közigazgatási bizottság ülései. - 5., Az iktatóhivatal nyitvatart'sa. - 6., Ügyfélfogadási rend a Városházán.
Közigazgatási hírek p. 3.
1., A polgármester határozata ... [A Debreczeni Független Újság utcai árusításáról]. - 2.,A katonai ellenőrzési szemlék... [időpontja]. - 3., A színházi bérlők figyelmébe. - 4., A gancsikai vasút megnyitása. - 5., A szervező bizottságból [hírek]. - 6., Meg nem erősített alapszabály... [a Belügyminiszter az állami rend és közbiztonság .. veszélyeztetése miatt nem engedélyezte a debreceni általános 48-as népkör megalakítását]. - 7., Jóváhagyott alapszabály ... [Hajdú vármegye méhész-egyelet...megalakítását jóváhagyta a földmívelési miniszter]. - 8., A nőegylet szövőtanfolyama. - 9., Debrecen üdvözlése [a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége Debrecen városát hazafias elhatározásáért üdvözli... ti. a város elhatározta, hogy csak magyar ipari terméket fog vásárolni.]
Zártajánlati versenytárgyalási hírdetmény p. 4.
Közkórházak ágy- és ruhanemű..., fűszer, anyag- és fogyasztási cikkek szállítására
Pályázai hírdetés / Domahidy Elemér p. 4.
Köztisztviselői állások betöltésére
03. szám
Útmutató a városházán p. 2-3.
Az ügyfélfogadási rend és ülések időpontjai.
A Szinügyi bizottság ülése p. 5.
Zilahy Gyula szigazgató bemutatta a társulat névsorát és az október havi műsort
Árverési hírdetmény p. 5-7.
Az Epreskeri csapszék bérbeadásáról, Debrecen sz. kir. város törzsgulyájából kiselejtezett... tehenek és üszők eladásáról
Közigazgatási hírek p. 5-7.
1., Olvasóink figyelmébe [a lap előfizetéséről]. - 2.,A főispán hazaérkezések [Domahidy Elemér főispán amerikai útjáról]. - 3., A szervező bizottság ülése. - 4., A főispán útja [Domahidy Elemér főispán amerikai útjáról]. - 5., Zsigmond Sándor öröke [egy megüresedett esperesi szék betöltéséről]. - 6., Debreczeni tornaegylet [országos versenyéről]. - 7., Az iparhatósági megbizottak ülése. - 8., Felvidéki házalók. - 9., Színháznyitás. - 10., A Pósa-pár debrecenben [Pósa Lajos költő és mesemondó, feleségével együtt Debrecenbe látogatott.] - 11., Építők munkabeszüntetése [kőműves-sztrájkok Debrecenben és ország szerte]. - 12., A járási számvevők ... [kinevezéséről]. - 13., A halápi iskola .. [az építendő iskola helyének kijelöléséről]. - 14., A takarmányhiány. - 15., Debreczen város helypénzszabályzata. - 16., Közgyűlés. [A debreceni termény- és áruraktár részvénytársaság... évi rendes közgyűléséről]. - 17., Az ondódi iskola megnyitásáról. - 18., A borital és húsfogyasztási adó megváltása. - 19., Az idén nem lesz lóverseny
04. szám
Válasz Nánási úrnak / Jánosi Zoltán p. 1-2.
A debreceni ev. ref. egyház egyetemi alapítványának ügyében
Közigazgatási hírek p. 5-6.
1., Főispánunk hazaérkezése [amerikai útjáról]. - 2., Személyi hírek. - 3., A polgári failletőság kiváltása. -g4., Iskola megnyitása [Debrecen város új iskolát építtetett Ondódon]. - 5., Ünnepelt tanácsnok [Oláh Károly]. - 6., Szoborleleplezés Hajdúnánáson. - 7., A gazdasági bizottság ülése. - 8., Csokonai szülőháza. - 9., A záróra visszaállítása [jelentés a kocsmai záróra ügyében]. - 10., Bereczky Lajos rendőrfogalmazó ... [egészségi állapotáról]. - 11., Gyászünnep [az aradi vértanúk emlékére]. - 12., A legtöbb adót fizetők névjegyzéke. - 13., Az iszákosság elleni védekezés. - 14., Szervező-bizottsági ülés. - 15., A jog- és pénzügyi bizottság ülése. - 16., A város világítási vállalatának költségvetése 1905. évre. - 17., Kishivatalnokok kérelme [fizetéskiegészítési kérelem a rendkívüli drágaság miatt]. - 18.,A tanács és a debreceni jótékony nőegylet. - 19., A színházról. - 20., Az ondódi iskola. - 21., Javaslatok [új szabályrendeletekről]. - 22., Halálozás [elhunyt Gaszner Kálmán a városi közkórház gyógyszerésze]
Árverési hírdetmény p. 7.
Debrecen sz. kir. város törzsgulyájából kiselejtezett tehenekre és üszőkre
Árlejtési hírdetmény p. 7.
Versenytárgyalást hírdet a város a Diószegi út mentén létesítendő bábaképezde építési munkáira
05. szám
Az országos magyar kereskedelmi egyesülés p. 4.
Nyári szünet utáni első üléséről
Közigazgatási hírek p. 5-7.
1., A főispán hazaérkezése [Domahidy Elemér fősipán haza érkezett amerikai útjáról]. - 2., Thaly Kálmán ünnepeltetése. - 3., Igazságügyi számvevőség Debreczenben. - 4., Tóth Kálmán ipartestületi elnök díszoklevele. - 5., Jutalomdíjak a jegyzőnek. - 6., Beke Imre nygdíjaztatása. - 7., A törvényhatósági bizottsági közgyűlés napja. - 8., Ezer krona iskolákra [tanyasi iskolák felszerelési költségeinek fedezésére]. - 9., Nagyidők tanúi [a szabadságharc egykori tanúi közül ismét kettel elhunytak, Bátsi Ballo Károly és id. Gaál József]. - 10., Székely inas fiúk Debreczenben. - 11., Adóügyi tanécsnokok Debreczenben. - 12., Kik fizetik a legtöbb adót? - 13., Adomány a mentőkocsikra. - 14., Tiszti állások betültése. - 15., Egy érdemes férfiú halála [elhunyt Szedlák József]. - 16., A tanács és a helyi vasút. - 17., A szervező bizottságból. - 18., Katonai ügyek. - 19., Debreczen az egyetemért. - 0., Razzia a városban. - 21.,tCsokonai szülőháza. - 22., Pályázat Csokonai színműre. - 23., Az egyház köréből. - 24., Nimród egyesülés. - 25., A műpártoló egyesület téli kiállítása. - 26., Árverési csarnok. - 27., Ártézi kutak vízapadása. - 28., A Dobozy-ház földje. - 29., Öt vagon homok Nádudvarnak. - 30., Tejhamisításért - egy év börtön. - 31., Városi közgyűlések megrövidítése [Pozsonyban]. - 32., Brassó átirata [piaci kufárkodás ügyében]. - 33., Balassagyarmat kérése. - 34., Vízvezeték Kassán. - 35., Lóverseny Kiavárdán. - 36., A mértékhitelesítés államosítása
06. szám
Városi közgyűlés : 1904. okt. 18 és 19-én p. 3-5.
Részletes beszámoló a városi közgylésről
Hírek p. 6-7.
1., Lapunk olvasóihoz. - 2., Kinevezés [Kérészy Zoltán jogtanárt a kassai m. kir. jogakadémiához rendes tanárrá nevezték ki]. - 3., Bakonyi Samu dr. betegsége. - 4., Vásárcsarnok. - 5., A reformáció emlékezete. - 6., Útadó előirányzat. - 7., Előmunkálati egyezmény... [Hajdúszoboszlóról Vértesig keskenyvágányú vasút építésére]. - 8., A nyíri vasút [a Debrecen-Nagykállói vasút építéséről]. - 9., A debreceni jótékony nőegyletből. - 10., Vásárengedélyezések új rendje. - 11., A műfák ügye. - 12., Egyházi tartozások befizetése. - 13., Hatósági cselédelhelyező Kecskeméten. - 14., A Csokoani Kör ülése. - 15., Színház [Makó Lajos színigazgató társulatáról]. - 16., Az egyház köréből. - 17., Az orvosgyógyszerész egyletből. - 18., A szegény gyermekek öröme [a Kövesdy-alapítvány segélye]. - 19., Rendőrségünk figyelmébe. - 20., A téglavető telep. _ 21., Debreczeni birtokváltozások. - 22., A vasúton talált tárgyal elárverezése
07. szám
Hírek p. 5-7.
1., A polgármester gyöngélkedése. - 2., Új tb. tanácsnok [Boldizsár Kálmán]. - 3., Kinevezés [Kiss Sándort tiszteletbeli fogalmazóvá nevezte ki a polgármester]. - 4., Néhány szó a főispáni állásról. - 5., Thaly Kálmán és a megyék. - 6., A jótékony nőegylet közgyűlése. - 7., Adózók figyelmébe. - 8., Thaly Kálmán dr. Rodostóban. - 9., Beke Imre nyugdíja. - 10., A színházi bizottság ülése. - 11., A helypénz szabályrendeletről. - 12., Póthitel a körkemenczének. - 13., Adomány [az idegenforgalmi vállalatnak Debrecen sz. kir. város ismertetésére]. - 14., Szentpály Béni dr. ügye. - 14., Debreczen és a gör0g katholikus egyház. - 15., Káromkodás utcáinkon. - 16., Tanári megerősítés [Schtolz Lajos gyógypedagógiai tanárt a miniszter állásában megerősített]. - 17., Degenfeld József gróf hazeérkezése [amerikai útjából]. - 18., A város pallagi alapítványa [Tikos István és Mayer Béla tanintézeti hallgatók kaptak alapítványii támogatást]. - 19., Ezredverseny [Meghívó a 7-ik huszárezred versenyére. - 20., Presbiteri gyűlés. - 21., Gyöngyösi Berta szonorműve. - 22., Budapest egy érdemes tisztviselőjének [jutalmazása]. - 23., Protestáns estély. - 24., A bábaképző építésének ügye. - 25., Tanácsülés. - 26., Oláh Károly Temesvárott [a múzeumok és könyvtárak országos gyűlésére utazot Temesvárra]. - 27., Katonai felülvizsgálat. - 28., A Lorántffy Zsuzsanna egyesület. - 29., Rendőrségünk figyelmébe. - 30., Illetőségi ügyek gyors intézése. - 1., A gazdasági egyletek és vásárok engedélyezése
08. szám
Hírek p. 6-7.
1., A polgármester és a sajtó. - 2., A magyar tisztviselők korteskedése. - 3., Az árvatartó alap. - 4., A Kaszinó tombolaestélye. - 5., Karácsonyi kiállítás. - 6., A pótadó. - 7., Debreczen legtöbb adófizetői. - 8., A szervezőbizottság üléséből. - 9., Hadkötelesek figyelmébe. - 10., Táblabíró kinevezése [Dezső Kálmán]. - 11., A reformáczió emlékünnepe. - 12., A tizedik gyógyszertár [a Homokketben lesz]. - 13., A kőművesek munkaszüntetése. - 14., A Csokonai kör ünnepe. - 15., Uj vasut [Nagybánya és Felsőbánya között]. - 16., Szú a szepesmegyei fenyves-erdőben. - 17., Az ebmarás elleni védőoltás. - 18., A szabadkai főispánt ... [Bezerédy Istvánt beiktatták hivatalába]. - 19., Kecskemét kérelme [tanfelügyelői állás szervezésére]. - 20., A legeltető gazdák figyelmébe. - 21., Arad a tisztviselőknek ...[nyugdíjalap látrehozása]. - 22., Máramarossziget közgyűléséből. - 23., Borjuhusárulás [szigorításáról]. - 24., Vásárhely Pál szobra Szegeden. - 25., Vagyoni felelősség adóhátralékokért
09. szám
Hírek p. 6.
1., Személyi hír [Domahidy Elemér hivatalos ügyben Budapestre utazott]. - 2., Közigazgatási bizottsági ülés. - 3., A szervező bizottságból. - 4., Kinevezés [Hotváth János huszár főhadnagyot m. kir. testőrré nevezték ki.]. - 5., Halálozás [elhunyt Hajdu József, Hajdu Gyula törvényhatósági bizottsági tag fia]. - 6., Szentpály Béni dr. kérelme. - 7., Villamos vasut Debreczenben. - 8., Csokonai szülőházának megvétele. - 10., A juhtartó gazdák figyelmébe. - 11., A debreczeni heti állatvásárok. - 12., Hegedüs S. és Sándor I. ... [új könyvesboltot nyitottak a Kossuth utca 11., (Zádor-ház) alatt]
10. szám
Közgazdaság p. 3-4.
1., Sertés és juhvásár. - 2., Marhavásár. - 3., Fejőstehenek ára ... - 4., Lóvásár. - 5., Takarmányneműekben elég nagy hozatalok voltak ... - 6., Hideghus piacz ...
Hírek p. 4-5.
1., Személyi hír [Kovács József polgármester ... Budapestre utazott]. - 2., A számonkérőszék jegyzőkönyve. - 3., Jószágtartók figyelmébe. - 4., A Grausz-ház ügye. - 5., Képkiállítás városunkban. - 6., A gazdasági ismétlő iskola szaktanítója. - 7., A Csokonai kör felolvasó ülése. - 8., Házbérjövedelem bevallása. - 9., Gondnokság alá helyezés. - 10., Előadás a csapókerti iskolában. - 11., A kamara és a háziipar. - 12., Sertéskereskedők figyelmébe. - 13., Adomány egy külföldi magyar egyesületnek. - 14., A város a százados Csokoani ünnepen. - 15., A szaba liczeum. - 16., Drágasági pótlék. - 17., Hajléktalanok menhelye Debreczenben. - 18., A szegényházból. - 19., Fellebbezés a juhlegeltetés ellen. - 20., Postagyűjtő megnyitása
11. szám
Közgazdaság / Steiner Jakab jelentése p. 4.
1., Sertésvásár. - 2., Marha- és lóvásár. - 3., Takatmányneműek... - 4., Takarmányszalma ... [ára]
Hírek p. 4-6.
1., Közgyűlés. - 2., Áthelyezés [Kovács József polgármester Komlóssy Pál dr. tb. aljegyzőt a bűnügyi osztályhoz helyezte]. - 3., A kilencvenéves püspök [Kiss Áron üdvözlése]. - 4., Simonffy Imre üdvözlése [nyolcvanaik születésnapja alkalmából]. - 5., Zádor Lajos kitüntetése. - 6., Iskolaszéki ülés. - 7., Teljes tanácsülés. - 8., A szervező bizottság ülése. - 9., Kinevezés [Nagy Győző és Eckensberger György ezredeseket ... dandárparancsnokká nevezték ki]. - 10., A főkapotány rendelete. - 11., Villamos vasut. - 12., Névszerinti szavazás [a Dobozy-féle ház ondódi földjeinek elidegenítéséről]. - 13., A jog- és pénzügyi bizottságból. - 14., A Csokonai Kör. - 15., Felüljáró híd [terve ... a Diószegi úton a régi temető mellett]. - 16., Uj vasút [terve Nádudvar-Balmazújváros vonalon]. - 17., A szabad liczeum. -g18., Kubelikné a szegény gyermekekért. - 19., A szarvasmarhatenyésztés fellendülése. - 20., A tejszövetkezetek illetékmentessége. - 21., Képkiállítás Debreczenben. - 22., A piaczi helypénzszabályzat ügye. - 23., A kereskedelmi csarnok közgyűlése. - 24., A jövő évi nagyvásárok. - 25., A rabsegélyző egyelt öröme. - 26., Az iskolák bezárása [járvényveszély miatt]. - 27., Halálozás [elhuny Lukács Blanka Beér Kálmán rendőrkapitány özvegye]. - 28., Választmányi ülés a Gönczy-egyletben. - 29., Hírdetmény [a város legtöbb adófizetőinek névjegyzékéről]
12. szám
A magyar tűzoltó szövetség átirata p. 4-5.
A "Minimax" olatókészülékről
Hírek p. 5.
1., Telefon állomások a városházán. - 2., A kaszinó estélye. - 3., A gazdasági ismétlő iskola tanára ... Juhász József. - 4., A Somogyi könyvtár könyvtárosa ... [Móra Ferenc, igazgatója Tömörkény István lett]. - 5., Báró Wesselényi Miklós élete és munkái [Kardos Samu munkája]. - 6., Megyei közgyűlés
13. szám
Hírek p. 5.
1., Kinevezés [Domahidy Elemér főispán Jeney Miklóst kapitánnyá, Buadaházy Jenőt közigazgatási gyakornokká nevezte ki]. - 2., Magyar nemes [ő Felsége Sesztina Lajos nagykereskedőnek magyar nemességet adományozott]. - 3., Zádor Lajos ünneplése. - 4., A Hortobágy jogi természete. - 5., Értesítés [hadköteles ifjak összeírásáról]. - 6., Meghívó [a jótékony nőegylet választmányi ülésére]. - 7., A Műpártoló egyesület képkiállítása. - 8., A gázgyári iagzgató tanulmányútja. - 9., Debreczeni Képes Kalendáriom. - 10., A városi népkonyha
14. szám
Hírek p. 5-6.
1., Áthelyezés [ a városi rendőrkapitányságon]. - 2., Az elemi iskolák megnyitása. - 3., A szarvező bizottság ül;se. - 4., Vízvezeték és csatorna. - 5., A képkiállítás. - 6., Két könyv Debreczen múltjáról [Zoltai Lajos: Debreczen és vidéke urai az Árpádkor végén és az Anjou-korban 1200-1400 között c. munkájáról]. - 7., A városi népkonyha. - 8., A főtésről
15. szám
Hírek p. 4-5.
1., A Csokonai-kör ünepe. - 2., A városi népkonyha. - 3., Meghívó[a Vöröskereszt egylet gyűlésére]. - 4., Két kalendáriom [megjelent a Debreczeni Képes Kalendáriom és a Debreczeni Független Újság Nagy Képes Kalendárioma]. - 5., Karácsonyfa-ünnep a tanítói árvaházban. - 6., Meghívó [a Vöröskereszt egylet ülésére]. - 7., Értesítés [a sertésvásár megtratásáról]. - 8., Az O.M.K.E [az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület ... hivatalos közlönyéről.]
16. szám
Miniszteri rendelet / Tisza [István] p. 4.
A 1848-49-iki honvédtizedesek és közvitézek, valamint ezek özvegyei nyugdíjának felemeléséről
Hírek p. 4-5.
1., Olvasóinkhoz [előfizetési felhívás]. - 2., Bizottsági tagok választása. - 3., Karácsonyi ünnepek. - 4., Közgyűlés. - 5., Értesítés [hadkötelesek összeírásáról]. - 6., Nyilvános nyugtázás és köszönet [a jótékony nőegylet árvaházának karácsonyfájára adott támogatásokról]
1905
01. szám
Hírek p. 4-6.
1., Felhívás és kérelem [a Csokonai-kiállítás rendezésének elősegítésére]. - 2., Újév a városnál. - 3., Kinevezés [Mile Pált rendőrségi fogalmazóvá nevezték ki]. - 4., Bészler Lajos halála [...ny. tanácsnok elhunyt]. - 5., A főszámvevő gyásza [Roncsik Lajos édesanyja Walter Lajosé, elhunyt]. - 6., Tóth Kálmán üdvözlése [Könyves Tóth Kálmánt az ipartestület tagjai üdvüzölték újév alkalmából]. - 7., A városi múzeum átadása. - 8., A bizottságokból. - 9., Névszerint való szavazás [a városi közgyűlésen]. - 10., Török Gábor erdőmestert ... [az országos erdészeti egyesület igazgatósági tagjává választották]. - 11., Az egyesülteke szigorúbb ellenőrzése. - 12., Nyugdíjazás [Csapó István városi hivatali irodatiszt nyugdíjba vonult]. - 13., A városi nyomda külön kezelésben. - 14., a szabad iskolából. - 15., Könyves Tóth Kálmán könyve [megkjelent "Életem alkonyán" c. műve]. - 16., Drágasági pótlák. - 17., A múzeum ügye. - 18., A népkonyha. - 19., A szegényeknek [Reichmann Ármin kedvezményes fát adna]. - 20., Tanácsülés. - 21., A városi nyomda kibővítése. - 22., Világítás a Homokkertben. - 23., Az Olajütő rendezése. - 24., Zárlatfeloldás [állategészségügyi]. - 25., A Csokonai körből. - 26., Közigazgatási bizottsági ülés. - 27., A villamos vasút ügye. - 28., Hadmentességi díj 1904-re. - 29., Országos vásár. - 30., Táviratok feladása. - 31., Hivatalátvétel [a városi rendőrkapitányságon]. - 32., A debreczeni kollégium vagyona. - 33., A múlt évi népmozgalom Debreczenben. - 34., Nyilvános nyugtázás és köszönet [a jótékony nőegylet árvaházának karácsonyfájára tett adományokról]
02. szám
Hírek p. 5-6.
1., Sesztina Lajos halála. - 2., Névszerint való szavazás. - 3., A háztulajdonosok figyelmébe. - 4., A városi m]zeum szervezeti szabályzata. - 5., A szabad liceum kérése. - 6., Értesítés [hadkötelesek összerásáról]. - 7., A Csokonai-kör és a központi választmány. - 8., Számadók és csikósok fogadása. - 9.,Feloldott [sertésvész miatti] zárlat]. - 10., Rendkívüli közgyűlés. - 11., A Látókép csárda jégverme. - 12., Sorshúzás az újonczozáshoz. - 13., Névszerinti szavazás [az elepi földek elidegenítése tárgyában]
03. szám
Fizetésrendezés / K. Á. p. 2.
A vármegyei tisztviselők fizetésrendezéséről
Debreczen sz. kir. város közönségének p. 3.
A város kölcsönfelvételének engedélyezése
Debreczen sz. kir. város közönségének / Gromon államttikár p. 4.
Lóösszeírás és nyilvántartás, ill. kocsik és szekerek összeírása
Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének / Tisza s.k. p. 4.
A szabad véleménynyilvánításról és választói jogról
Felhívás Debreczen sz. kir. város lakosaihoz / Kovács József polgármester p. 4-5.
A képviselő választásokkal kapcsolatos szabad véleménynyilvánítási jog tiszteletben tartáráról.
Hírek p. 6.
1., József főherczeg betegsége. - 2., Halálozás [elhuny Hidvéger Mihály földbirtosok]. - 3., Az országos Csokonai-ünnep elhalasztása [a képviselőválasztások miatt]. - 4., A gázgyári robbanás. - 5., A Kaszinó Kazinczy-pályázata [díjazottjai Kuti Sándor, Vályi Nagy Gusztáv, Gál Zoltán]. - 6., Képviselőjelölés Debreczenben. - 7., A m. kir. honvédelmi miniszter... körrendeletéről
04. szám
Hírek p. 6.
1., Valami az ásatásokról. - 2., A debreczeni gazdasági ismétlő iskola. - 3., Debreczen a Bocskay-szoborra [adomány]. - 4., Városunk országgyűlési képviselői [Thaly Kálmán, Bakonyi Samu, Szabó Kálmán]
05. szám
Hírek p. 4-6.
1., Hitelesítő közgyűlés. - 2., Thaly Kálmán kitüntetése [A Magyar Történettudományi Társaság ... alelnökévé választotta]. - 3., A polgármester levele ... [e lap főszerkesztőjének megköszöni a képviselőválasztás zavartalan lebonyolításának elősegítését]. - 4., Oláh Károly ...[hivatalos ügyben Budapestre utazott]. - 5., A fakompetencia kiváltása. - 6., A nyugdíjellenőrző bizottság tisztviselő tagjai. - 7., Az óvók megnyitása. - 8., Hegy Mihályné halála. - 9., Lukács László köszöntése. - 10., A községi iskolszék ülése. - 11., A helyi vasút sinpárjai. - 12., Kamarai közgyűlés. - 13., Bartha Béla felolvasása. - 14., Betegszállító kocsi. - 15., Borjúhúsárulás. - 16., A központi választmány ülése. - 17., A színházi bizottság ülése. - 18., A városi múzeum megnyitása. - 19., A délelőtti hivatalos órákról. - 20., A debreczeni kézizálog kölcsön-intézet. - 21., A tejszövetkezetek illetékmentesek. - 22., Meghívó [A Debreczeni Polgári-kör évi rendes közgyűlésére]. - 23., Az Apaffy-utcai czigánysor. - 24., Makó Lajos és a gázgyár. - 25., A jogakadémia új tanára [Dr. Kun Béla]. - 26., Debreczen Rákóczi-képe. - 27., Értesítés [hadkötelesek összeírásáról]
06. szám
A délelőtti hivatalos órák / (-cz.) p. 1.
Kérelem a vallás- és közoktatási minisztériumhoz a délutáni iskolai okatatás megszüntetése érdekében
Hírek p. 4-5.
1., Szombathy János halála. - 2., Egy agg művész halála [Foltényi Vilmos színművész 85 éves korában elhunyt]. - 3., A tüdővész pusztítása hazánkban. - 4., Pályázat gázmesteri állásra. - 5., Új gáztisztítók a légszeszgyárban. - 7., Halálozás [elhunyt id. Boczkó Sámuel kereskedő]. - 8., Felhívás [a hadmentességi díjkötelesekhez]. - 9., A debreczeni kereskedelmi és iparkamara zárószámadása. - 10., A rendőrség figyelmébe. - 11., A dohánybeváltás. - 12., Nemzeti emlékezet Jókainak [Jókai szobra és siremléke]. - 13., A gázvilágítás házi kezelése. - 14., Dankó Mihály halála. - 15., Gyepes területek bérbeadása. - 16., Budapest vízvezetéke. - 17., Mozgalom az ipartestületben [a vezetés leváltására]. - 18., Az ipari felügyelet deczentralizációja. - 19., A komáromi tisztviselők [lakbérük felemelése érdekében mozgalmat indítottak]. - 20., Birtokvásárlás [Pallavicini Sándor őrgróf birtokát az állam szeretné felvásárolni]. - 21., Foltényi Vilmos hagyatéka. - 22., A közigazgatási bizottság ülése. - 23., Az idei sorozás elhalasztása
07. szám
Vidéki központok / K. Á. p. 1-2.
Magyarország vidéki nagyvárosainak fejlődéséről
A városok szerepe a magyarosodás terén / Balogh Sándor p. 2-3.
Magyarország vidéki nagyvárosainak fejlődéséről
Hírek p. 4-5.
1., Doroghy Lajos halála. - 2., A debreczeni első takarékpénztár. - 3., Thaly Kálmán dr. díszpolgársága. - 4., Hivatalos eskü [Mile Pál helyettes rendőrfogalmazó letette hivatali esküjét]. - 5., Közigazgatási-bizottsági ülés a megyénél. - 6., Antal Miklós százados halála. - 7., Lefoglalt adópénztár. - 8., A Polgári-kör közgyűlése. - 9., Névszerinti szvazások [városi ingatlanok elidegenítése ügyében]. - 10., A téglavető-telepesek ügye. - 11., Halálozás [Kulcsár József földbirtokos elhunyt]. - 12., A városi múzeum megnyitása. - 13., Kozma László kitüntetése. - 14., Csiky László jubileuma [a városi színház művésze 25 éves színészi jubileuma]
08. szám
A nőegylet háza p. 4.
Váradi Szabó Miklós végrendeletében ... házát a debreceni jótékony nőegyletre hagyta
Hírek p. 5-7.
1., A polgármester és a sajtó [a szakbizottsági ülések nyilvánosságáról]. - 2., A magyar tisztviselők korteskedése. - 3., Az árvatartó alap [jóváhagyása-. - 4., A Kaszinó tombolaestélye. - 5., Karácsonyi kiállítás. - 6., A pótadó. - 7., Debreczen legtöbb adófizetői. - 8., A szervezőbizottság üléséből. - 9., Hadkötelesek figyelmébe. - 10., Táblabíró kinevezés [Dezső Kálmán]. - 11., A reformáció emlékünnepe. - 11., A tizedik gyógyszertár [a Homokkertben]. - 12., A közigazgatási bizottság ülése. - 13., A kőművesek munkaszüntetése. - 14., A Csokonai-kör ünnepe. - 15., Új vasút [Nagybánya és Felsőbánya között]. - 16., Szú a szepesmegyei fenyves-erdőben. - 17., Az ebmarás elleni védőoltás. - 18., A szabadkai főispánt ... [Bezerédi Istvánt beiktatták hivatalába]. - 19., Kecskemét kérelme [tanfelügyelői állás szervezésére]. - 20., Arad a tisztviselőknek ... [a nyugdíjalapra ... pótadót szavazott meg]. - 21., Máramarossziget közgyűléséből. - 22., Borjuhusárulás. - 23., Vásárhelyi Pál szobra Szegeden. - 24., Vagyoni felelősség adóhátralékokért
09. szám
Hírek p. 5-6.
1., Népünk egy rossz szokása [utcai "kaszinó" a városháza előtt]. - 2., Jóváhagyás [a jéggyár kibővítéséről]. - 3., Póttartalékosok bevonulása. - 4., A városház kibővítése. - 5., Szövetkezetek gyűlése. - 6., Vadászokat érdeklő havi határozat. - 7., Villamos fűtés. - 8., Az alföldi takarékpénztár közgyűlése. - 9., Választmányi ülés. - 10., Henke Lajos nyugdíjazása. - 11., A műpártoló egyletből. - 12., Ipartestületi elnök választás [Zelinger Ede az új elnök]. - 13., miniszteri kiküldöttek ... [látogatása Debrecenben]. - 14., Új kerületi orvos ... [K. Szalay Béla]. - 15., A népkonyháról. - 16., Zilahi művészi vállalkozó [Zilahi Gyula társulatával Berlinben és más németországi városokban vendégszerepel]. - 17., A debreczen-pallag-sámson ... [építendő vasútról]. - 18., A bejelentés reformja. - 19., A múzeum gyarapod'sa. - 20., A szervező bizottságból. - 21., Új marharakodó. - 22., Gyakorlati eljárás [a házak falára futtatott szőlőlugasról]
10. szám
11. szám
Hírek p. 4-5.
1., Halálozás [Kéki Sándor elhunyt]. - 2., A debreczeni tisztviselő egylet közgyűlése. - 3., Az 1905. évi költségvetés. - 4., A katonai pótraktár. - 5., A mentő-egyesület. - 6., A debreczeni jótékony nőegylet ügye. - 7., Németh András gyásza [fia elhunyt]. - 8., Köszönetnyilvántartás [részvétnyilvánításokért]. - 9., Remekmű [megjelent az "Érmelléki első szőlőoltványtelep árjegyzéseke". - 10., Közgyűlés a hatvan-utczai gazdaságban. - 12., Valami az automobilról. - 13., Az urkocsisok kérelme. - 14., A hatósági bizonyítványok. - 15., A függetlenségi kör közgyűlése. - 16., Szavazatok [a ref. egyház presbyteriuma egyházkerületi főjegyzőnek Dicsőfi Józsefet választotta]. - 17., A debreczeni zenede ... [matinét rendezett]. - 18., A Hatvan-utczai temető árka. - 19., Szomorú számok [kivándorlási adatok]. - 20., A czigányok lova. - 21., A debreczeni katonaság ellátása
12. szám
Hírek p. 5-6.
1., A polgármester értersítése [a következő közgyűlés időpontjáról]. - 2., Személyi hírek [Domahidy Elemér főispán és Kovécs József polgármester Budapestre utaztak]. - 3., A főiskola ifjúságának zászlója [zászlóavatási ünnepség]. - 4., Márkus Lili Debreczenben. - 5., Dalegyleti közgyűlés. - 6., Wesselényi Miklós báró élete és munkái [Kardos Samu könyvéről]. - 7., Pénzügyi palota Debreczenben. - 8., Kitüntetett polgármester [Telbisz Károly Temesvár polgármestere udvari tanácsosi kinevezést kapott]. - 9., Mikor nem akarunk emlékezni [tízenegy éve halt mag Kossut Lajos és Debrecen nem emlékezett meg róla]. - 10., A helyi vasút új vonala. - 11., Kéki Sándor temetése. - 12., Koldulás az utczán. - 13., Trágár beszédek az utczán. - 14., Troilusz és Kresszida [Makó Lajos társulatának bemutatója]. - 15., Műtakatmánygyár. - 16., Ásatások a Hortobágyon. - 17., Ló és szekér összeírás. - 18., A helyi vasút menetrendje
13. szám
Álomképek egy városról / K. Á. p. 1-2.
Debrecen város fejlődéséről
A külterületi építkezésekre vonatkozó szabályrendelet tervezete p. 3-4.
Magoss György tiszti főügyész előterjesztése
Kardos Samu dr. könyve p. 5.
Wesselényi Miklós báró élete és munkássága c. művének rövid ismertetése
Hírek p. 5-6.
1., Bereczky Lajos halála. - 2., Közgyűlés. - 3., A görög katolikusok temploma. - 4., Az iparos kör közgyűlése. - 5., Erőtakarmány. - 6., A főiskola kántusának jóltevője. - 7., Hajdú vármegye közgyűlése. - 8., A jog- és pénzügyi bizottság. - 9., A borjúhús mérése. - 10., Ki akar fát venni? - 11., Választók összeírása. - 12., A hernyóirtás. - 13., Hazánk legbecsesebb szőlője. - 14., 10.000 korona a debreczeni kollégiumnak
14. szám
Hírek p. 4-6.
1., Tiszteletbeli ügyész [Olchváry László]. - 2., Tanácsülések. - 3., A debreczeni jótékony nőegylet története. - 4., Hanke Lajos nyugdíjaztatása. - 5., Ujjonan választott tisztviselők. - 6., Az irodatiszti állás betöltése. - 7., A város vegyészi hivatala. - 8., A közgyűlési terem új képei. - 9., Közgyűlés. -g10., A nagyerdei fürdőtelep kijavítása. - 11., A miniszter a sikernéma iskolának [segélyt folyósított]. - 12., Személyi hír [Némethy Károly miniszteri tanácsos .... Debrecenbe látogatott]. - 13., Szélmotor a Hortobágyon. - 14., Közigazgatási bizottsági ülés. - 15., A toronyórákról. - 16., A helyi vasút új menetrendje. - 17., Új bizottsági tagok [Vadon Sándor]. - 18., Dohánytermelési kísérletek. - 19., A bártfai múzeum. - 20., Halálozás [Balázs Antal ... elhunyt]. - 21., Panasz a Batthyányi-utczai aszfaltra. - 22., A színügyi bizottság ülése. - 23., A Homokkert világítása. - 24., Az ügyvédi kamarából. - 25., Ki akar katona lenni? - 26., Gyűlés a Hortobágy hasznosítása ügyében. - 27., Értekezlet a záróra ügyében. - 28., A tavaszi nagyvásár. - 29., Állami tisztviselők országos gyűlése. - 30., Ónody Mihály polgári biztos ügye. - 31., Műtanrendőri bejárás. - 32., A városok szövetségének megalkotása. - 33., A közkórház emelkedése. -g34., Nyugtázáa [a jótékony nőegylet részére érkezett adományokról]. - 35., Hírdetmény .. [katonabeszállásolás megváltása tárgyában]. - 36., Gyakorlati eljárás [a házak mellé ültetett szőlőlugasokról]. - 37., Felhívás [a hadsereg katonai nevelő- és képzőintézetbe felvételre]. - 38., Adományok a városi múzeumnak. - 39., Kivándorlási meghatalmazottak
15. szám
Hírek p. 4-5.
1., Eskütétel [Budaházy János közigazgatási gyakornok ... letett hivatli esküjét]. - 2., A Csokonai-kör ünnepe. - 3., A városi népkonyha. - 4., Meghívó [a vöröskereszt egylet közgyűlésére]. - 5., Két kalendárom [megjelent a Debreczeni Képes Kalendáriom és a Debreczeni Független Újság Nagy Képes Kalendárioma]. - 6., Karácsonyfa-ünnep a tanítói árvaházban. - 7., Értesítés [sertésvásárról]. - 8., Az O.M.K.E [az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület ... [hivatalos közlönye megjelent]
16. szám
Miniszteri rendelet / Tisza p. 4.
Az 1848/49-iki honvédtizedesek és közvitézek ... valamint özvegyeik nyugdíjának felemelérséről
Hírek p. 4-5.
1., Olvasóinkhoz [felhívás előfizetésre]. - 2., Bizottsági tagok választása. - 3., Karácsonyi ünnepek. - 4., Közgyűlés. - 5., Értesítés [hadkötelesek összeírásáról]. - 6., Nyilvános nyugtázás és köszönet [a debreceni jótékony nőegylet árvaházi karácsonyfájára nyújtott adományokról]
17. szám
Levél a szerkesztőhöz / N.N. p. 2.
A Csokonai szoborról és környékéről
Hírek p. 3-5.
1., Debreczen sz. kir. város zárószámadása. - 2., A tanács és a gyígyszerészek. - 3., A városházáról. - 4., Ásatások a halápi sírmezőn. - 5., A városház kis parkja. - 6., Elhunyt főorvos [Boda Gyula]. - 7., Értesítés ... [pályázati lehetőség a Ludovika akadémián és a honvéd főreáliskolán megüresedett alapítványi helyekre]. - 8., Gyáralakulás. - 9., A debreczen-nagykállói vasút. - 10., A harmadik egyetem. - 11., Az egyházi adók fizetése. - 12., Az ifjúság kérése [a városi színhás igénybevételőről]. - 13., Kérelem a kocsitulajdonosokhoz [a főiskolai ifjúság ünnepi felvonulásához kérné a kocsik átengedését]. - 14., Hajdúvármegye tavaszi közgyűlése. - 15., A nagyerdői hidegvíz-gyógyint;zet megnyílt! - 16., A gyáriparosok országos szövetségének debreczeni fiókja [üléséről]. - 17., A Gyáriparosok Hitelszövetkezete. - 18., Vadászoknak. - 19., A nagy városok világítása. - 20., Hamvveder a Hortobágyon [régészeti lelet a Hortobágyon]. - 21., Közigazgatási bejárás. - 22., A Hortobágy öntözése. - 23., A kollégiumi ifjúság zászlója. - 24., Utolsó előadások [a debreceni színtársulatnál]. - 25., Községi takarékpénztár Budapesten. - 26., Pályázati hírdetmény báró Wüllerstorf-Urbair Bernát ellentegernagy által két beteg tengerész katona segélyezésére
18. szám
19. szám
Hírek p. 5-6.
1., Csokonai halálának százados évfordulója. - 2., A Batthyány-utczai gyalogjáró. - 3., Por a Nagyrdőn. - 4., A városházáról., 5., Tisztviselők mozgalma [fizetésrendezésért]. - 6., Meghívó [a jótékony nőegylet szegényeinek és árváinak segélyezésére rendezett mulatságra]. - 7., A József kir. herczeg Szanatórium Egyesületének országos gyűlése. - 8., Meghívó [a Magyar Kereskedelmi Egyesülés hajdúmegyei kerületének gyűlésére]. - 9., Felhívás [a fegyvergyakorlatra kötelezett tényleges állomány bevonulására]. - 10., Értesítés [pályázati lehetőség a honvéd Ludovika akadémia és a honvéd főreáliskola egy-egy alapítványi helyére]. - 11., Harczászati lőgyakorlatok [a sárkuti tanya közelében]. - 12., A városi múzeum megnyitása
20. szám
Hírek p. 5-6.
1., A építési bizotság ülése. - 2., A föld veszedelme. - 3., Felhívás [gazdasági munkások alkalmazására]. - 4., A nőegylet nyári tánczmulatsága. - 5., Arad vármegye átirata. - 6., A nagyerdői hidegvíz-gyógyintézet megnyílt! - 7., Felhívás Debreczen sz. kir. város közönségéhez [a Csokonai ünnepre való felkészülésre]. - 8., Kérelem a közönséghez [a Nagyerdő élővilágának védelméről]. - 9., Halálozás [Balási József elhunyt]. - 10., Jog- és pénzügyi bizottsági ülés. - 11., Méhészeti tanfolyam. - 12., Vacsora a főispánnál. - 13., Vasút gyűlések. - 14., Illetéktelen legeltetők. - 15., Selyemteny;sztők figyelmébe. - 16., Egy levél a XVIII. századból [Bozóky Klára levele]
21. szám
22. szám
23. szám
Hírek p. 5-6.
1., A Hortobágy hasznosítása. - 2., Kinevezés [Moskovits Miksát ... kerületi orvossá nevezték ki]. - 3., Megürült állás. - 4., Sertésólak a belvárosban. - 5., Szentpétery Ferencz fellebbezése [hivatalvesztése miatt]. - 6., A Csokonai-körből. - 7., A halápi sírmezőről. - 8., Tudósok városunkban [Fejérpataky László és Schonherr Gyula]. - 9., Sáskairtás a Hortobágyon. - 10., Új tisztviselők. - 11., A mentő egyesület. - 12., A bizottsági tagok létszámának szaporítása. - 13., A polgármester rendelete [a közgyűléseken való részvételről]. - 14., Az Olajütő rendezése. - 15., A nagyerdői park pora. - 16., A sáskairtás költségei. - 17., A tiszavidéki mezőgazdák szövetkezete. - 18., Személyi hírek [Tolnay Kornél és Jablonowszki József útjáról]. - 19., Siketnémák útja. - 20., A helyi vasút. - 21., A nagyerdői hidegvíz-gyógyintézet megnyílt
24. szám
Hírek p. 5-6.
1., Thaly Kálmán [Debrecenben]. - 2., Gazdák tanulmányútja [Kecskemétre]. - 3., Esküvő [Tóth Béla gyógyszerész leánya és Árvay Géza dr. házasságot kötött]. - 4., A kereskedelmi és iparkamara közgyűlése. - 5., A hortobágyi sáskaírtás. - 6., A mentőegyesület. - 7., Lóversenyek. - 8., A kis állomás kitolása. - 9., Városi takarékpénztár. - 10., Nagyerdői csendélet. - 11., A Polgári-kör mulatsága. - 12., A helyi vasút megállóinál...[levő padokról]. - 13., A virágkocsi korzó. - 14., A városház kútja. - 15., A nagyerdői hidegvíz-gyógyuintézet megnyílt
25. szám
Újabb tervek / (K.) p. 1.
A város fejlesztési terveiről
Hírek p. 5-6.
1., Három, névszerint való szavazás. - 2., Az 1906. évi költségvetés előkészítése. - 3., Halálozás [elhunyt Uzonyi Imre ügyvéd]. - 4., Thalu Kálmán ... [üdülni utazott Gasteiba]. - 5., Rendkívüli közgyűlés. - 6., Tolnay Kornél ünneplése [Amerikai utjáról történt hazatérése alkalmából]. - 7., Természettudósok a Hortobágyon. - 8., A városház kútja. - 9., A Sestakert világítása. - 10., A kerékpárosok túlkapásai. - 11., A siketnéma intézet évzáró vizsgálata. - 12., Miniszterek búcsúzása. - 13., A sztrájkok. - 14., A hús drágasága. - 15., A Papp László tizenkétezer koronás jutaléka. - 16., Nem lesz világosság [a Sz;chenyi utcán lévő huszárlaktanyánál]. - 17., A városi hivatalok írószer fogyasztása. - 18., A negyerdői hidegvíz-gyógyintézet megnyílt!
26. szám
Debreczen 44 évvel ezelőtt p. 3.
A város jegyzőkönyveiből
A munkaszüntetők p. 3-5.
Sztrájkokról
Hírek p. 5-6.
1., Hajdú vármegye közgyűlése. - 2., A városház kapuja. - 3., Miniszterek búcsúzása és beköszöntése. - 4., Presbyteri gyűlés. - 5., Előléptetés [Kernhoffer József az osztrák-magyar bank fiókjának felügyelőjévé lépett elő]. - 6., Gazdák tanulmányútja [Kecskemétre]. - 7., Hitelesítő közgyűlés. - 8., Emlék a múltból [az 1861. február 7-i k)zgyűlés résztvevőiből még hárman vannak életban]. - 9., Trombitaszó a Nagyerdőn. - 10., A Bornyász-ház becsértéke. - 11., a közgyűlés tagjaihoz. - 12., A rendőrfőkapitány felhívása. - 13., Kapuzárás [az iskolákban]. - 14., Elhunyt bizottsági tag [Kaszanyitzky Endre és Jóna Dániel]. - 15., A lövészegylet közgyűlése. - 16., A bérkocsi állaomások. - 17., A nagyerdői hidegvíz-gyógyintézet megnyílt
A kamarából p. 6.
Pályázatti kiírás a honvédség számára különféle termények és egyéb anyagok beszállítására
27. szám
Hírek p. 2-3.
1., Gyászmise Józef kir. hecegért. - 2., Eskütétel [ifj. Ozory István tette le hivatali esküjét]. - 3., Vármegyénk rendkívüli közgyűlése. - 4., A gyümölcsárusok panasza. - 5., A színügyi bizottság ülése. - 6., A délelőtti hivatalos órák [a m. kir. pénzügyigazgatóságnál]. - 7., Karap Mór temetése. - 8., A főorvos jelentése [a város közegészségügyi helyzetéről]. - 9., Nyugtázás és köszönte [a debreceni jótékony nőegylet táncmulatságán befizetett adományokról]. - 10., Ne bántsd az eperfár! - 11., Közigazgatási bizottság ülése. - 12., A nagyerdői hidegvíz-gyógyintézet megnyílt
28. szám
Hírek p. 2.
1., Személyi hírek [Domahidy Elemér főispán nyári szabadságra utazott]. - 2., Áthelyezés [Scholtz Lajost a siketnéma intézet tan'raát a belügyminiszter Budapestre helyezte]. - 3., Zár alól feloldás [állategészségügyi záralt feloldása]. - 4., Új bizottsági tag [Moskovits Jenő]. - 5., Halálozás [elhunyt Kaszás József Balmazújváros főjegyzője]. - 6., A városi múzeum [gyarapodása]. - 7., Hont vármegye hozzánk [a vármegye válasza a Fejérváry-kabinet beköszöntőjére]. - 8., A délutáni hivatalos órák [a városházán]. - 9., Ami ellen nincs fellebbezés [a tisztiorvos kérése nehány út rendezésére]. - 10., Az építési bizottságból. - 11., A nagyerdői hidegvíz-gyógyintézet megnyílt
29. szám
Hírek p. 2.
1., Lapunk előfizetőihez [A hátralékos előfizetői díjak beküldéséről]. - 2., Halálozás [Marosi Kálmán, Marosvásárhely tiszti főorvosa elhunyt]. - 3., A mentőegyesület alapszabály-tervezetét... [tárgyalta a közgylés]. - 4., A hivatalos órák [a városházán]. - 5., A kőműves sztrájk. - 6., Szabadságon [Takács Bálint tanácsi iktató]. - 7., A főkapitány úr figyelmébe [a nagyerdői rendőrállomás személyzetéről]. - 8., A nagyerdői hidegvíz-gyógyintézet megnyílt
30. szám
31. szám
32. szám
A megsemmisítő rendelet : a belügyminiszter leirata / Kristóffy p. 1-2.
Az adók beszedéséről és beszolgáltatásáról
Skontrók vezetése : tisztviselők figyelmébe / kiadta Tóby Elek jegyző p. 5-6.
Kovács József polgármester jelentése és javaslata a skontrók - sürgetési napló - vezetésében szükséges módosítások tárgyában
Hírek p. 6.
1., Főispáni látogatás [a hivatalokban]. - 2., Népkonyha számadása. - 3., Miniszterek a pályaudvaron. - 4., Számnkérőszék a városnál. - 5., A délutáni hivatalos órák [a városházán]. - 6., Szabadságon [Vecsey Imre főjegyző]. - 7., Kimutatás ... [a nőegylet jótékony táncestélyének bevételeiről]
Szilánkok p. 6.
Apró megjegyzések a vároban történt eseményekhez
33. szám
Az alkotmány védelme p. 2.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatóságának véleménye és határozata az adókról és az újoncállításról /
Szeged szabd kir. város és a Gott erhalte p. 5-6.
Átirat Debrecen város közönségéhez
Hírek p. 6-7.
1., A Felség születésnapja. - 2., A nagyerdői nyilvános illemhely. - 3., Érdekes miniszteri döntés [a zsidó hitoktatásról]. - 4., A városi papírszállítás. - 5., A rendőrök drágasági pótléka. - 6., A nagyerdői fürdőzők
34. szám
Hírek p. 4-6.
1., Angol vendégek érkezése. - 2., Debreczen város 1906. évi költségvetése. - 3., A polgári lövőegyesólet díszlövése. - 4., A Simonyi-ut szeméttelepe. - 5., Személyi hír [Tolnay Kornélt, a MÁV debreceni üzletvezetőjét Budapestre helyezték]. - 6., A Bocskay szobor. - 7., A hivatali stílus. - 8., Húsz éves találkozó. - 9., Betörők a Nagyerdőn. - 10., Piaczunk drágasága. - 11., A tifuszról. - 12., Leletek Debreczen határában. - 13., Debreczeni lovak Pozsonyban. - 14., Az ortodox izr. hitközség segélye. - 15., Kitiltás [Kovács Károly vásári kereskedőt a főkapitány kitiltotta a város területéről]. - 16., A nemzetközi állatorvosi kongresszus. - 17., Jóváhagyás [drágasági pótlék megszavazása]. - 18., A debreczeni árvaszék. - 19., A debreczeni könyvnyomdászok szüreti mulatsága. - 20., A nagyerdői fürdőzők
35. szám
Szilánkok p. 4.
Apró érdekességek a város életéből
Hírek p. 5-6.
1., Lapunk vezető czikkelye [refelxió Sárváry Gyula városi tiszti főorvos vásárcsarnokról írott cikkére]. - 2., Fizessük a pótadót. - 3., Szabadságon ... [Király Gyula gazdasági tanácsos]. - 4., Halálozás [elhunyt Szaplonczai Szaplonczay Miklós Máramaros vármegye ny. alispánja]. - 5., Városunk 1906. évi költségelőirányzata. - 6., A szeptemberi közgyűlés. - 7., Kérelem [Debrecen sz. kir. város közlevéltára kéri, hogy a gyászjelentéseket adományozzák a levéltárnak]. - 8., Állampolgáro eskü [Ernszt Károly ... letete állapolgári esküjét]. - 9., A színházi előadások kezdete. - 10., Angol társaság városunkban. - 11., A pancsovai gazdakongresszust... [elhalasztották]. - 12., A cselédkönyv. - 13., Tanácsülés. - 14., Le az álarczczal [egy névtelen levél]. - 15., Az épülő Debreczen. - 16., Ajándékok a városi műzeumnak. - 17., Utczai botrány. - 18., A világ legnagyobb fogyasztó szövetkezete. - 19., A nagyerdői fürdőzők
36. szám
Hírek p. 6-7.
1., Személyi hír Koczor János ... Szeged főkapitánya Debrecenbe látogatott]. - 2., Nem lesznek ellenőrzési szemlék. - 3. Védekezés a peronoszpóra ellen. - 4., A jog- és pénzügyi bizottság ülése. - 5., A szatmári baromfi kiállítás. - 6., Évnyitó ünnepély [az ev. ref. főiskolán]. - 7., A községi iskolaszék ülése. - 8., A megdicsért kereskedelmi iskola. - 9., Gyalog a föld körül [egy amerikai fiatalember fogadásáról]. - 10., A nagyerdői fürdőzők
37. szám
Hírek p. 2-3.
1., A város világítási vállalatának... [jövő évi költségvetéséről]. - 2., Az állandó választmány ülése. - 3., Értesítés [a törvényhatósági közgyűlés névszerinti szavazásairól]. - 4., A nagyredői fürdőzők
38. szám
Fizetésrendezés p. 1-2.
A város tisztviselőkara fizetésemelést kért
Hírek p. 3-4.
1., A polgármester és a drágasági pótlák / Koncz Ákos. - 2., Berger Jenő elhunyta. - 3., A színház megnyitása. - 4., Értesítés ... [mének vásárlásáról]. - 5., Máramarossziget új polgármestere [Szőllőssz Antal]. - 6.,. Hírdetmény ... [az erdőőri és vadőri szakvizsgákról]
39. szám
Egy üdvös szabályrendelet-javaslat p. 1-2.
A sütő, cukrász, mézeskalácsos és cukorkakészítő ipar gyakorlásáról
Szabályrendelet / Aczél Géza p. 3-6.
Javaslat a kőműves és ács munkával foglalkozó munkaadók és segédszemélyzeteik munkarendjéről
Hírek p. 6-7.
1., Bizottsági tagjaink figyelmébe. - 2., A körkemencze [a téglagyárban]. - 3., Színházunk 40 éves jubileuma. - 4., Halálozások [elhunyt Schurina István a nagykállói gimnázium igazgatója, valamint Borsos Ferencné Seidl Paula úrasszony]. - 5., A város 1906. évi közkültője. - 6., Két szabályrendelet javaslat. - 7., A nagyerői fürdőzők
40. szám
A debreczeni színház negyvenéves jubileuma p. 7.
A jubileumi díszelőadás programja
Hírek p. 7.
1., Személyi hírek [Kovács József pogármestert családi gyász érte...]. - 2., Eljegyzés [Vargha Elemér polgármesteri titkár eljegyezte Latinovics Idát]. - 3., Kinevezés [... a főispán Balogh Sándor közigazgatási gyakornokot tiszteletbeli aljegyzővé nevezte ki]. - 4., A debreczeni színhás jubileuma. - 5., Zilahi pályázata ... [egy társadalmi színmű megírására]. - 6., Választmányi ülés ... [a debreceni Jótékony Nőegyletnél]. - 7., A színházból ... [megkezdődtek az előadások]. - 8., Romlott hús a piacon
41. szám
Hírek p. 6-7.
1., Városunk adófizető polgáraihoz ... [a pótadó befizetéséről]. - 2., A szegedi átirat ... [a Gotterhalte osztrák himnusz tárgyában]. -g3., A Zilahi pályázat eredménye ... [az egyik győztes Homonnay Albert nagyv'radi ügyvéd-jelölt]. - 4., A jog- és pénzügyi bizottség ülése. - 5., Pályázat kertészi állásra. - 6., Elektromos központi telepek. - 7., Menetrendváltozás. - 8., Makkoltatási ajánlat. - 9., Az orvos-gyógyszerész egyletből. - 10., Szüret és vásár. - 11., Az izraeliták iskolai segélye. - 12., Adomány [a lugosi ev. ref. templom építésére]. - 13., Élelmiszerhamisítók. - 14., A debreczeni jótékony nőegyletből ... - 15., Építőkövek - üvegből. - 16., A gyümölcsről [egy szaklapban megjelent cikkről]
Pályázati hírdetmény p. 7.
Dévaványa község faiskola-kertészetében, első kertészi állás betöltésére
42. szám
Hírek p. 7.
1., Ős Debreczen ... [előfizetési felhívás Koncz Ákos "Ős Debreczen" címmel megjelenő könyvére]. - 2., A város és a főreáliskola [tanári kinevezésekről]. - 4., A szervező bizottságból. - 5., A polgári failletmény. - 6., Egy város fejlődése Vác]. - 7., A főváros panteonja [egy javaslatról]. - 8., A Szatmár-Mátészalkai vasút. - 9., Békésgyula város birtokvásárlása. - 10., Az j anyakönyvi törvény. - 11., A soproni vízvezeték. - 12., Hatósági mészárszék. - 13., Gyümölcs-vásárcsarnok Gyöngyösön. -g14., Figyelmeztetés [az italmérési ileltékről]. - 15., A székesfőváros évkönyve. - 16., Községi tisztviselő - nem lehet iparos
43. szám
Hírek p. 6-7.
1., Esküvő [Magoss György nőül vette Dragota Natália úrasszonyt]. - 2., Képviselői beszámolók. - 3., A színházból. - 4., A sztrájktörvény tervezete. - 5., Az erdők újjászületése. - 6., Régi Okiratok és Levelek Tára [Kardos Samu folyóiratának első számáról]. - 7., Villamos-telep. - 8., Budapest fogyasztása [statisztikai adatok]. - 9., A kereskedelmi- :s iparkamara könyvtára. - 10., A szegedi színészet százéves jubileuma. - 11., Városi serfőző Temesvárott. - 12., Vasúti kocsik elektromos világítása. - 13., A hús drágasága. - 14., Igazgatósági tagság [a József főherceg szanatórium vezetősége ... Koncz Ákos igazgatósági taggá választotta]. - 15., A vízvezeték és a csatornázás. - 16., Választmányi ülés és rendkívüli közgyűlés. - 17., Lélegző kutak. - 18., József kir. herczeg szobra
44. szám
A Hortobágy hasznosítása p. 1-6.
Kövendy Domokos és Bíró Géza javaslatai
A második megsemmisítő rendelet Debreczenhez p. 6.
Az adófizetés és újoncállítás megtagadásáról
Miskolcz város vízvezetéke és csatornázása p. 6-7.
Szentpály István Miskolc polgármesterének levele a debreceni közgyűléshez
Hírek p. 7.
1., Rendkívüli közgyűlés. - 2., A város szénszükséglete. - 3., A villamos világítás ... - 4., Rásó Gyula alispán lemondása
45. szám
A villamos közgyűlés / Nánási p. 1-2.
A városi villamos telepről
Hírek p. 7.
1., Hitelesítő közgyűlés. - 2., Kinevezés [K. Kiss Józsefet díjtalan közigazgatási gyakornokká nevezte ki a főispán]. - 3., A debreczeni j=tékony nőegyletből. - 4., A sertés konzum-vásártér ügye. - 5., A jogügyi bizottság ülése
46. szám
Hírek p. 2-4.
Melléklet a "Város" 46-iki számához: Debreczen sz. kir. város törvényhatósági bizottsági közgyűlésének tanácskozási ügyrende
1., Az alispán búcsúzúsa [Rásó Gyula távozott alispáni székéből]. - 2., Bernáth Elemér halála [A debreceni kir. ítélőtábla elnöke ... elhunyt]. - 3., A tiszti főorvos gyásza [Sárváry Gyula tiszti főorvos felesége elhunyt]. - 4., A kir. ügyész áthelyezése [Galánffy Lajos ügyészt a miniszter Szatmárra helyezte át]. - 5., A muzeumi bizottság ülése. - 6., A műpártoló egyesületből. - 7., Pályázatok [alispáni és szolgabírói helyekre]. - 8., Valami a kofákról. - 9., A vasárnap délután a főtéren. - 10., Népgyűlés a városházán. - 11., A Gönczy-utczából [a utca elhanyagolt állapotáról]. - 12., A siketnéma intézet értesítője [Gácsér József vezető tanár megírta az iskola kétéves működésének történetét]. - 13., A színházból [Kovács József polgármester betiltotta a "Csókpirulák" c. darab előadását]. - 14., Csokonai emlékezete [a Csokonai Kör felolvasó estjéről]. - 15., Választmányi ülés. - 16., Nem lesz gyalogjáró ... [a boldogfalvi kertségben]. - 17., Olvasóinkhoz [a közgyűlés ügyviteli szabályzat't a lap e számához mellékelték]
47. szám
A megsemmisítő rendelet p. 1.
A belügyminiszter rendelete az adók és az újonállítás ügyében
Két szabályrendelet p. 3-4.
Debreczen sz. kir. város tanácsa két szabályrendelet tervezetet készített. - 1.,Debreczen sz. kir. város szabályrendelete a külső gazdasági cselédek szolgálati, fölmondási és szegődési idejéről : (Javaslat). - 2.,Szabályrendelet az állatok védelméről
Hírek p. 6-7.
1., Közgyűlés. - 2., A házipénztárnok nyugalombavonulása [Máthé miklós ... negyven évi szolgálat után ... nyugalomba vonult]. - 3., A sertésvész. - 4., Hajdú vármegye dotácziója. - 5., A jog- és pénzügyi bizottság ülése. - 6., Névszerinti szvazások / Kovács József polgármester [értesítése]
Értesítés juhtartó gazdák részére p. 7.
Hortobágy sertésföldnek nevezett része juhok téli legeltetésére kibérlehető
48. szám
49. szám
A közigazgatás egyszerűsítése p. 1.
Az állami tisztviselők országos egyesülete elnökének, Detre Lászlónak a tervezetéről
Hírek p. 6-7.
1., A közigazgatási bizottság ülése. - 2., A műpártoló egyletből. - 3., Mérleg hamisítások. - 4., A népkonyha megnyitása. - 5., Fát a szegényeknek. - 6., A rokkancsok lármája. - 7., Hű munkások jutalma. - 8., Tanécsülés. - 9., A Jogász- és tisztviselőkör felhívása [ a város szellemi életének fellendítése érdekében]
50. szám
Hírdetmény / Kovács József polgármester p. 5-7.
A törvényhatósági választás és pótválasztás idejéről
Hírek p. 7-8.
1., Az inasok esti iskoláztatása ellen. - 2., Halálozás [Nánássy Miklós Debrecen város ny. gyámpénztárnoka elhunyt]. - 3., Figyelmeztetés [ postai csomagok célszerű csomagolására]. - 4., A magyar földbirtokosság anyagi pusztulása [Rácz Gyula könyvéről]. - 5., A Hortobágy hasznosítása [Kövendy Domokos javaslatáról]
51. szám
Szabályrendelet / Szterényi p. 3.
Vasúti átjárókkal kapcsolatos rendelet
Hírek p. 6-7.
1., Közgyűlés. - 2., A debreczeni kir. itélőtábal elnöke ... [Porubszky Jenő]. - 3., A csók pirulák [Zilahy Gyulka színigazgató újra kéri az egyszer már betiltott darab bemutatásának engedélyezását]. - 4., A nyugdíjellenőrző bizottság [üléséről]. - 5., A Hortobágy hasznosítása [Kövendy Domokos tervezetéről]. - 6., Polgármesterválasztás Mezőtúron [a korábbi helyettest, Spett Ernőt választották meg]. - 7., Munkások karácsonya. - 8., Az 1898. IV. törvényczikk végrehajtása és az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület. - 9., A fogyasztó közönség figyelmébe [az üzletek ünnepi nyitva tartásáról]. - 10., Kérelem a közönséghez [a Nőegylet kérése az árva gyerekek segélyezésére]. - 11., A népkonyha megnyitása. - 12., A jótékony nőegylet árváinak karácsonyfa ünnepe. - 13., A jótékony nőegylet Szylveszter-estje. - 14., A bizottsági tagválasztások eredménye. - 15., A képkiállítást igen szép számmal látogatják. - 16., Orvosszerek árváltozása. - 17., Az új városház és költségvetése
52. szám
1906
01. szám
Fővárosi tisztviselők adóssága p. 3.
A főváros maga rendezi tisztviselőinek adósságát
Hírek p. 3-4.
1., Kormánybiztos Debreczenben. - 2., Kovács Gusztáv [az új kinevezett főispán] megérkezése. - 3.,1906. évi költségelőirányzat és a drágasági pótlék. - 4., A bizottsági tagválasztások ellen. - 5., Uj drogueria [megnyitását engedélyzte a minisztérium]. - 6., Felbontották a villamos ajánlatokat [a villamostelep építésére bezérkezett ajánlatokról]. - 7., A műpártoló egyesület képkiállítása. - 8., Megsemmisítés [a polgármester törvényellenes feliratának visszautasítása]
02. szám
Hírek p. 5-8.
1., Örvendetes hír [statisztikai jelentések szerint Hajdú meggyéből legkisebb az kivándorlás]. - 2., Az idei sorozások. - 3., A tizedik gyógyszertár [Róth Miklós nyitotta meg]. - 4., A járók tisztítása [szabályrendelet a házak előtti járdák tisztításáról]. - 5., A villamos világítás ügye. - 6., A város képvásárlása. - 7., ELszámolás ... [a Jótékony nőegylet szilveszter estélyéről]. - 8., Minimax a városházán [a városi levéltár részére vásárolt hatékony tűzoltó készülékek]. - 9., A tanács sajtópöre [a Népszava és a Magyar Szó] cikkei miatt. - 10., Az utca népe [javaslat az utcai rendcsinálásra]. - 11., A körkemencze külön kezelése. - 12., A város részére készített nyomtatványok értéke. - 13., A közhkórház kibővítése. - 14., Borvásár Gyöngyösön. - 15., Utczai fák. - 16., A tábla elnöke [Porubszky Jenő]. - 17., A sáskairtás költségei. - 18., Birtokparczellázás [Lippich Gusztáv a szajoliak részére megvett és felparcelláztatott 10 hektár földet]. - 19., A halott, mint anyakönyvvezető [Thurányi István Kerepes község jegyzője mielőtt agyonlőtte magát, maga vezette be halálát a halotti anyakönyvbe]. - 20., Védekezés a ragadós száj- és körömfájás ellen. - 21., A Balaton behalasítása. - 22., Jóváhagyás [a sárospataki ref. főiskola segélyezése]. - 23., Elvi jelentőségű határozatok. - 24., Hírdetmény [selyemhernyó tenyésztésről]
03. szám
Vissza a röghöz / Koncz Ákos p. 4-5.
Méline: "A röghöz való visszatérés és az ipar termelése" c. munkája kapcsán a magyar iparosodás hiányáról
Fővárosi rendőrség a vidéken p. 6.
Vázsonyi Vilmos indítványáról
Hírek p. 6-7.
1., A Vidoni Testvérek [és Társa debreceni szalámi gyáros cég... kérése]. - 2., Átengedett gyulésterem. - 3., Tanácsülés. - 4., A Kaszinó Kazinczy pályázata. - 5., Helyőrségváltozás. - 6., A nyulasi barak-kantin bérlője. - 7., Vasútépítési engedély Debrecen-Nagyvárad között]. - 8., Előléptetés [Dumbrava László anyagkönyvi felügyelőt előléptették]. - 9., A szabadkai szőlőtlepítés. - 10., A Csokonai Kör [választmányi ül;st tartott]. - 11., Árverés a vasútnúl. - 12., A kolozsvári nemzeti színház épülete. - 13., A lublói polgármester ügye [Gresch Gyula polgármestert felfóggesztették állásából]. - 14., Felhívás [adózási kötelezettségekre]. - 15., A téli nagyvásár. - 16., Az utczai járók tisztítása. - 17., A hortobágyi pásztorfogadás. - 18., Áthelyezés [Rásó János pénzügyi ellenőrt Nyíregyházáról Debrecenbe helyezték]. - 19., Az országos tenyészállat-vásár [időpontja]. - 20., Heremag arankamentesítése. - 21., Debreczeni gyáriparosok évi jelentése
04. szám
Hírek p. 2-4.
1., A Hortobágy hasznosítása. - 2., A József főherczeg szanatórium czélja. - 3., Helyettesítés [Könyves Tóth Mihály helyettesítésével Orosz László fogalmazót bizták meg]. - 4., Kinevezés [Nemes Gusztávot Temes vármegye segéd-tanfelügyelőjévé nevezték ki]. - 5., Kolozsvár sz. kir. város és az önálló vámterület. - 6., A magyar gyáriparosok országos szövetsége ... [hírdetménye]. - 7., A belügyminiszter és az új főispánok. - 8., Ezer korona a pénzhamisítók fejére. - 9., Jubileumi díszgyűlés [a debreceni Páli Szent Vincze Egyesület tíz éves működése alkalmából]. - 10., A h. főkapitány a tanácsban [bemutatkozott Vadady László helyettes városi főkapitány]. - 11., Domahidy Elemér búcsúja. - 12., Tiszti orvosok nyilatkozatal. - 13., Felebezés [a villamos-telep építése ügyében]. - 14., Felfüggesztések [ A belügyminiszter felfüggesztette állásukból Könyves Tóth Mihály rendőrkapitányt, Orosz László rendőrfogalmazót és Szőcs Lajos rebdőrbiztost]. - 15., Nagylelű adomány [Széky Ádám lelkész évi jövedelmének 10 %-át felajánlotta a debreceni egyetem javára]. - 16., A honvédelmi miniszter rendelete. - 17., Tisztviselők betegsége [Máthé Miklós és Takács Bálint betegségük miatt kérték nyugdíjazásukat]. - 18., Sátoros czigányok ... [kóborolnak az utcákon]. - 19., Sikosak a járók. - 20., A földevők [az angol kormány megtiltotta az indiai Pandzsab államban e furcsa szokás gyakorlását]. - 21., Házak üvegből Chicagóban üvegből építenek házat]
05. szám
Sárváry Gyula dr. : 1851-1906 / Koncz Ákos p. 1-2.
Elhunyt Debrecen város tiszti főorvosa. Nekrológ
Hírek p. 6.
1., Minimax a városi hivatalban [tűzoltó készülék]. - 2., Helyettesítés [Sárváry Gyula helyettesítésére Varga Emil főorvost nevezték ki]. - 3., Új szolgálati rend a rendőrségen. - 4., A házipénztár 1905. évi zárszámadása. - 5., Dr. Sárváry Gyula temetése. - 6., Türelmetlen gyógyszerész.
06. szám
Hírek p. 7-8.
1., Polgármesteri jelentés 1903 és 1904-ről. - 2., Az örgeg dijnok halála [elhunyt Báthor Debreczeni Lajos]. - 3., A muzeum ülése. - 4., Tanácsülések. - 5., A közigazgatási bizottság ülése. - 6., A polgári-kör közgylése. - 7., A belügyminiszter rendelete. - 8., A Dunántúli Közművelődési Egylet kérelme [támogatasára]
07. szám
Hírek p. 7-8.
1., Postahivatal elnevezése [Ohatkócs nevét Ohátpusztakócsra változtatták. - 2., Lóosztályozások [ a katonaság részére]. - 3., Az éjjeli szolgálat pótdíja. - 4., A Szamos folyó hajózhatása. - 5., A csendőrség létszámának emelése. - 6., Pályázati hirdetmény [a koronázási emlékünnep alkalmából létesített alapítványi ösztöndíjra]. - 7., Magyar Vértanúk Könyve [október 6-a alkalmából jelenik meg az 1848-49-iki szabadságharc áldozatainak emlékére]
08. szám
09. szám
Hírek p. 7-8.
1., Városunk királyi biztosa [Naszády Iván]. - 2., Az önként befizetett adók. - 3., Nyugdíjba menő tisztviselők [Bészler Károly, Körner Adolf, Király Gyula, Szabó Kálmán, Csóka Sámuel, Lovassy Szakáll Károly]. - 4., A debreczen-sámsoni vasút építése
10. szám
A miniszterelnök leirata p. 6-7.
Naszády Iván királyi biztos kinevezéséről, ill. Kovács József polgármester feliratáról
Kormánybiztos felmentése p. 7.
Vadady László helyettes rendőrkapitány kormánybiztosi teendőkkel történt megbizatásának megszüntetése.
Hírek p. 10.
1., Városunk királyi biztosa [Naszády Iván]. - 2., Hírek a városi múzeumból. - 3., Személyi hír [Radisics Jenő a budapesti iparművészeti múzeum igazgatója Debrecenben tartózkodott]. - 4., A városi múzeum gyarapodása. - 5., Délamerikai kivándorlás megakadályozása [körlevél valamennyi törvényhatóságnak]
11. szám
Rendelet p. 7.
Ásványolajok szállítására és tárolására vonatkozó körrendelet
Hírek p. 7-8.
1., Rendkívüli bizottsági közgyűlés. - 2., Meghívó [rendkívüli közgyűlésre]. - 3., Értesítés [hadkötelesek összeíréséról]
12. szám
Hírek p. 8.
1., A város rendkívüli közgyűlése. - 2., A városi kórház kibővítése. - 3., Szerb dalosok Debreczenben [Belgrádi énekkör jótékony célú hangversenye]. - 4., Eskütétel [az összeíró bizottságok tagjai és elnökei számára]. - 5., A villamos telep ügye. - 6., 7., Kérelem szőlőtelepítőkhöz és építkezőkhöz
13. szám
14. szám
Hírek p. 7-8.
1., Értesítés [hadkötelesek összeírásáról]. - 2., Meghívás ... [a muzeum-bizottság ülésére]. - 3., Állandó műkedvelői kiállítás. - 4., Katonai beszállásolás megváltása. - 5., Felhívás a katonai és honvéd képző és nevelő intézetbe ... [felvételi pályázatra]. - 6., Meghíhás a "Debreczeni Tisztviselők Önsegélyző Egyesületének" ... közgyűlésére. - 7., Április hó 15-én megnyílik a nagyerdei gyógyfürdő.
15. szám
Hírek p. 5-6.
1., A színház őj tagjai. - 2., A város rendkívüli közgyűlése. - 3., A királyi biztos felmentése [Naszády Iván]. - 4., a kaszinó közgyűlése. - 5., A Csokonai-kör és a kultuszminiszter. - 6., Meghívó [a Csokonai Kör választmányi ülésére]. - 7., A Siemens-Schuckert czég dicsérete. - 8., Egy emberbarát szobra Temesvárott [Sailer Antal]. - 9., Ki akar olcsón nyaralóhoz jutni [Szepesbélán]. - 10., Halálozás [elhunyt Wittchen Ernő a közkórház orvosa]. - 11., Árverés a vasútnál. - 12., Czipőtisztító vállalat ... [felállításának engedélyezését kérte Markovics Sámuel]. - 13., Április hó 15-én megnyílik a nagyerdei gyógyfürdő
16. szám
A petróleum-fűtés jövője p. 6.
A Technische Rundschau egyik érdekes cikkének ismertetése
Hírek p. 8.
1., A nyugdíjellenőrző bizottság ... [új tisztviselői]. - 2., Kerti lakosok kérelme. - 3., Hajdú vármegye közgyűlése. - 4., Orosháza község földvétele. - 5., Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családja ... [levéltási adatok]. - 6., Április hó 15-én megnyílt a nagyerdei ggyfürdő
17. szám
Hírek p. 6-8.
1., A Basahalma felásása [régészeti feltárás]. - 2., A debreczeni jótékony nőegyletből [választmányi üléséről]. - 3., Dicséretre méltő cselekedet. - 4., A Hortobágy hasznosításáról. - 5., Barlangliget [a Sszepesbélai barlangról és környékéről]. - 6., A nagyerdői nyaralók. - 7., A legyek, mint a tüdővész terjesztői [egy orvosi megfigyelésről]. - 8., Forrai Henrik halála. - 9., Ajándék a muzeumnak [Prielle Kornélia ereklyéiből]. - 10., Szöcskejárás Nagyváradomn. - 11., Károlyi Sándor gróf halála. - 12., Szoyka Gyula távozása [a városi kereskedelmi iskola igazgatója Pozsonyba távozott]. - 13., Oláh Károly hazatérése [szabadságáról]. - 14., A tavaszi nagyvásár. - 15., a színházból. - 16., Áthelyezés [Várady Sándor ügyészt Marosvásárhelyre helyezték]. - 17., Az izr, hitközség tisztújítása. - 18., Katonai czéllövészet. - 19., A rabsegélyző egylet [évi rendes közgyűléséről]. - 20., Rákóczi halála [visszaemlékezés]. - 21., Vasuti sztrájk egy uzsonna miatt [Korzika szigetén]. - 22., Április hó 15-én megnyílt a nagyerdei gyógyfürdő
18. szám
A külön főispán / Nánási p. 1-2.
Találgatások Debrecen leendő főispánjának személyéről
Megoldandó kérdések / Koncz Ákos p. 2-3.
Vízvezeték, csatornázás, villamos világítás, temetők stb. ügyének rendezése.
Hírek egyes városokból p. 6.
Sopron, Kecskemét, Nagykároly, Szabadka
Hírek p. 6-8.
1., Esküvó [Domahidy Elemér Hajdú vármegye főispánja nőül vette Perényi Helént]. - 2., Miniszteri biztos [Szabó Sándor]. - 3., Végh Gyula főkapitány visszahelyezése. - 4., Debreczen múltjából [Koncz Ákos megjelenő künyvéről]. - 5., Az éneklő madarak védelme. - 6., Rendőrségünk figyelmébe. - 7., Éktelen por a Nagyrdőn. - 8., A Hortobágy hasznisításának kérdése. - 9., A tisztviselők szabadsága. - 10., A Piacz-utczáról. - 11., Tolvajlás Guton. - 12., Bocskay emléke [Bocskay emlékünnepély programja]. - 13., A délutáni hivatalos órák eltörlése. - 14., Néhány szó Barlangligetről [a Szepesbéla környéki nyaralóépítkezésekről]. - 15., Gyarapítási tervek [iparosítási tervel]. - 16., Kassán ... új szövőkikészítőgyárat akarnak létesíteni ... - 17., A válás megnehezítése Amerikában. - 18., Mintakendergyár és kenderkészítő szakiskola [Bácskában]. - 19., Április hó 15-én megnyílt a nagyerdei gyógyfürdő
19. szám
Hírek p. 7-8.
1., Új jogtudús [Scholtz Elemér]. - 2., Alispán választás [pályázók]. - 3., Halálozás [elhunyt Osvárth Ferenc ügyvéd]. - 4., Zilahy távozása. - 5., Elhunyt iparos [Bisothka Gábor]. - 6., Az iparos tanoncziskola dícsérete. - 7., Debreczen a szatmári fősipán beiktatásán. - 8., Negyvenéves tanári jubileum [Balogh Ferenc]. - 9., Hivatalos órák a pénzügyigazgatóságnál. - 10., Finn egyetemi hallgatók Debreczenben. - 11., Az 1905. évi zárószámadás. - 12., Kiadó lakás. - 13., Április hó 15-én megnyílt a nagyerdei gyógyfürdő
20. szám
A város hivatalos órái p. 1-2.
A városi tanácsnak a délutáni hivatalos órák megszüntetése tárgyában hozott határozata
Hírek p. 5-6.
1., A fazekasczéh emlékei a városi muzeumban. - 2., A délutáni hivatalos órákról. - 3., Figyelmeztetés Kanadában. - 4., Meghívó [a magyar védő-gyelet választmányi ülésére]. - 5., Uj dandárparancsnok Marenczi Ferenc]. - 6., Április hó 15-én megnyílt a nagyerdei gyógyfürdő. - 7., Árlejtési hírdetmény a városi szegényház tagjainak f. 1906. évi ruhaszükségletének biztosítására
21. szám
Hírek p. 2-4.
1., Wolafka Nándor dr. halála. - 2., Személyi hírek [Kovács József,Vecsey Imre és Oláh Károly Budapestre utaztak a vallás és közoktatási miniszterhez]. - 3., Villamos tlep. - 4., A debreczeni jótékony nőegylet közgyűlése. - 5., A Csokonai-körből. - 6., Bocskay hadi népe. - 7., Jelölések a katonai iskolában. - 8., A homoki szőlők veszedelme. - 9., A magyar dohány és pipa érdekében. - 10., Kiadó lakás. - 11., Április hó 15-én megnyílt a nagyerdei gyógyfürdő. - 12., Árlejtési hírdetmény a városi szegényház tagjainak f. 1906. évi ruhaszükségleteinek biztosítására
22. szám
A szerb dalosok városunkban p. 4.
A vendégek programja és a hangevrseny műsora
A vármegyékből p. 5-6.
1., Abaúj-Torda vármegye .. [közgyűléséről]. - 2., Szatmár vármegye... [tavaszi közgyűléséről]. - 3., Nyitra vármegye... [tudósítás rendes tavaszi közgyűléséről]. - 4., Hunyad vármegye... [is megtartotta tavaszi közgyűléssét]
Hírek p. 6-8.
1., Meghívó [a Csokonai Kör válsztmányi ülésére]. - 2., Panasz a bérkocsisok ellen. - 3., Az iparos tanonczoktatás és a kamara. - 4., Iskolatársak harmincz éves találkozója [a debreceni ev. ref. főiskolában]. - 5., Köszönetnyilvántartás [a tanyasi iskolák szorgalmas tanulóinak adományozott könyvjutalomért]. - 6., A népkonyha számadása. - 7., Meghűvó [a debreceni kegyes tanítórendi róm. kath. főgimnázium ... önképzőkörének záróünnepélyére]. - ., Debreczeni nyomdászok nyári tánczmulatsága. - 9., Köteles-e a postás levenni a sapkáját? [tudósítás egy furcs perről]. - 10., A szerb dalosok Debreczenben. - 11., A gy'riparosok országos szövetsége ... [helyi fiókjának üléséről]. - 12., A 3. honvédgyalogezred új parancsnoka [Liszkay József]. - 13., Felhívás hadköteleseknek. - 14., Védekezés a földrengés ellen. - 15., A szegény emberek ruhája. - 16., Kiesett a kisvonatból ... Bernáth Lajos városi hivatalnok. - 17., Felhívás Debreczen város iparosaihoz [Aszmann Ferenc új üzletének megnyításáról]. - 18., Magyarország népességi statisztikája [Kenéz Béla könyvének ismertetése]. - 19., Amerikai kereskedők életbiztosítása. - 20., Április hó 15-én megnyílt a nagyerdei gyógyfürdő
23. szám
Főispáni beiktatás p. 1-4.
Fényes ünnepségek keretében iktatták be Weszprémy Zoltánt Debrecen főispáni székébe
A mi fejünk / Tóth Mihály p. 4.
Alkalmi vers a főispáni beiktatásra.
Hírek p. 7-8.
1., A muzeumi bizottság gyűlése. - 2., Felhívás Debreczen város iparosaihoz [Aszmann Ferenc női divatárú üzletének megnyitásáról]. - 3.,Új hivatalos órák az anyakönyvi hivatalnák. - 4., A római katholikusok helyettes plébánosa ... [Nyári Ingnác]. - 5., A debreczeni úrkocsis versenyek. - 6., Debreczen adózása. - 7., Debreczen közigazgatása. - 8., Ülés a kamaránál. - 9., A város közegészsége [főorvosi jelentés]. - 10., A tisztviselők kérelme [a tisztviselőtelep helyéről]. - 11., Április hó 15-én megnyílt a nagyerdei gyógyfürdő
24. szám
Közgyűlés p. 1-4.
A törvényhatósági bizottság közgyűlésének részletes programja
Finn testvéreink p. 4.
A vendégek programja
Hírek p. 4-6.
1., Debreczeni lóversenyek. - 2., Czeglédy Ferencz temetése. - 3., Cselédsztrájk. - 4., Teljes tanácsülés. - 5., Hivatalos órák az állami anyakönyvi hivatalban. - 6., A debreczeni jótékony nőegylet közgyűlése. -g7., Uj háztulajdonos. - 8., Az esküdtek összeírása. - 9., Halálozás [elhunyt Miskolczy Sándor]. - 10., A mentő-egyesóletből. - 11., A kereskedelemügyi miniszter elvi határozatai. - 12., Uj gyárak [Temesváron, Trencsényben]. - 13., A városi muzeum gyarapodása. - 14., Április hó 15-én megnyílt a nagyerdei gyógyfürdő
25. szám
Hírek p. 4-8.
1., Mezőssy államtitkár nálunk. - 2., Szabadságolás. - 3., A Hortobágy halottja. - 4., A nőipariskolából. - 5., Bankett a főispán tiszteletére. - 6., Az országos diákkongresszus. - 7., A városi múzeumból. - 8., Könyv a Hortobágy hasznosításáról. - 9., A földadó. - 10., Az utczák öntözése. - 11., A kutak ellen. - 12., Haláloz's [elhunyt Mihalovics Gyula tisztviselő]. - 13., Földműves-iskolai tanfolyam. - 14., A finnek köszöntése. - 15., A homokkerti óvó vizsgálat. - 16., Óvodai évzásó ünnepélyek. - 17., A Tisza-Duna csatorna. - 18., A "Debreczeni Polgári Kör" juniálisa. - 19., Finn vendégeinkről. - 20., Az izraeliták polgári iskolája. - 21., A magyar iparvedő egylet adománya. - 22., A nőipariskola... [gyűléséről]. - 23., Az aratógépekről. - 24., Értesítés... [a hadapród iskolára vonatkozó pályázatról]. - 25., A "Buffalo Bill" Debreczenben. - 26., A görög katolikusok hangversenye. - 27., Érdekes gyűjtők. - 28., Darányi a munkásokhoz. - 29., Lovaglás és kerékpározás. - 30., Kiadó lakás. - 31., A nagyerdei gyógyfürdő ... [hasznáról]
26. szám
Hírek p. 6-8.
1., Erdős József dr. jubileuma. - 2., Lővő gyakorlat. - 3., Az alispánválasztás. - 4., A tisztviselőtelep. - 5., A Csokonai körből. - 6., Halálozások [elhunyt Vattay Gábor államvasuti forgalmazó és Lévay Márton hajdúböszörményi ügyvéd]. - 7., A városi múzeumból. - 8., Temetés [Mihalovics Gyla temetéséről]. - 9., A színügyi bozottság tagjaihoz. - 10., A Bocskay-szobor ügye. - 11., A hortobágyi sáskajárás. - 12., A villamos telep. - 13., Zilahy Gyula színtársulata. - 14., A Buffalo Bill WIld West czirkusz. - 15., Utczabővítés. - 16., A próbakutak furása. - 17., A nyugdij bizottság ülése. - 18., Galánffy János dr. itthon. - 19., Kinevezés [a fogház orvosává Isoó Jánost nevezték ki]. - 20., Értesítés [ a törvényhatósági bizottsági rendes közgyűlés időpontjáról]. - 21., A nagyerdei gyógyfürdő [gyógyhatásáról]. - 22., Pályázati hirdetmény ... [méhészmunkás tanfolyamra]
27. szám
Adófizetők figyelmébe p. 1-2.
Pénzügyminiszteri körrendelet
Hírek p. 7-8.
1., Megye közgyűlés. - 2., Egy üdvös indítvány. - 3., Kereskedőink és a vasárnapi munkaszünet. - 4., Katonáink száma. - 5., A pénzügyigazgató jelentése. - 6., A kereskedelmi- és iparkamara közgyűlése. - 7., Közbiztonság. - 8., Városunk közegészségügye. - 9., A debreczeni önkéntes iskola. - 10., ebreczen-nagyváradi vasút. - 11., A nagyerdei gyógyfürdő [hatékonyságáról]
28. szám
A rossz cseléd p. 4.
A budapest rendőrfőkapitány rendeletéről
Hírek p. 4-6.
1., Véghatározat a rendőrtisztviselők fegyelmi ügyében. - 2., A főorvosi állás és az Ujság. - 3., A polgármester szabadságon. - 4., A főszámvevő szabadságon. - 5., A vármegyéből. - 6., A miniszter és a gyógyszerészek. - 7., Szatmár Nagykároly elle. - 8., A határrendőrség szaporítása. - 9., A debreczeni kegyes tanítórendi róm. kath. főgimnázium Értesítője az 1905-1906. tanévről. - 10., A bérkocsi állomások és a bérkocsisok. - 11., A Nagyerdő forgalma. - 12., Siketnémák felvétele [intézetbe]. - 13., Az adókivetés ellen. - 14., A magyarországi ev. ref. egyház Egyetemes Konventjének 1906 ápril 24-27. napján tartott ülésének jegyzőkönyve... [megjelent]. - 15., A tímártársulat ajándéka. - 16., Állami utak. - 16., Az ipartestületből. - 17., Kamarai belsőtagok [Thieszen Arthur, Zelinger Ede, Morvay Sótér] .. kültag [Steiner Antal]. - 18., Halálozás [elhunyt Farkas Ágoston városi nyomdász]. - 19., Köszönetnyilvánítás [a siketnémák iskolájának juttatott adományért]. - 20., A tiszavidéki ág. ev. egyházkerület közgyűlése. - 21., Rendőrségünk figyelmébe [zsufoltság a piac körül]. - 22., A sport. - 23., Elvi jelentőségű határozatok [a fagylalt forgalmazásáról]. - 24., A városi múzeumból [gyarapodás]
29. szám
Hírek p. 6-8.
1., Garzonszékek a színházban. - 2., A debreczen-hajdúsámsoni vasút műtanrendőri bejárása... - 3., Czégegyesítés. - 4., Hatályon kívül helyezett megsemmisítések. - 5., A felfüggesztett rendőrtisztviselők fizetése. - 6., Borsod vármegye főispánja.. [Kubik Béla]. - 7., Lakatos László ügye az ipartestületben. - 8., A hajdúvármegyei gazdasági egyesület... [tisztikatának választása]. - 9., Társas kirándulás. - 10., A nőiskola értesítője. - 11., A debreczeni róm. kath. plébánosi állás. - 12., A főispánok és a karhatalom. - 13., Iparos tanulók képzettsége. - 14., Magyar bánya idegen kézben [Jakobs Ottokár] eladta bányáit]. - 15., A görög katholikus hívek temploma. - 16., Árverés a vasútnál. - 17., Kereskedelmi és iaprkamarai hírek. - 18., Furcsa végrendelet [egy angol lelkész 400 oldalon írta meg végrendeletét]. - 19., A negyerdei gyógyfürdő [hatásáról]
30. szám
Hírek p. 6-8.
1., Kassa város új polgármestere [Éder Ödön]. - 2., A debreczeni plébánia ... [a plébánosi állásra Giessvein Sándor kanonok a jelölt]. -g3., Ismét új gyógyszertár. - 4., Gyászrovat [elhunyt Falk Ottó]. - 5., Az ipariskola költségvetése. - 6., Az új főgimnázium. - 7., A nagyváradi gazdakongresszusok. - 8., A répavetés mai állapota. - 9., A debreczen-hajdúsámsoni vasút megnyitása. - 10., Menetrend a bebreczen-sámsoni vonalon. - 11., A Petőfidalos egyletből. - 12., Zilahy Máramarosszigeten [A debreceni szintársulat nyári előadásai]. - 13., Óvók és menhelyek [gyermekmenhelyekről]. - 14., Fellebbezési mánia [a városi tanácsnál]. - 15., Akadjon a torkán a falat ... [a debrecen-hajdúsámsoni vonatról]. - 16., Furcsa újságok [érdekes történetek hirlapokról]. - 17., A nagyerdei gyógyfürdő [gyógyhatásáról]
31. szám
Az általános házbéradóról p. 2-4.
A pénzügyminiszter rendeletéről
A tiszti főorvosi állás betöltése p. 4.
A kerületi tiszti orvosok levele a főispánhoz
Hírek p. 4.
1., A főispán hazaérkezése [Weszprémi Zoltán haza érkezett Tátraföredről]. - 2., A Petőfi dalosegyletből. - 3., Halálozás [elhunyt Szépfaludi Őrlössy Ferenc a Máramarosi Lapok szerkesztője]
32. szám
A sorozás / Bognár p. 3-4.
A honvédelmi miniszter rendelete
Felirat az országgyűléshez / Kűry Albert p. 4.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságánal feliratáról
Csillaghullás p. 4-5.
Az augusztusi csillaghullásról
Hírek p. 7-8.
1., Polgármesterek kongresszusa [Pozsonyban]. - 2., A Hortobágy vendégei. - 3., Szojka Gyula bucsuja [a felső kereskedelmi iskola igazgatója Pozsonyba távozott]. - 4., A jubileumi ösztöndíj .. [Klimó IStván festőművész kapta]. - 5., A tisztviselők országos mozgalma. - 6., Bűntetteseket nylvántartó országos hivatal [az új hivatalról]. - 7., Nyitra mehye Debreczenhez. - 8., A városi muzeumból. - 9., Uj vonat Debreczen és Balmazújváros közt. - 10., Előmunkálati engedély [a Debrecen-Nagyvárad közötti villamos vasutra]. _ 11., Fiatal bűnösök elkülönítése. - 12., Ankét a hivatalos órák ügyében. - 13., A közkórház gyógyszereinek szállítására...[szerződés a helyi gyógyszerészekkel]. - 14., Magyar-osztrák bank debreczeni fiókjának 50 éves jubileuma. - 15., A munkáshiány megszüntetése.. [javaslat állami gyermekmenhelyeken felnött fiatalok vincellérré képzésére]. - 16., A tüdővész ellen [miniszteri rendelet a megelőzés érdekében]. - 17., A város új zászlói. - 18., A nagyerdei gyógyfürdő... [gyógyhatásáról]
33. szám
Hírek p. 8-10.
1., Kinevezés [Ábrányi Kornélt miniszteri tanácsossá nevezték ki]. - 2., A főjegyző [Vecsey Imre] ... szabadságon. - 3., A nagykárolyi törvényszék ... 4., Az ellenőrző szemle elmarad [a honvédség tartalékosainak szemléje]. - 5., Az adókivető bizottság tagjai. - 6., A csendőrkerületi parancsnokság Debreczenben. - 7., A képviselőválasztás névjegyzéke ellen ... [fellebbezés nem érkezett be]. - 8., A király születésnapja. - 9., A Bocskay-szobor bozpttság ülése. - 10., Rovancsolás az aradi városházán. - 11., Közigazgatásunk főbajai... [egy kötet jelent meg Detre László tanulmányaival]. - 12., Podolszky Béla utóda. - 13., Érdeks kérdés... [a Jogi Szemlében]. - 14., A rádium gyógyító hatása. - 15., Debreczen a kolozsvári színház megnyitásán. - 16., Tisztviselők fizetési pótléka. - 17., A város martonfalvi birtoka ... [telekkönyvezéséről]. - 18., A Békésmegyei Gazdasági Egyesület... [üléséről]. - 19., Apróságok mindenhonnan. - 20., Pályázat fővárosi hivatalnoki állásokra. - 21., Értesítés [távbeszélő előfizetői névsorba való felvételről]. - 22., Előfizetési felhívás... [Szili Péter:" Mulattató históriák" c. könyvére]. - 23., A légy írtásáról. - 24., A törvényhatósági tisztviselők összeférhetetlensége
34. szám
Magyarország termése p. 4-5.
A földművelésügyi miniszter jelentése
A városi múzeumból p. 6.
Az ajándékok között levelei
Hírek p. 7-8.
1., Személyi hír ... [városi és megye ügyekben Budapestre utazott]. - 2., Az anyakönyvi felügyelő távozása [Dumbrava László ... Budapestre távozik]. - 3., Ásatádok [a Maurer Emil által bérelt majorsági földön ásatás kezdődik]. - 4., Legtöbb adót fizetők névjegyzéke. - 5., Polgármesterek kongresszusa. - 6., Szabadságon .... [Végh Gyula rendőrfőkapitány]. - 7., Beíratás a Stefánia árvaház iskolájába. - 8., Halálozás [elhunyt Rankai György kereskedő]. - 9., A böszörményi Bocsaki szobor bizottság ... [ülést tartott]. - 10., Legjobb bajuszsodró ... - 11., Pazár István főmérnök véleménye ... [a vízvezetéki kutakról]. - 12., Az osnabrücki határjárás ... [egy középkori eredetű ünnepségről]. - 13., Az erdőőrök fegyvertartási joga. - 14., A bevándorlás ellenőrzése ... [Ung megye területén]. - 15., Az "y" használata ... [a magyarosított neveknél]. - 16., Iparkiállítás Nyíregyházán. - 17., Postapalota [építése ügyében értekezlet]. - 18., A sör és a légy [egy ethnológuskülönös tanulmányáról]. - 19., A nagyerdei gyógyfürdő ...] gyógyhatásáról]
35. szám
Debreczen sz. kir. város muzeumából p. 3-4.
Új szerzemények a városi múzeumban
Miniszteri rendelet / Mezőssy p. 4.
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről
Körrendelet p. 4.
A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete a felülvizsgáló bizottságok összehívásáról
Hírek p. 4-8.
1., Nemes Kálmán ... ügyvéd [elhunyt]. - 2., A polgármesterek kongresszusa. - 3., Jóváhagyás [a sörkereskedők szövetségének alapszabálya]. - 4., Meghívás [a Kolozsvár sz. kir. város villamos művei felavatására]. - 5., A városi szabályrendelet gyűjteménye. - 6., A vásári sátrak helye. - 7., A Róm. kath. főgimnázium [javító, pótló és magánvizsgáinak időpontjai]. - 8., Iskolai beíratás. - 9., A kir. tábla elnöke [Porubszky Jenő]. - 10., A gazdatiszti képzés. - 11., Árverés alá kerülő nagybirtok. - 12., Magyar iparkiállítás Nyíregyházán. - 13., Rendőrségünk figyelmébe [az utcalányok magaviseletéről]. - 14., A Sável Kálmán öröke... [halálával a nagyváradi kir. tábla elnöki állása megüresedett]. - 15., Újítás a nagyerdei fürdőben ... [száraz gőzkamrát rendeztek be]. - 16., A dalnok jutalma [egy párizsi anekdota]. - 17., A fegyverviselés ellen [indítvány a megye képviselőházához]]. - 18., Vásárváltozás a szomszédban [Püspökladányban]. - 19., Csőd [Antal Vincze szabómester ellen]. - 20., A tiszti főorvos kinevezése. - 21., A házipénztári állás betöltése. - 22., Harczszerű czélllövés [katonai gyakorlat sámson határában]. - 23., Kereskedő ifjak mulatsása [a daloskör hangversenyt rendezett a nagyrdei Dobos pavilonban]. - 24., Az ev. ref. főgimnáziumból [beiratkozások]. - 25., A csavargó gyermekek megmentése. - 26., A szatmári főispán körútja [Falussy Árpád a megye városaiban]. - 27., Ünnepelt alispán [Jekel Frigyes brassói alipánnak díszoklevelet adtak át]. - 28., Thaly Kálmán késmárki díszpolgársága. - 29., A vonatok füstje ... [által okozott környezeti szennyezésről]. - 30., A kuglizás nem tiltott szerencsejáték. - 31., Húsárúk a vidéki paiczokon. - 32., A tinta [beszerzés az elemi iskolák számára]. - 33., A Bocskay-szobor leleplezés programja. - 34., A nagyerdei gyógyfürdő ... [gyógyító hatásáról]
36. szám
A levéltárosok országos mozgalma p. 4-5.
Memorandum a levéltárosok fizetésének rendezésről
Hírek p. 7-8.
1., A villamos világítás ügye. - 2., Mikor lesz a közgyűlés? - 3., A főorvosi állás. - 4., Máthé Miklós öröke [nyugdíjba vonulása után pályázatot írtak ki állására]. - 5., Ülések [a Bocskay-szobor bizottság üléséről]. - 6., Vásárrendtartás és helypénzszabályzat... [ügyében _lés]. - 7., Fellebbezés [egy telekvásárlás ügyében]. - 8., A város képviseltetése a Washington-szobor leleplezésénél [az ünnepségen Thaly Kálmán, Bakonyi Samu és Szabó Kálmán vesznek részt a fővárosban]. - 9., Vásárhelyrendezés. - 10., Színház felavatás [Kolozsváron]. - 11., Kapunyitás előtt ... [a debreceni színház]. - 12., Lövési gyakorlatok. - 13., A város zenedei alapítványai... [jelölések a megüresedett helyekre]. - 14., Agarász verseny... [a Hortobágyon]. - 15., Alaptalan hírek ... [a városházáról]. - 16., A nagyerdei gyógyfürdő... [gyógyhatásáról]
37. szám
Jegyzőkönyv ... p. 3-6.
Hortobágy-puszta eredményesebb kihasználása ... végett kiküldött bizottság üléséről /
A debreczeni gazdasági egyesület értekezlete p. 6-7.
A Hortobágy hasznisítása tárgyában
A debreczeni gazdasági egyesület értekezlete p. 6-7.
A Hortobágy hasznosítása tárgyában
Hírek p. 8.
1., A hivatalos órák ... [a városi hivatalokban]. - 2., Miniszteri rendelet ... [a keszthelyi, debreceni, kassai és kolozsmonostori gazdasági intézetek akadémiai rangra emeléséről]. - 3., A nagyerdei gyógyfürdő... [gyógyhatásáról]
Miniszteri rendelet p. 8.
A mesterséges borok tilalmáról
38. szám
Hírek p. 6-7.
1., Olvasóinkhoz ... [a Hortobágy hasznosítása ügyében tett javaslatok]. - 2., A presbitérium átirata [a gazdasági intézet épületének megvásárlásáról]. - 3., A marostordamegyei tisztviselők ... [ellen fegyelmi eljárás indult]. - 4., Az élve eltemetés ellen... - 5., Zala vármegye új tisztviselői. - 6., Örökégő kályha [egy találmányról]. - 7., A cseléd- és munkabés általános és egyöntetű szabályozása. - 8., A nőipariskola kérelme. - 9., Közgyűlés [az alsó-szabolcsi-tiszai ármentesítő társulatnál]. - 10., A baptisták a polgármesternél [tisztelgő látogatáson]. - 11., A gázárakról. - 12., Az 1907. évi költségvetés. - 13., Bérczy Béla halála. - 14., Halálozás [elhunyt Vértessy Kálmán]. - 15., A nagyerdei gyógyfürdő [gyógyhatásáról]
Vármegyék és városok p. 7-8.
Hírek innen-onnan
39. szám
Hírek p. 7-8.
1., A nőipariskola kérése [rendkívüli segély]. - 2., A pallagi gazdasági épületek. - 3., Az óvónők drágasági pótléka. - 4., Mennyi lesz a közköltő [az 1907. évi költségelőirányzatokról]. - 5., A vármegye közgyűlése. - 6., Halálozás [elhunyt Fischbein ignáczné]. - 7., A nagyerdei gyógyfürdő [gyógyhatásáról]
40. szám
A vármegye / Jánossy Gábor p. 1-2.
A törvényhatósági választási rendszer bírálata
Hírdetmény p. 6-7.
Katonai sorozásról
Hírek p. 8.
1., Kinevezésel [Papp József és Rankay Jenő számvevőtisztek kinevezéséről]. - 2., A tiszti főorvosi állás [a pályázatra jelentkezők]. - 3., Lejárt pályázat [a házipénztárnoki állásra]. - 4., Eltávozott tisztviselő [Madarász Sándort járási számvevővé nevezték ki]. - 5., Az igazoló választmány ülése. - 6., Közigazgatási bizottsági ülés. - 7., Megkeresés [Arad vármegye részéről]. - 8., A siketnéma intézetből
41. szám
42. szám
Csak egy virágszálat! : ajánlva minden jó szívnek p. 6-7.
József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület felhívása
Hírek p. 7-8.
1., A tiszti főorvosi állás betöltése [Tüdős Kálmánt nevezték ki tiszti főorvossá]. - 2., Újítás a katonai lovak bevásárlásábál. - 3., Önkéntes iskola Debreczenben. - 4., Műszaki felülvizsgálat [a debrecen-hajdúsámsoni helyiérdekű vasútnál]. - 5., Húsárak a vidéki piacokon. - 6., Végzés a polgári failletmény tárgyában. - 7., A városi műzeum gyarapodása. - 8., A városi múzeum nyitvatartása
43. szám
Városi párt p. 3-4.
Tudósítás az alalkuló gyűlésről
Hírek p. 6-8.
1., A debreceni plebánus érkezése. - 2., Halálozás [elhunyt Nánássy Lajos kereskedő egyik fia]. - 3., A Szabadság szobor ügye [megkezdték a bontását!]. - 4., Pártszervezkedés [a községi választásokra]. - 5., A debreceni lovasbandérium [Rákóczi Ferenc temetésén]. - 6., A város lovai [a bukaresti kiállításon díszoklevelet nyertek]. - 7., Az Amerikai monstrelakomák. - 8., A szinügyi bizottság ülése. - 9., Száz millió dollár [Az Egyesült Államok kincstára százmillió dollárral károsodott]. - l0., A közlegelők ügye. - 11., A nyitramegyei főjegyző nyugdíjazása [Kostál Miklós főjegyzőt nyugdíjazták]. - 12., Új ipari vállalatok. - 13., Cséplés és vasárnapi munkaszülnet. - 14., A nagyerdei gyógyfürdő [gyógyhatásáról]
44. szám
Morituri vos salutant / Mikszáth Kálmán p. 2-3.
Felhívás a József Kir. Herceg Szanatórium tamogatására
Hírek p. 3-4.
1., Gróh Ferenc érkezése [a római katolikus egyház új plébánosa]. - 2., Székfoglalás [Tóth Károly jogakadémiai tanár székfoglalójáról]. - 3., Thaly Kálmán dr. ... [Debrecen díszpolgárává választotta]. - 4., Lung György halála. - 5., Tanulmányút [Varga Emil keróleti orvos tanulmányútra ment]. - 6., A Szabadság-szobor [lebontották és a városháza udvarán helyezték el]. - 7., Dohány beváltás [időpontja]. - 8., Hivatalátvétel [a város tisztviselői között]. - 9., Az automobil és a kocsi [melyik tartása költségesebb]. - 10., Rákóczi hamvainak három temetése. - 11., A résztvevő sziveknek ajánlva [felhívás a tüdőszanatórium támogatására]. - 12., A városi múzeum gyarapodása. - 13., A nagyerdei gyógyfürdő [gyógyhatásáról]
45. szám
Hírek p. 7-8.
1., Bocskai-szobrának leleplezése. - 2., A debr. nőegylet ünnepélye. - 3., Az állandó bíráló választmány határozata. - 4., Az ifjúság Rákóczi-ünnepe. - 5., Az ohati gáztartalmú források. - 6., Új részvénytársaság [megalakult a Hízlalók és gazdák sertésszállítási és előlegező részvénytársasága]. - 7., Körner Adolf és Magos György... [képviselik a várost Miskolcon Szemere Bertalan szobrának leleplezési ünnepségén]. - 8., A kassai főispánság ... [mozgalom az Abaúj-Tordavármegyei és Kassa városi főispánság szétválasztásáért]. - 9., Egy város fejlődése [Sártoraljaújhely]. - 10., A póttartalékosok segélyezése. - 11., A Hortobágy hasznosítása. - 12., A Műpártoló egyesületből. - 13., A kamara közgyűlése. - 14., A Csokonai Kör [téli felolvasó üléseiről]. - 15., Az iparoktatás fejlesztése. - 16., A vállalkozók kereseti adója
46. szám
Hírek p. 7-8.
1., A Hortobágy hasznosítása. - 2., Beiktatás ... [Gróh Ferenc kisprépost kanonokot beiktatták plébánosi hivatalába]. - 3., A tiszántúli ev. ref. egyházkerület ... [évi közgyűléséről]. - 4., Felhívás az építkezőkhöz és szőlőtelepítőkhöz [az előkerült régiségek beszolgáltatásáról]. - 5., Csokonai-kör estélye. - 6., A kereseti adó. - 7., A Bocskay-szobor bizottság ... [a szobor leleplezéséről]. - 8., Elvi jelentőségű határozatok iparügyekben. - 9., Növénymagvak élettartama ... [érdekes adatok egy német lapból]
47. szám
Hírek p. 4.
1., Közgyűlés [Debrecen sz. kir. város törvényhatóságánál]. - 2., Kinevezés ... [Papolcsy Lajost itélőtáblai bíróvá nevezték ki]. - 3., A rabsegélyző egylet... [választmányi üléséről]. - 4., A debreceni egyetem ... [indítvány a Debrecenben létesítendő egyetem ügyében]. - 5., A szervezeti szabályzat ... [vitájáról]. - 6., Értesítés... [bizottsági rendes közgyűlésről]
48. szám
Hírek p. 6.
1., A kivándorlás korlátozása. - 2., Kanyaró a megyében [óvintézkedések a járvány miatt]. - 3., Meghívás ... [a Hortobágy hasznosítása tárgyában kiküldött bizottság beszámolójára]. - 4., A madárvédelem országos szervezése. - 5., Hírdetmény [adóhátralékok befizetéséről]. - 6., Előfizetési felhívás ... "Iparoskáté" c. kézikönyvere
49. szám
A polgármester értesítése / Kovács József p. 1.
A városi közgyűlés elé névszerinti szavazásra előterjesztett javaslatokról
Kóros tünetek / Molnár Albert p. 5-7.
A szocialisták propagandájáról
Hírek p. 8.
1., Rendkívüli közgyűlés... [a Horotbágy hasznosítása tárgyában]. - 2., Közigazgatási bizottsági ülés. - 3., A Horotbágy hasznosítása ... [e tárgyban a javaslatok egyikét sem fogasdák el]. - 4., A debreceni koszorú [Andrássy Gyula gróf szoborleleplezési ünnepségén]. - 5., Ülések .. [bizottsági ülések a városházán]. - 6., Eskütétel [Ozory István aljegyző és Boros Lajos rendőrfogalmazó hivatali eskütétele]. - 7., Szegények öröme [Gróh Ferenc plébános adománya hivatali beiktatása alkalmából]. - 8., Városi népkonyha ... [ájra megnyílik]. - 9., A drágasági pótlék ügye
50. szám
A rózsa ápolása p. 6-7.
Tanácsok virágkedvelőknek
Körrendelet p. 7.
Kivándorlók itthonmaradt családtagjainak baleset, vagy haláleset miatti kirpótlásáról
Napoleon könyvtára p. 7.
James Westfall Thompson, Napoleon tábori könyvtáráról írott tanulmányának ismertetése
Hírek p. 7-8.
1., A vándortárlat megnyitása. - 2., Új megálló [a hajdúsámsoni vasútvonalom]. - 3., Lemondott az anyakönyvvezető [Jánossy Lajos]. - 4., A boritaladó leszállítása. - 5., Halálozás [elhunyt Papp Géza szatmári polgármester]. - 6., Szini Péter halála. - 7., Vadászat ... [a debreceni vadásztársaság hajtóvadászatot rendez az ohati erdőben]. - 8., A szappanos víz hatása a virágra. - 9., A francia parlament napi kiadásai. - 10., Drákói színházi szabályok. - 11., A tüdőbetegek érdekben ... - 12.,tA borügynökök megrendszabályozása. - 13., Nagy választék... [illat- és pipereszerekből Tóth Béla gyógyszertárában]. - 14., A negyerdei gyógyfürdő [gyógyító hatásáról]
51. szám
Eszmék bukása p. 2.
Leszavazott javaslatok a városházán
Hírek p. 7-8.
1., Csóka Sámuel .. újra átvette hivatalát. - 2., Karácsonyfa ünnepek .. [a siketnémák intézetében]. - 3., A villamos világítás ügye. - 4., A városi népkonyha megnyitása. - 5., Figyelmeztetés [postai csomagok célszerű csomagolására]. - 6., A fizetésrendezés. - 7., Adakozás .. [Gróh Ferenc plébános jótékony adományai]. - 8., Csendőrkerületi parancsnokság. - 9., Közgyűlés. - 10., A demokraták győzelme [Benedek János országgyűlési képviselőt Budapest I. kerületében városatyává választották]. - 11., A kereskedelmi kamarák és a boritaladó törlése. - 12., Házinyúl a főváros közélelmezésében. - 13., Halálozás [elhunyt Szilassi Kiss Imre ügyvéd]. - 14., Nagyvárad és Debrecen. - 15., Meghívó .. [a Csokonai Kör felolvasó ülésére]. - 16., Értesítés ... [hadkötelesek összeírásáról]. - 17., A kisgazda versenyképessége [a szepesmegyei gazdasági egyesület akciójáról]
52. szám
Társadalmi szervezkedés / Ereky Károly p. 4-5.
Az ország felemelkedéséért
Hírek p. 5-7.
1., Közgyűlés. - 2., Halálozás [elhunyt Debreczeni Miklós]. - 3., A kereskedelmi és iparkamara ... [évi utolsó ülése]. - 4., A bérkocsik számának emelése. - 5., Favétel ... [a szomszédos megyékből]. - 6., Az erdei nagy körút építése. - 7., A városi népkonyha ... [megnyílt]. - 8., Hamvasztás ... [egy új folyóirat címe, amely a halotthamvasztást kívánja népszerűsíteni]. - 9., A múzeumőri állás betöltése. - 10., A közkórház 1907. évi költségvetése. - 11., Debreczeni Képes Kalendárium ... [megjelent]. - 12., Ott túl a rácson (A garnizonok titkai) [Zsedényi Aladár könyvéről]. - 13., Figyelmeztetés a szőlősgazdáknak [bejegyzett szőlőoltványok telepítéséről. - 14., Andrássy a tüdőbetegekért [Gróf Andrássy Gyula évi ötvenezer korona segéllyel járul hozzá a szanatóroium fenntartásához]. - 15., Mesterséges növények. - 16., A földbérlő szövetkezetek. - 17., Gazdát cserélő uradalmak
1907
01. szám
Hírek p. 6-7.
1., Újévi tisztelgések. - 2., A "Debrecen" új szerkesztője ... [Szathmáry Zoltán]. - 3., Romlott élelmiszerek ... [miatt feljelentés a rendőrségen]. - 4., Személyi hír [Vecsey Imre hivatalos útjáról]. - 5., A városi múzeum gyarapodása. - 6., Balatonfüred eladása. - 7., A nagyerdei gyógyfürdő... [gyógyító hatásáról]
A Vasuti Universum / [közzéteszi a] Vasuti Universum kiadóhivatala p. 6-7.
Kreith Béla vasúti útmutatójának ajánlása, amely tartalmazza az ország összes vasútvonalát, minden állomást, az állomáshoz tartozó községek, városok stb. nevezetességeit.
02. szám
Hírek p. 5-8.
1., A jóléti bizottság... [üléséről]. - 2., Pályázat gépészmérnöki állásra .. [a városi villamos művekhez]. - 3., Vármegyei küldöttség Kosusth miniszternél... [Weszprémy Zoltán főispán vezetésével]. - 4., Egy jeles munka [Varjú Kálmán "A magyar szellemi művelődés történelme" c. munkájának ajánlása]. - 5., Sikosak a járók. - 6., Vacsora a főispánnál. - 7., Beküldetett. [Burger Péter helyreigazítása az egészségügyi bizottság jelentésének téves közléséről]. - 8., Az átírási ügyek [hosszadalmas intézéséről]. - 9., A színházi bizottság ülése. - 10., Előmunkálati engedély [a Debrecent is érintő vasútvonalak meghosszabításáról]. - 11., Farsangi uatzás [kirándulás a francia riviérára]. - 12., Vásártilalom Szent István napján. - 13., Bikavásárok. - 14., Halhús a városok élelmezésében. - 15., Megfellebbezett polgármesterválasztás [Késmárkon]. - 16., Uj nagyközségek. - 17., Téli álmot alvó emberek... [Oroszországban]. - 18., A jó kritika káros hatása. - 19., A magyar címer használati joga. - 20., Ló- és kocsiösszeírás. - 21., Dégenfeld József jubileuma. - 22., A ref[ormátus] egyháztanács ülése. - 23., A boritaladó ellen ... [a Borkereskedők Országos Szövetsége tiltakozása]. - 24., A nagyerdei gyógyfürdő [gyógyhatásáról]
03. szám
Hírek p. 4-5.
1., Személyi hír [Tar Gyula ítélőtábali bírónak kuriai bírói címet adományoztak]. - 2., A kaszino estélye. - 3., Személyi hír [Kovács József polgármester hivatalos ügyben a fővárosba utazott]. - 4., Üdvözlet a közös hadügyminiszternek. - 5., A meggyőződés mártírja [egy németországi tanárról]. - 6., Tisztújítús [Szatmár város közgyűlésében]. - 7., A fűtés egykor. - 8., A régi rend [egy nagyváradi közgyűlési vitáról]. - 9., Az állam birtokvásárlása. - 10., Darányi miniszter a gazdasági munkásokhoz. - 11., A nagyerdei gyógyfürdő [gyógyhatásáról]
04. szám
Hírek p. 6-8.
1., Közgylés... [Debrecen törvényhatósági bizottságánál]. - 2., Kemény Mór dr. gyásza [elhunyt felesége Czincz Laura]. - 3., Névszerinti szavazások. - 4., A villamos-telep. - 5., Az egészségügyi bizottság ...[üléséről]. - 6., Köszönet... [ a debreceni Jótékony Nőegylet árvaháza kéményének megjavításáért Ferenczli Gyula úrnak]. - 7., Új iparvállalatok. - 8., Iparosaink figyelmébe. - 9., Thaly Kálmán ...[Árpád vezér haláláról]. - 10., Az ev. ref. egyázi választások. - 11., Jutalmak ... [miniszteri juttatás debreceni iparos munkások jutalmazására]. - 12., Kinevezések [a főispán Vályi Nagy Gusztávot közigazgatási gyakornokká nevezte ki]. - 13., A Csokonai körből [felkérés Beöthy Zsolthoz egy előadás tartására a debreceni egyetem érdekében]. - 14., A Rákóczi-temetés költségei. - 15., Illyés Bálint költeményei ... [ajánlás]. - 16., Elvi jelentőségű határozat ... [zsír és szalonna árusításáról]. - 17., Személyi hír [Varga Károly tanácsnok... egészségügyi szabadságáról]. - 18., Gazdák és munkások. - 19., Cicero sírját megtalálták... - 20., A műtrágya okszerű alkalmazása... [Cserháti Sándor új könyvéről]. - 21., A nyulhús .. [a házinyúl tenyésztésének meghonosításáról]. - 22., A Debreceni Első Takarékpénztár ... [mérlegéről]. - 23., Az írógép csodái. - 24., A munkások és az aratószerződések. - 25., A nagyerdei gyógyfürdő ... [gyógyhatásáról]
05. szám
Villamos színház p. 5.
Suchán Elemér és Suchán Rezső debreceni lakosok villamos színház (mozi) létesítésére adtak be kérvényt a városi tanácshoz.
Hírek p. 6-8.
1., Simonffy Imre betegsége. - 2., A tizenegyedik gyógyszertár ügye. - 3., Apamén vizsgálat ... [az epreskerti méntelepen]. - 4., Utazás a gyógyszertárak körül. - 5., Adózók figyelmébe. - 6., Meghívó ... [a siketnémákat gyámolító egyesület igazgatótanácsi ülésére]. - 7., A Csokonai-kör felolvasó estélye. - 8., A városi múzeum gyarapodása. - 9., Adomány ... [Kenyeres Károly adománya Szepesen emelendő tanyasi iskola javára]. - 10., Hatósági hivatalos fordítások [a miniszterelnöki hivatal keretében feállított fordító irodáról]. - 11., Debreceni ingatlanok forgalma. - 12., A gázvilágítás múltjában ... [hír egy berlini szaklapból]. - 13., A nagyerdei gyógyfürdő ... [gyógyhatásáról]
06. szám
Hírek p. 6-8.
1., Szabadságon ... [Oláh Károly kultúrtanácsos]. - 2., Az üzletvezetőség figyelmébe ... [a vonatok késéséről]. - 3., Huszárok bálban ... [lóháton!]. - 4., Ének a mi élhetetlenségünkről [a helyi lapokban nincsnek helyi hírek]. - 5., Köszönet Thaly Kálmánnak ... [Rákóczi hamvainak hazahozatala miatt]. - 6., Az idei sorozás. - 7., Értekezlet ... [a Duna-Tisza csatorna ügyében]. - 8., Simonffy Imre betegsége. - 9., Zagyva Lajos [közjegyző]...halála. - 10., A közigazgatási bizottság ülése. - 11., Értekezlet a hatósági mészárszék ügyében. - 12., A tizenegyedik gyógyszertár. - 13., Halálozás [Popov Milutan Versec város levéltárnoka elhunyt]. - 14., A siketnémákat gyámolító egyesület közgyűlése. - 15., Kővé vált erdők [az arizonai sivatag "kőerdőinek" oltalmáról]. - 16., Gyufagyár Debrecenben. - 17., Az utcai járókról. - 18., A helyettes anyakönyvvezetői állás ... [megüresedett]. - 19., Korai hírek [megalapoztlan híresztelésekről]. - 20., Vidéki rendőrkapitányok kongresszusa. - 21., A nagyerdei gyógyfürdő... [gyógyhatásáról]
07. szám
A Duna-Tisza csatorna p. 5.
Reflexiók Szávay Gyula korábban e tárgyban írt tanulmányára.
A muzeumból / Oláh Károly, Zoltai Lajos p. 6-7.
A városi múzeum felügyelő bizottságának tagjai
Hírek p. 7-8.
1., Hadmentességi díjak befizetése. - 2., Személyi hír [Kovács József polgármester hivatalos útjáról]. - 3., A fakompetencia. - 4., Városunk vendégei... [Szatmárból]. - 5., Uj pályázat [a villamos mű gépészmérnöki állására]. - 6., Házbér és házosztály adó. - 7., Pénztárvizsgálat a városházán. - 8., A város adománya hazafias célra. [Szászváros szobrot akar állítani Kun Kocsárd 11848-as forradalmi főispánnak]. - 9., A menetjegyiroda társaskirándulásai... [Dalmáciába]. - 10., A gyógyszertári jog díja. - 11., Nagy-Budapest [törvénytervezet készül arról, mely községeket csatolják Budapesthez]. - 12., A nagyerdei gyógyfürdő [gyógyhatásáról]
08. szám
Esti levél : a debreceni név p. 4-5.
A Pesti Hírlap-ból átvett Debrecenről szóló cikk
Hírek p. 11-12.
1., A debreceni közjegyzői kamara közgylése. - 2., Uj vonat beállítása (Debrecen - Nagykároly között). - 3., Az urkocsis egylet közgylést tartott ... - 4., Szilágyi Károly halála. - 5., Rendkívüli közgylés. - 6., Sáskairtás ... [Debrecenben és Hajdu vármegyében]. - 7., Félmilliós kártérítési pör [Bártfa városa ellen]. - 8., Nyugdíjazott rendőrök. - 9., A debreceni új gyógyszertárak. - 10., A nagyerdei gyógyfürdő... [gyógyhatásáról].
09. szám
10. szám
Hírek p. 8.
1., Kinevezés [Lösch Istvánt anyakönyvvezető helyettessé nevezték ki]. - 2., Csendőrkerületi parancsnokság ... [kezdi meg működését Debrecenben]. - 3., Mentőegyesületből .. [választmányi ülést tartott]. - 4., Gazdasági tudósítók .. [kinevezései]. - 5., A polgármester betegsége [Kovács József polgármester ... [megbetegedett]. - 6., Számonkérőszék. - 7., A központi választmányból .. [ülést tartott]. - 8., Pályázók a gépészmérnöki állásra. - 9., Temesvár sz. kir. város és a harmadik egyetem
11. szám
Az Országos Gyermekvédő Liga / Weszprémy Zoltán p. 2-3.
Felhívás a város közönségéhez a Gyermekvédő Liga támogatására
Uj irányban! / -sz. -ő. p. 3-4.
Az új magyar középosztály kialakulásáról és helyzetéről
Hírek p. 6.
1., A főispán betegsége Weszprémi Zoltán ... [megbetegedett]. - 2., Bizottsági tagok választása. - 3., Műpártoló egylet ... [közgyűléséről]. - 4., A debreceni helyivasut... [közgyűlést tart]. - 5., A villamos tlep gépészmérnöke. - 6., Jóváhagyás ... [drágasági pótlékról]. - 7., A polgármester jobban van. - 8., Uj postahivatal. - 9., A mesterutcai gyógyszertár. - 10., A debreceni főispánok képe [Debrecen megfeteti a volt főispánok arcképét]. - 11., Halálozás [elhunyt Jóna István földbirtokos]. - 12., Meghívó ... [a Debreceni Tisztviselők Önsegélyző Egyesülete ... közgyűlésére]. - 13., Márcisu 15-ike [javaslat az országgyűléshez, hogy nyilvánítsák nemzeti ünnepé]. - 14., Házépítő szövetkezet... [Püspökladányban]. - 15., Az utcai botrányok .. [megszüntetésére felhívás]. - 16., Thaly Kálmán díszpolgársága. - 17., A temesvári kiállítás megnyitása [országos Háziipar és műkedvelő kiállítás nyílt]. - 18., A zsinat és Sass Béla. - 18., Ülés a Csokonai-körben. - 19., A jog- és pénzügyi bizottság ülése
12. szám
Hírek p. 7-8.
1., A polgármester nevenapja. - 2., A tanonciskolák felügyelői ... Littván Sándor és Lévay István]. - 3., A jog- és pénzügyi bizottságból. - 4., A rendezett tanácsú városok mozgalma. - 5., Hóviharok márciusban. - 6., Támadás a bihari főispán [Glatz Antal] ellen. - 7., Nyiregyháza törvényhatósági joga. - 8., Egy város [Eger] a textiliparért. - 9., A vasárnap megünneplése [az üzletek vasárnapi zárvatartásáról]
13. szám
Hírek p. 7-8.
1., Kassa város törvényhatósági bizottsága ... közgylést tartott. - 2., Parcellázás ... [Bölönyi József birtokán]. - 3., A rebsegélyző egylet .. [közgylést tart]. - 4., A tisztikar köréből. - 5., Munkásgyűlés... [a Margit-fürdő nagytermében...]. - 6., A magyarországi kivándorlás [adatok]. - 7., A tisztviselők érdekében. - 8., A mérges növény különböző hatása. - 9., Evés előtt vagy evés után dohányozzunk-e?. - 10., Rovarok írtása a szőlőben. - 11., A kisbérletek
14. szám
Képek a jövőből / Miklós Andor p. 3-4.
Az ország gazdasági helyzetéről
Elhagyottak, elzüllöttek / T. K. p. 5-6.
Az Országos Gyermekvédő Liga tevékenységéről
Hírek p. 7-8.
1., A közigazgatási bizottság ülése. - 2., Hatósági mészárszék. - 3., A nagyerdei villák bérlete. - 4., Tűzesetek statisztikája. - 5., Figyelmeztetés [lakóházak katonaszállás alóli megváltásáról]. - 6., A birtoskos és a gazdatiszt közötti jogviszony. - 7., A kassai színház. - 8., Textilgyár Szegeden. - 9., Érdekes javaslat [nyugdíjszabályzatról]. - 10., Egy kórház csődje [Szabadkán]. - 11., A városi képviselőtestület feloszlatása. - 12., A cselédek jogviszonya. - 13., Adófizetés a postán. - 14., A katonai lovak árának emelése. - 15., A nagyerdei gyógyfürdő ... [gyógyhatásáról]
15. szám
Hírek p. 6-8.
1., Személyi hír : Kovács József polgármester és Magoss György főügyész ... [Budapesten időztek]. - 2., Debreceni iparosok Szterényi államtitkárnál. - 3., Utcáink vasárnapi tükre. - 4., A nagyerdei nyaraló bérlői. - 5., A konyhakerti növények betegsége. - 6., Kérelem ... [Jékey István szolgabíró ... kérelme a debreceni m. kir. gazdasági tanintézetben végzettekhez]. - 7., Arad öröme ... [felsőbb leányiskolát állítanak fel]. - 8., Temesvár sz. kir. város közigazgatása az 1906 évben. - 9., Szövőgyár Hajduböszörményben. - 10., Cyankali-gyár Fiumében. - 11., Állatkihajtás a Hortobágyra. - 12., Thaly Kálmán képviselő jubileuma. - 13., A világítási bizottság ülése. - 14., A Kossuth-szobor bizottság ülése. - 15., A nyugdíjellenörző bizottság ... [ülést tartott]. - 16., Ajánlat sáskaírtásra. - 17., Vendéglő a Nagyardőn. - 18., A Magyar Védőegyesület közgyűlése. - 19., Siketnémák kirándulása. - 20., Az ipartetületből [Zelinger Ede elnök lemondott]. - 21., A fegyvergyekorlatok alól való felmentés. - 22., Tisztviselőházak ... [trvei]. - 23., Makó új rendőrkapitánya ... [Návay Tamás]. - 24., Pályázati hírdetmény ... [a gödöllői állami méhészeti gazdaságban]. - 25., Keskenyvágányú vasutak ... [Kossuth Ferenc rendeletéről]. - 26., A hajduböszörményi Bocskai-szobor. - 27., Vallásfelekezetből való kilépés ... [egy miniszteri határozatról]. - 28., Tanuljunk más városoktól. - 29., A marostordai főispán beiktatása [Ugron Gábor beiktatásáról]
16. szám
Hírek p. 10-12.
1., Rendkívüli közgyűlés. - 2., Magyarország vármegyéi és városai... [kiadását átvette az Országos Monográfiai Társaság]. - 3., A földmívelésügyi miniszter a madárrendeletről. - 4., Tolna vármegye ... [rendes havi közgyűléséről]. - 5., Erdősítési jutalmak. - 6., A József főherceg szanatórium egyesület ... [igazgatósági üléséről]. - 7., A legöregebb mérnök. - 8., A terményhamisítók ellenőrzése. - 9., A nagyerdei körút. - 10., Pénztárátadás a városházán. - 11., Kinevezés [Harsányi Gusztáv törvényszéki bíró kinevezése]. - 12., Névszerinti szavazások ... [a városi közgyűlésen]. - 13., Elvi jelentőségű határozat [a választói névjegyzékről]. - 14., A nagyerdei gyógyfürdő ... [gyógyhatásáról]. - 15., Felhívás [a katonai és honvédképző intézet felvételi pályázatára]. - 16., Árverési hírdetmény ... [ondódi ingatlanra]
17. szám
Hírek p. 7-8.
1., A városi közlevéltár rendezése. - 2., A debrecen-nyírbátori vasút ügye. - 3., Ülések [a városházán]. - 4., Ipari alapítás ... [Gyulán]. - 5., A háziipar Szatmár megyében. - 6., A debreceni csendőrkerületi parancsnokság. - 7., A szoborbizottság ülése. - 8., Gazdák takarékpénztára. - 9., Gyarapodik a muzeum. - 10., A mezőrendőri törvény revíziója. - 11., A fűtött város [egy amerikai hír]. - 12., Magyarország selyemtenyésztése. - 13., A nagyerdei gyógyfürdő ... [hatása]
18. szám
Thaly Kálmán dr. jubileuma p. 2-3.
Debrecen I. kerületének országgyűlési képviselője, képviselővé választásának 25 éves jubileumáról
Lengyel Imre indítványa / Lengyel Imre p. 4-5.
A tanítók fizetésrendezéséről
Hírek p. 6-8.
1., Forster Géza halála. - 2., Hajdu megye telefonja. - 3., A Magyar védő egyelet ... gyűlést tart. - 4., Értesítés ... [hadkötelezettségről]. - 5., Kassa és a fizetésrendezés [a városi tisztviselők fizetésrendezéséről]. - 6., A szombathelyi új szinház. - 7., Elhunyt lapszerkesztő [Kőváry Kaffer Béla]. - 8., A tiszviselők fölfüggesztése [egy miniszteri rendeletről]. - 9., A városi muzeumból [munkarendjének jóváhagyásáról]. ü 10., Védekezés az aratűsztrájk ellen [gróf Andrássy Gyula belügyminiszter rendelete]. - 11., A kivándorlás ellen [Garadna magyar lakosairól]. - 12., A pécsi kiállításról. - 13., Debreceni ingatlanok forgalma. - 14., Jóváhagyás ... [a Szikszaky-féle ház megvételéről]. - 15., A róm. kath. főgimnázium zászlója. - 16., Debrecen sz. kir. város főispánjai és polgármesterei [Koncz Ákos főlevéltáros felhívása az életrajzuk megírására]. - 17., Debreceni ingatlanok forgalma. - 18., A nagyerdei gyógyfürdő ... [gyógyhatásáról]. - 19., Bor eladó [érmelléki és diószegi borok hírdetése]. - 20., Pályázati hírdetmény ... [beteg tengerész katonák segélyezésére]
19. szám
Hírek p. 7-8.
1., Kovács József (polgármester)... Budapestre utazott. - 2., Szeged szenzációja ...[Reiner József főkapitány főbe lőttte magát]. - 3., Kinevezés ... [Galánffy Jánost Debrecen közjegyzőjévé nevezték ki]. - 4., Gyógyszertár adományozása.... [Érmihályfalvának]. - 5., Thaly Kálmán jubielumi ünnepségének programja. - 6., A hízlalók és gazdák... [beadványáról]. - 7., A város főispánjainak és polgármestereinek életrajza... [megírásával Koncz Ákos levéltárost bízták meg]. - 8., A rk. főgimnázium zászlószentelési ünnepe. - 9., Kinevezés [Kondor Zsigmondot törvényszéki bíróvá nevezték ki]. - 10., A szini szezon vége. - 11., Uj szövetkezeti törvény. - 12., Kinevezés, illetve megbízás. [Tóth József állategészségügyi felügyelő helyére Tátray Józsefet bízták meg]. - 13., A debrecen-nagyváradi helyi érdekü vasút közigazgatási bejárata. - 14., Willand testvérek nagy cirkusza... [a szénavásártéren]. - 15., A polgármester értesítése ... [ingatlanelidegenítési ügyben történő névszerinti szavazésról]. - 16., A debrecen-nyírbátori vasút ... [ügyéről]. - 17., A városi múzeum gyarapodása. - 18., A nagyaerdei gyógyfürdő ... [gyógyhatásáról]
20. szám
A hétről / Burger Péter p. 4-5.
Debrecen szabályozási tervéről
Vármegyék és városok p. 6-7.
Vármegyei közgyűlésekről
Hírek p. 7-8.
1., Nyári színház [tervei]. - 2., Népünnepély... [a Debreceni Jótékony Nőegylet rendezésében]. - 3., A Batthyány- és Varga utcai lakosok kérelme ... [az utca szélességéről]. - 4., Háztulajdonosok figyelmébe ... [az adózásról]. - 5., A Villand cirkusz előadása. - 6., Népesedés [születési és halálozási adatok]. - 7., Március havi statisztika. - 8., Villamos színház a Nagyardőn. - , Tarka színpad a Bikában
21. szám
Thaly Kálmán dr. jubileuma p. 4-5.
A jubileumi ünnepség programja
A hétről p. 6-7.
Események
Hírek p. 6-8.
1., A munkácsi püspök levele [köszünő levél a görög katolikus hitközség temploma, iskolája és lelkészi lakása felépítésének támogatásáért]. - 2., A kegyesrendiek köszönete. - 3., Kinevezés [ifj. Ozory Istvánt rendőrfogalmazóvá nevezte ki a főispán]. - 4., A város kéményeinek tisztítása. - 5., A gazdasági bizottság ...[üléséről]. - 6., A debrecen-nagyváradi vasút...[közigazgatási bejárása]. - 7., Cserebogarak... [pusztításáról számolt be a mezőürendőrkapitány]. - 8., A református egyháztanács ülése. - 9., Kinevezés [Kiss Józsefet közigazgatási gyakornokká nevezte ki a főispán]. - 10., Élelmiszercikkek hamisítása. - 11., Népünnepély [a Jótékony Nőegylet rendezvénye az árvák javára]. - 12., Gyermekmenhely Zomborban
22. szám
Hírek p. 7-8.
1., Kiss Áron püspök ünneplése [püspökké avatásának tizenötüdik évfordulója alkalmából]. - 2., A kormány a Bocskay ünnepen ... [Hajduböszörményben]. - 3., A főlevéltárosok mozgalma [fizetésrendezésről]. - 4., A városi közlevéltár selejtezése. - 5., A Pásti-utca kiszélesítése. - 6., Debreceni dolgok szerb nyelven. - 7., Értesítés ... [hadapród iskolai felvételről]. - 8., Igazán ritka könyv... [egy különleges Don Quijote kiadásról]. - 9., Ingatlanok forgalma
23. szám
Hírek p. 6.
1., A tanács és a koronázási jubileum. - 2., Személyi hír ... [Bellay József... Temesvár tanácsnoka ... Debrecenben időzött]. - 3., A debreceni jótékony nőegylet... [népünnepélyéről]. - 4., Hamisított és romlott élelmiszerek... [jenetés a piacokról]
A negyvenedik év határkövénél p. 6.
Negyven éve koronázták királlyá Ferenc Józsefet
24. szám
Tisztviselők Takarékpénztára R.-t. p. 4-5.
A Végrehajtó Bizottság felhívása
Hírek p. 6-8.
1., Felhívás ... [a "Meszena" alapítvány ösztöndíjaira]. - 2., Közgyűlés. - 3., Jog- és pénzügyi bizottság ülése. - 4., A főreáliskola zászlója. - 5., Névszerint való szavazások. - 6., Az erdei vasút meghosszabbítandó ... [vonaláról]. - 7., Az Omke közgyűlése. - 8., A debrecen-nyírbátori vasút. - 9., Rendőrök tanfolyama. - 10., Az okszerű madárvédelem eszközei [egy ismeretterjesztő munkáról]. - 11., Az OMKE választmányi ülése. - 12., Kossuth és a kisipar [Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter köriratáról]. - 13., Hollandus bírálat magyar író művéről [Heinrich Gusztáv: Egyetemes irodalomtörténet c. munkájáról]. - 14., Halálpzás [elhunyt Füleky Pál gyógyszerész]. - 15., Tűzbiztos kulisszák ... [a színházakban]. - 16., A fiáker állomások ... [olvasói panasz]. - 17., A hortobágyi sáskairtás... - 18., Esküdtképes egyének névsora... - 19., Főispánok és polgármesterek arcképe ... [Rajzó Miklós festményei]. - 20., A főiskolából... [rektor és dékán választásról]. - 21., Adomány... [Leiningfen Károly szobrára]. - 22., Gavády Sándor... [miniszteri tanácsos Debrecenbe látogatott]. - 23., Közgyűlés... [a Jótékony Nőegylet közgyűlésésről]. - 24., A mezőgazdasági termékek és tápszerek hamisítása. - 25., A nagyerdei gyógyfürdő...[gyógyhatásáról]
25. szám
Hírek p. 4.
1., Közgyűlés. ü 2., A városházáról... [kinevezésekről]. - 3., A város szabályozási terve. - 4., Az erdei vasút meghosszabbítása. - 5., A siketnémák vizsgálata. - 6., A debreceni Jótékony Nőegylet...[évi rendes közgyűléséről]. - 7., Pályázati hírdetmény ... [rokkant tengerészek segélyezésére létrehozott alapítvány javára]. - 8., A nagykálló-érmiháylfalvi vasút. - 9., A debreceni önkéntes tűzoltó egyesólet... [;vi rendes közgyűléséről]. - 10., A közigazgatási tanfolyam vizsgái.
26. szám
Hírek p. 2-4.
., A debreceni Jótékony Nőegylet közgyűlése. - 2., A nőipariskolából. - 3., A Csokonai-körből. - 4., A drágasági pótlék. - 5., Jó cselekedet [Márk Endre adománya a szegényalap javára]. - 6., A Csokonai kör tiszteleti tagja ... Thaly Kálmán]. - 7., A siketnémák vizsgája. ü 8., Áthelyezés. - 8., Nyaraló telep a Nagyardőn. - 9., A nagyléta-székelyhidi vasút. - 10., A sertésszállítás ügye. - 11., A Petőfi-dalkör ... [rendes évi közgyűlése]. - 12., Az OMKE gyűlése. - 13., A faipari részvénytársaság ... [részvényjegyzése szólít fel]. - 14., A Petőfi-ház... 15., Felgyógyult tisztviselő... [Sipos György]. - 16., A nyugdíjellenörző bizottság ... [üléséről]. - 17., A Diószegi-Fazekas--féle emlékmű. - 18.,. A főreáliskola igazgatója ... [közleménye]. - 19., Megtévedt ifjú [egy sikkasztásról]. - 20., Megsemmisített megyei választás. - 21., A világ legjbb rendőrsége - a török.
27. szám
Hírek p. 9-10.
1., Személyi hír ...[Gáthy Bálint kinevezése]. - 2., Hitelesítő közgyűlés. - 3., A hortobágyi sáskairtást bevégezték. - 4., Gyógyszertár megnyitása. - 5., A Petőfi-dalegylet... [évi rendes közgyűléséről]. - 6., Az ipartestület jegyzője ... Tóth Kálmán. - 7., A próbakutak fúrása. - 8., A közigazgatási bizottság ülése. - 9., Új vállalat. - 10., ... tornaverseny. - 11., Ember Lajos [a városi nyomda ügyvezetője] nyugdíjban. - 12., Értesítő... [megjelent a debreceni kegyes tanítórendi római katolikus főgimnázium értesítője]. - 13., Pályázati idő hosszabbítása...[ a síketnéma intézetben megüressedett állsára]. - 14., Elhunyt hivatalnok ... [Szilágyi János]. - 15., Tanítóválasztás. - 16., Az önkéntes tűzoltótestület kérelme ... [Publik Ernő parancsnok kérelme]. - 17., Az élelmiszerhamisítók ellen. - 18., Az kereskedelmi és iparkamara értesítése. - 19., A főfelügyelőség és a városi muzeum ... [elismerés a városi muzeumnak]
28. szám
Hírek p. 3-4.
1., A polgármester szabadságon. - 2., A Hortobágy hasznisítása... - 3., Egy kis statisztika ... [közigazgatási adatok]. - 4., A debrecen-nyirbátori vasut. - 5., Meghívó a debreceni Polgári Lövész Egyesület... közgyűlésére. - 6., Felhívás... [szobrot Leiningen-Westerburg Károlynak]. - 7., A próbakutakról. - 8., Hadház letétjei a városi muzeumnak
29. szám
Hírek p. 7-8.
1., Jóváhagyás ... [tanyasi iskolák építése]. - 2., A nyomdai szabályzat tárgyalása. - 3., Valami a városatyákról. - 4., A rendőrség figyelmébe ... [a bérkocsi állomások ellenőrzéséről]. - 5., A jog- és pénzügyi bizottságból. - 6., A tizenkettedik gyógyszertár. - 7., Árvay Béla... [ügyvéd, elhunyt]. - 8., A muzeumi szervezet szabályzata. - 9., Adózók figyelmébe. - 9., Közigazgatási bejárás ...[a hajdusámson-nyirbátori vasút vonalán]. - 10., Pusztaszer vagy Árpád megye ... [mozgalom indult egy ilyen megye szervezésére]. - 11., Arad az iparért [gyáralapítás]. - 12., Besztercebánya sz. kir. város dicsérete. - 13., Az aranka irtása
30. szám
Értesítők p. 7.
1., A Debreczeni Ref. Főiskola Akadémiai Tanszakainak Évkönyve az 1906-1907. iskolai évről. - 2., A debreczeni ref. főgimnázium éretsítője az 1906-1907-ik iskolai évről. - 3., A debreczeni jótékony nőegylet által létesített nőipariskola értesítője az 1906-1907. tanévről
Hírek p. 7-8.
1., ... Körner Adolf tanácsnok...[szabadságáról visszatért]. - 2., Vargha Elemér polgármesteri titkár... [megkezdte szabadságát]. - 3., Választás ... [Fráter József új beosztásba került]. - 4., A munka jutalma [Rácz Lajos könyvéről]. - 5., Előléptetés... [Leidl Emil főállatorvos előléptetése]. - 6., A villamos telep építése... - 7., A Nagyerdő bajai. - 8., Városi ingatlan eladása. - 9., A Petőfi dalos-egylet ünnepe. - 10., A muzeumi bizottság ülése. - 11., Megfellebbezett közgyűlési határozatok. - 12., Az 1707-iki drágaság
31. szám
32. szám
Hírek p. 5-6.
1., Királyi kitüntetés ...[Kiss Áronnak]. - 2., Személyi hír [Firczák Gyula munkácsi püspök... a görög katolikus templom alapkőletételi ünnepségein]. - 3., Kinevezés [Kerpely Károlyt a gazdasági akadémia igazgatűjává nevezték ki]. - 4., Valamennyi hivatalfőnöknek ... [jelentétételi kötelezettségről]. - 5., Szabadságon ... Takács Bálint városi iktató. - 6., Pozsony és vidéki hús behozatala. - 7., Wilson-cirkusz ...[fellépése a városban]
33. szám
34. szám
Hírek p. 7.
1., Halálozás [elhunyt Szabó József Debrecen sz. kir. város nyugalmazott főszámvevője]. - 2., Új postahivatal [megnyílt Debrecen 7. számú postahivatala]
35. szám
Hírek p. 7-8.
1., Személyi hír [Tüdős Kálmán... küldöttként vett részt egy pozsonyi nagygyűlésen]. - 2., A városi tanács Ohat-Kócson ... [gazdasági beruházások megtekintése egy birtokon]. - 3., A város köztisztasága...[bérleti szerződés meghosszabbytása]. - 4., A faárak emelése. - 5., Adótárgyalások. - 6., Fejérpataki László [a muzeumok és könyvtárak országos felügyelője] Debrecenben. - 7., A magyarságért [Beszterce magyar szinkört akar építeni]. - 8., A nagyerdei fürdő ügye. - 9., Értesítés...[a kerületi munkás biztosító pénztár működéséről]
36. szám
Hírek p. 6-7.
1., A Semsey családról .. [Semsey László grófi rangot kapott a királytól]. - 2., Ellenőrzési szemlék 1907. évben nem tartatnak. - 3., A gazdasági akadémia köréből [Kerpely Kálmán új megbízást kapott]. - 4., Kecskemét a drágaság ellen. - 5., A debreczeni ref. főiskola tanévmegnyitó ünnepélye. - 6., Arany János szobrának leleplezése. - 7., Mértékhitelesítő eljárás revíziója. - 8., Ahol boldogság Justiciát szolgálni [egy hír a brazíliai közigazgatási állapotokról]. - 9., Bírói tévedés a 18. században. - 10., A nagyerdei fürdő... [gyógyhatásáról]
37. szám
Hírek p. 7.
1., A tanács Pécsett ... [polgármesterek kongresszusa Pécsett]. - 2., A városi napidíjas írnokok kérelme ... [nyugdíjuk ügyében]. - 3., A tizenharmadik gyógyszertár ... [Bartha Endre gyógyszerész kérelme]. - 4., Kossuth-lakoma [a Függetlenségi Kör lakomája]. - 5., Kecskemét az ínség és a drágaság ellen ... [hatósági árak bevezetését tervezik]. - 6., Érdekes vendégek Debrecenben... [Skóciából]. - 7., Mintaszüret... [Zala, Borsod és Bereg vármegye területén]. - 8., A gazdasági iskolák intenzív gazdasága. - 9., Ipari és kereskedelmi bíróságok. - 10., A nagyerdei gyógyfürdő gyógyító hatásáról
38. szám
Hírek p. 5-6.
1., Kitüntetés ...[Jablonovszky Józsefet a sáskaírtás terén kifejtett munkásságáért jutalmazta az uralkodó]. - 2., A járvány ellen [tífusz járvány megelőzésére tett intézkedések]. - 3., Ifj. Weszprémy Kálmán temetése. - 4., Előmunkálati engedély ...[a Debrecen-Derecske-Nagyléta vasútállomásokon át csatlakozó helyi érdekű vasútvonal megépítésére]. - 5., Hírdetmény ...[távirdahivatalok beosztásáról]. - 6., Hitelintézet állami tisztviselők részére. - 7., Árulási tilalom ... [Hajdúhadházon]. - 8., Új húszkoronás bankjegyek. - 9., A nagyerdei gyógyfürdő ... [gyógyhatása]
39. szám
Hírek p. 6-8.
1., Jóváhagyott határozat [a Református Főgimnázium támogatásásról]. - 2., A legelőbérletek .... [befizetési határideje. - 3.-, Tóby Elek dr. elhunyta [gyászjelentés és búcsúztató]. - 4., Egyházi törvények ... [nyomtatásban megjelent példányai kaphatók]. - 5., Elismerés Zilahynak. - 6., Kapunyitás [a városi színház megkezdi az előadásokat]
40. szám
41. szám
42. szám
Hírek p. 8.
1., Sz. Szabó József dr. halála. - 2., A kivándorlás... [az Egyesült Államok déli államai európai bevándorlókat várnak]. - 3., Szepessy Antal halála. - 4., Eskütétel ... [Szűcs Gusztáv...gyakornok hivatali esküt tett]. - 5., A fizetésrendezési javaslat. - 6., Értesítés ... [katonai lóvásárról]
43. szám
44. szám
45. szám
46. szám
Hírek p. 8.
1., Szabályrendeletek gyűjteménye ... [rövidesen megjelenik]. - 2., Tüdős Kálmán dr. felolvasása ... [a tisztátalan és hamisított tej ártalmairól]. - 3., Hitelesítő közgyűlés. - 4., A városi levéltár selejtezése. - 5., Új városi bizottsági tag... [Széll Farkas]. - 6., A vasuti igazolványok érvényességének meghosszabbítása. - 7., Előmunkálati engedély ... [a nyiregyházavidéki kisvasutak részvénytársaságának]. - 8., A fővárosi tisztviselők ... [rendkívül eladósodtak]
47. szám
Hírek p. 7-8.
1., A vármegyei tisztújítás... - 2., A kultúrpalota helye. - 3., A tiszti főorvos vendéglátása. - 4., Közigazgatási bejárás ..[a Hortobágy gőzmalom iparvágánya tárgyában]. - 5., Kilincselés [a Sopron megyei választásokról]. - 6., A magyar motívumú hímzőtanfolyam munkái... [a Jótékony Nőegylet tanfolyamáról]. - 7., Hadkötelesek figyelmébe ... [az összeírások időpontjáról]. - 8., Rákóczi lovasszobra... [mozgalom indult egy monumentális lovaszobor felállítására]. - 9., Az első nőgyógyszerész... [Hainisch Berta]
48. szám
Hírek p. 7-8.
1., Kovács József polgármester ... Budapestre utazott. - 2., A műtárlat megnyílt. - 3., A gyufagyár megalakulása. - 4., Gyászrovat [meghalt Kerekes Gézáné úrasszony]. - 5., Az országos munkásbetegesegélyző pénztár ... [felhívása]. - 6., A debreceni Keresdkedelmi Csarnok ... [közgyűlése]. - 7., Vármegyei tisztújítás. - 8., Tanítók fizetéskiegészítése
49. szám
50. szám
Népházak p. 5-6.
Egészséges munkáslakások építését tervezi a kormány
Hírek p. 6-8.
1., Pénzügyi palota építése. - 2.,A Csokonai körből. - 3, Kinevezés ... [Hoffmann Józsefet törvényszékí bíróvá nevezték ki]. - 4., Révész Bálint [püspök] özvegyének a temetése... - 5., Könyvvezetői állás a városi nyomdánál. - 6., Kivándorlások. - 7., Értesítés... az izraelita egylet tagjainak. - 8., Szemétégető telep Miskolcon. - 9., Karácsony előtti vasárnapi munkaszünet... - 10., Gyárosok gyűlése Debrecenben. - 11., Megyei tisztújítás Csanádban. - 12., A füst a nagyvárosok levegőjében. - 13., Ambrus Zoltán-naptár ... [A Révai kalendárium teljes egészében Ambrus Zoltán írói méltatásával foiglalkozik]
51. szám
Hírek p. 6-7.
1., Közgylés ... [a törvényhatósági bizottságban]. - 2., A drágasági pótlék ügye. - 3., A városi népkonyha megnyitása. - 4., Belügyminiszteri határozat a kórházi szállításra. - 5., A debrecni faipari részvénytársaság ... megkezdte működését. - 6., Hírek a városi múzeumból. - 7., A levelező lapok és a posta. - 8., A Csokonai kör ... felolvasó estet tartott. - 9., A hajdúvármegyei tisztújítás. - 10., Az állami tanyai iskolák gondnoksága
52. szám
Hírek p. 6-8.
1., A főspán [Weszprmy Zoltán] gyöngélkedése. - 2., Beke Imréről ... [nekrológ]. - 3., Hitelesítő közgyűlés. - 4., Nyomdai könyvvezető ... [Budaházy Jenő lett]. - 5., Egy-két szó magunkról [a Város c. lapról]. - 6., Orvosválasztás Böszörményben. - 7., Megnyílt iskola ... [a Varga utcai római katolikus elemi iskola, aemly korábban járvány miatt zárva volt]. - 8., Hírek a kamarából. - 9., Kérelem ... [a Vakokat Gyámolító Országos Egylet felhívása vakok képzésére és foglalkoztatására]. - 10., A világ legkisebb köztársasága ... Moresnet
Kisgazdák tanfolyama / Ludány Béla p. 8.
A kaczagi földmíves iskola igazgatósága ... átirata Debreczen sz. kir. város Tanácsához
1908
01. szám
Hírek p. 4.
1., Tisztelgés a polgármesternél. - 2., A vízvezetéki bizottség ülése. - 3., Zolthay Lajos gyásza [édesanyja, Zolthay Pálné, elhunyt]. - 4., Visszahelyezett polgári biztos [Ónody Mihály]. - 5., Hatósági mészárszék Kecskeméten. - 6., Nyilvános tejautomaták [Londonban]. - 7., A házalás szabályozása
02. szám
Hírek p. 7.
1., A kórházi bizottság ... [ülésésről]. - 2., Értesítés ... [hadkötelesek összeírásáról]. - 3., Értesítés ... [az összeírt hadkötelesek lajstromának közzétételéről]. - 4., Jóváhagyott adományok... [a Zenede, a polgári iskola és az Árpád szobor javára megszzavazott összegek]. - 5., A városi múzeum dicsérete ... [Seemayer Vilibald látogatása]. - 6., Értesítés ... [ingyenes lapszámokról]. - 7., Az utczai járók behintése ... síkosság ellen].- 8., Adófizetők figyelmébe. - 9., A temetők rendezése. - 10., Kérelem városunk közönségéhez... [a gyászjelentésel levéltárba történő beküldéséről]. - 11., A közigazgatűsi bizottság ülése. - 12., A Ganz és Tsa. és a mőegylet. - 13., A törvényhatósági bizottság múltévi halottai [Jobbágy János, Szikszay Szabó József, Tóby Elek]. - 13., Az alkohol és a szellemi munka
03. szám
Zilahy Gyula jubileuma p. 4-5.
Harminc éve van színpadon
A városi múzeumból : Dr. Thaly Kálmán Debreczen város múzeumának p. 5-6.
Ajándékozási okirat, amely szerint a tulajdonában lévő tárgyakat halála után a városi múzeumra hagyja
Hírek p. 7-8.
1., Péter Gábor halála [gyászjelentés és rövid nekrológ]. - 2., A földművelési kormány új tanintézete. - 3., Az idei esküdtek [névsora]. - 4., A munkásbiztosítási törvény végrehajtási rendeletei. - 5., Az alföldi szikes talajok javítása. - 6., Tudós Hetényi János és koran [e cmmel jelent meg Pogrányi József könyve]. - 7., Fegyelmi vizsgálat a karczagi városi tisztviselők ellen. - 8., Kaposvár csőd előtt. - 9., Fizetésrendezés Szegeden. - 10., Vármegyei aljegyző és főszolgabíró [felmentett tisztviselők Marostorda megyében]
04. szám
Hírek p. 4-6.
1., Közgyűlés [Debrecen sz. kir. város törvényhatósági közgyűléséről]. - 2., Dégenfeld József balesete. - 3., Jóváhagyott szabályrendelet. - 4., Köszönet a városnak ... [az iparfejlesztésért]. - 5., L. Nagy Bálint aranylakodalma. - 6., Kossuth Ferenc a kisiparért. - 7., A makkoltatás. - 8., A vásárfelügyelőség. - 9., A mentőegyesületnek... [ajándék]. - 10., A debreceni tornaegyesület ... [40 éves jubileuma]. - 11., Emberséges alispáni rendelet [a közigazgatási tisztviselők tájékoztatási kötelezettségéről]. - 12., Halálozás ... [elhunyt Kovács Mihály polgári biztos]. - 13., Bács Bodrog vármegye kettéosztásáról. - 14., Fegyelmi ... [Hegedűs Gyula polgári biztos ellen]. - 15., Fa a szegényeknek. - 16., Református vallás ... [Andrássy Gyula belügyminiszter javaslata az ev. ref. vallás nevének megváltoztatásáról]. - 17., Rehabilitált rendőrkapitány [Hegedűs Sándor marosvásárhelyi rendőrkapitány]. - 18., Előfizetési felhívás Sz. Szihethy Vilmos "A vármegyémből" c. könyvére]. - 19., A telefon őse. - 20., Ahol nem használják a pénzt [Hastings, USA]. - 21., Legelőhiány Erdélyben. - 22., Munkabér Kínában
05. szám
Hírek p. 4-6.
1., A polgármester úr banketje. - 2., A szakbizottságok megalakítása. - 3., Halálozások ... [Bársony János, a Károlyi család intézője és Győrffy Aladár nagykereskedő elhunytak]. - 4., Kérelem... [a gyászjelentések levéltárba történő beküldéséről]. - 5., Nagy Bálit aranylakodalma. - 6., A rendőrkapitány úr figyelmébe [a falfirkákról]
06. szám
Lakásmizériák p. 6.
A háztulajdonosok felemelték a lakbéreket
Hírek p. 6-8.
1., A fizetésrendezésről. - 2., Halálozás [Szabó Józsefné Ujfalussy Juliánna és Novák Jánosné Rottler Erzsébet elhunytak]. - 3., Somogyi Pál jubileuma [25 éves főjegyzői működése alkalmából]. - 4., A debreceni nagy állomás kibővítése. - 5., Meghívó [a Debreczeni Polgári Kör évi rendes közgyűlésére. - 6., A színügyi bizottság ülése. - 7., Márton - Székely sajtópör [Márton Imre ügyvéd pere Székely Imre a Debreczeni Reggeli Újság szerkesztője ellen]. - 8., Márk Endre úr színházbizottsági tagsága. - 9., Makó város pénzzavara. - 10., Burgonya irón. - 11., A szállásadók ellenőrzése. - 12., Az 1908.évi országos állatszámlálás. - 13., Legeltetési tilalom az állatvásártéreken. - 14., Házeladási ajánla. - 15., A város két új tanyai iskolája [Nagy-cserén és Paczon]. - 16., A cserebogarak írtása. - 17., Süllyedő város [Minos de Rio Tinto, Spanyolország]. - 18., A gazda-kör szervező bizottságának ülése.
07. szám
Somogyi Pál jubileuma p. 5.-6
A debreceni egyház főjegyzőjének 25 éves jubileumáról
Hírek p. 6.
1., Halálozás [Lamprecht Frigyes elhunyt]. -g2., Zilahy Gyula jubileuma [a debreceni színház igazgatója szini pályájának 25 éves jubileuma]. - 3., A sorozás. - 4., A Csokonai Kör felolvasó ülése. - 5., A gázgyár jövedelmezőségének emelése. - 6., Március 15. [Pásztos József alkalmi színjátékának harmadik kiadása]. - 7., Hadkötelesek figyelmébe. - 8., Marosvásárhely ... [tisztújító közgyűlése]
Hírek p. 6-7.
1., Halálozás [Szabó István városi adópénztáros Ákos nevű fia elhunyt]. - 2., Eskütétel [a városi nyomda új tisztviselőinek eskütétele]. - 3., A színháznál tapasztalható rendetlenségek megszüntetése, [a városi tanács határozata]. - 4., Valami magunkról [tisztviselők "A Város"-ban megjelenő cikkeről
08. szám
09. szám
Hírek p. 7-8.
1., Kenyérfogyasztás az európai országokban. - 2., A Debreczeni Első Takarékpénztár mérlege. - 3., Király Gyula kitüntetése. - 4., Árverés a városházán. - 5., Temetés a külsőségeken [Kiss Albert ref. lelkséz elnök értesítése]. - 6., A Csokonai körből [felolvasó est a városházán]. - 7., Gondnoksági ülés [a debreceni tanyai állami népiskola gondnokságának üléséről]. - 8., Fémipari szakiskola ... [létesítéséről]. - 9., Apróságok a városi levéltárból. - 10., Iskolagondnoksági ülés. - 11., Automobil-közlekedés Debreczenben - Nagyvárad között. - 12., Megegyezés Csongrád megyében [visszavonták a tisztújítás ellen beadott föllebebzést]
10. szám
Hírek p. 7-8.
1., A debreczen-nagyváradi vasút. - 2., Magyarország földművelésügye az 1906. éveben. - 3., Eskütétel [Berencsy Zoltán a városi kórház kinevezett segédorvosa letette hivatali esküjét]. - 4., Ismeretlen lóbetegség [hirtelen lópusztulások]. - 5., Kötelező védőoltás a sertésorbánc ellen. - 6., Felhívás az adózó közönséghez.
11. szám
12. szám
13. szám
Hírek p. 5-7.
1., Közgyűlés az egyetem ügyében. - 2., Kötelező védőoltás a lépfene ellen. - 3., A Magyar Védő Egyesület Felhívása. - 4., Egyházi törvények. - 5., Fősorozás a városunkban. - 6., Köszönet... [a hinvédegyletnek szánt adományokért]. - 7., Frankói Vilmos a városi múzeum ásatásairól. - 8., Árverési hirdetnény [a Simonffy utca 2. sz. alatti bérház bolthelyiségeinek bérbeadásáról]. - 9., A nagyerdei fürdő ügye. - 10., Tisztújítás Nagyváradon. - 11., Az "Optimus" ... [kézi tűzoltó készülékről]
14. szám
Hanyatlik-e az emberiség? p. 6.
Haycraft angol tudós munkájáról
Hírek p. 6-8.
1., Közgyűlés . - 2., Név szerint való szavazás [Kolláth Mihály telkének megvásárlása ügyében]. - 3., Gyámpénztári viszgálat. - 4., Huszonötéves szövetkezet [a kölcsönös segélyző egylet jubileuma]. - 5., A tanyai iskolák. - 6., Lovassy Szakáll Károly halála. - 7., A Liga gyermeknapja. - 8., Tisztviselők összeférhetetlensége. - 9., A nagyerdei fürdő átadása. - 10., Halálozás [elhunyt Hanke Leoné]. - 11., Beküldetett... [olvasói levél a Piac utcai sétakocsikázásról]. - 12., Reichmann Ármin elhunyta. - 13., Kérelem ... [a gyászjelentések levéáltárba történő beküldéséről]. - 14., Katonatartás váltság. - 15., A kígyó-utczai lakosok kérelme. - 16., Tűzrendészet ... [a szabályzat mósításáról]. - 17., A hortobágyi telefon. - 18., A Hortobágy öntözése. - 19., A törvényhatóságok a drágaság okairól. - 20., Városi cselédközvetítő
15. szám
Hírek p. 5-6.
1., Személyi hír [Weszprémy Zoltán főispán és Kovács József polgármester hivatalos ügyek intézésére a fővárosba utaztak]. - 2., Némethy Károly dr. kitüntetése. - 3., A nyugdíjellenörző-bizottság ülése. - 4., Egy nemes úrasszony halála [ Márton Imréné Riedl Erzsébet elhunyt]. - 5., Debreczeni iparos sikere [Dávidházy Kálmán skeres a Fővárosi Kereskedők Egyesülete tavaszi vásárán]. - 6., A debreczeni "Polgári takarék- és segélyszövetkezet" adománya a honvédegylet javára]. - 7., A debreczeni vadásztársulat ...[rendkívüli közgyűléséről]. - 8., Felhívás [katonai és honvédnevelő és képző intézetekbe ... felvételre]
16. szám
17. szám
A vetés p. 7-8.
A földművelésügyi miniszterhez beérkezett jelentések
Körrendelet valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének / Andrássy [Gyula] p. 8-9.
Belügyminiszteri rendelet a Slovesnki Liga pénztára javára kibocsátott bélyegek és érmék használatának betiltásáról
Hírek p. 9-10.
1., A tanyai iskolák átadása. - 2., A városház világítása. - 3., Az Árpádtéri templom. - 4., Pénztárvizsgálat ... a házipénztárban. - 5., Kossuth szobor bizottság ülése. - 6., Pályázók az új bölcseleti tanszékre. - 7., Törvényjavaslat a kertellek ellen. - 8., Halálozás [Áts Nagy Ferenc ügyvéd elhunyt]. - 9., Pályázatok eredménye. - 10., Iparhatósági ügyek újrafelvétele. - 11., A közigazgatósági bíróság elvi jelentőségű határozatai. - 12., Bihar vármegye egymilliós kölcsöne
18. szám
19. szám
A parlaghi templom p. 6.
A Debrecenhez tartozó erlpusztult falvak templomairól
Hírek p. 6-8.
1., Gyászrovat [elhunyt Kálmánchey Móric ügyvéd és Erdélyi István rendőrkapitány]. - 2., Kinevezés [Harsányi Imrét a főispán díjtalan közigazgatási gyakornoknak nevezte ki]. - 3., A közigazgatűsi bizottság ülése. - 4., Uj posta. - 5., A debreceni egyetem. - 6., A hortobágyi sáskák. - 7., A jog- és pénzügyi bizottságból. - 8., Szanatórium alapítvány. - 9., Kitüntetett cselédek. - 10., Új könyv [Debrecen sz. kir. város érvényben levő szabályrendeleteinek első kötete megjelent]
20. szám
Bizottsági ülések és gyűlések p. 3.
A kórházi bizottság ülése ; A bírósági végrehajtók országos egyesületének közgyűlése
Kert-telepek p. 3-4.
Szántó Győző gyáros beadványa a városi tanácshoz
Új könyvek p. 4.
Mikes Lajos fordításában megjelent lord Averbury "A község, mint vállalkozó" c. könyve
Hírek p. 5-6.
1., Valami a sajtóról. - 2., Kinevezés [a megüresedett építészi állásra Boros József ... építészt nevezte kia a főispán]. - 3., Választás [a városi tanács a villamos telep főgépészi állásásra Pávay Lászlót választotta]. - 4., A városi nyomda zárószámadása. - 5., A jog és pénzügyi bizottságból. - 6., Debreczen és a mentőkongresszus. - 7., A debreczeni gazdakörből. - 8., A Hortobágy vendégei. - 9., A soproni főmérnök javaslata. - 10., Marosvásárhely és a kultúrpalota
21. szám
Hírek p. 6-7.
1., Thaly Kálmán dr. városunkban. - 2., Miniszteri biztos... [Szávay Gyula a debreceni felső kereskedelmi iskola érettségi vizsgáin]. - 3., Névszerint való szavazás [a város által megvásárolandó házas ingatlanok ügyében]. - 4., A kollégium új tanárai [Pápay József és Darkó Jenő]. - 5., A jog és pénzügyi bizottság ... [üléséről]. - 6., Az adófelszólamlási bizottság elnökéül ... [Szilágyi Imre ügyvédet nevezték ki]. - 7., Zsedényi Géza temetése. - 8., A műpártoló eglet [választányi üléséről]. - 9., Tudnivalók a lóversenyről. - 10., Zilahy Gyula búcsúja [véget ért a színházi szezon]
22. szám
23. szám
24. szám
Hírek p. 7-8.
1., Kinevezés [Weszprémy Zoltán főispán Budaházy Jenőt díjas, Harsányi Miklóst díjtalan közigazgatási gyakornoknak nevezte ki]. - 2., A pallagi loövőtér. - 3., A pénzintézeti tisztviselők a polgármesternél. - 4., A jog- és pénzügyi bizottságból. - 5., A szegényház vászonszüksgélete. - 6., A fancsikai vasút bejárása. - 7., A tiszántúli ref. egyházkerület rendkívüli közgyűlése. - 8., Az állattartó közösség figyelmébe. - 9., A Gazdakörből
25. szám
Hírek p. 2-4.
1., A fizetésrendezés. - 2., A kórházi bizottság ülése. - 3., Lövőgyakorlatok. - 4., Szemetes járók. - 5., A ménesmesteri lakás. - 6., Lódíjazás a Hortobágyon. - 7., Az ohati iskolák vizsgálatai. - 8., Ülés [a jogi- és pénzügyi bizottságban]. - 9., József főherceg szanatórium... közgyűlése. - 10., Meghívó [a siketnémák iskolája záró vizsgáira]. - 11., Ügető vesenyek Debreczenben. - 12., A Csokonai Kör jelentése 1907. évről. - 13., Az állattartó közösség figyelmébe. - 14., Felhívás [a "Meszena" alapítvány ösztöndíjaira]
26. szám
Kapcsolat a városok között p. 1-2.
A városi polgármesterek országos Kongresszusa Hódmezővásárhelyen
Miniszteri rendelet : Debreczen szab. kir. város közösségének / Kossuth [Ferenc] p. 3.
Nemzetközi kongresszus Párizsban az újrendszerű járművek miatt a közutak építésénél és fenntartásánál szükséges szabályozásról
Hírek p. 3-4.
1., Közgyűlés. - 2., A polgármester értesítése ... [két házastelek város által történő megvásárlásáról]. - 3., A jog- és pénzügyi bizottságból. - 4., A gazdasági bizottság ülése. - 5., Soó Lajos [főiskolai háznagy] halála. - 6., Az államtitikár nálunk [Tóth János közoktatási államtitkár Debrecenben járt]. - 7., A siketnémák vizsgálata. - 8., A porolaj alkalmazása [az utca porának megkötésére]. - 9., A Stenczinger házról [a város kívánja megvenni]. - 10., Nyilatkozat [egy hír helyreigazítása]
27. szám
Hírek p. 6.
1., A főorvos [Tüdős Kálmán] szabadságon. - 2., Kinevezések [Latinovics Mihály főmérnököt műszaki tanácsossá nevezték ki, Csatth Zsigmond posta- és távirófőnököt főfelügyelőnek nevezték ki]. - 3., A tanyai iskolák vizsgálatai
28. szám
Körrendeletek : valamennyi törvényhatóságnak p. 4-5.
Az ipari, gyári és gazdasági vállalkozásoknál előforduló balesetek bejelentéséről
Hírek p. 7-8.
1., A polgármester [Kovács József] szabadságon. - 2., A püspöklávasztás. - 3., A debreceni Zenede kérelme [Vár utcai üres telkét be kívánja építeni]. - 4., A siketnémákat gyámolító egylet gyűlése. - 5., Ösztöndíjas helyek a bécsi konzuli akadémián. - 6., A városi levéltár villamos világítása. - 7., Ajánlat házvételre [Irinyi István házastelküket a városnak ajánlja meegvételre]. - 8., Hova lettek a padok ... [a vasuti megállóból]. - 9., Kinevezés Kelemen Ernő törvényszéki bírót a marosvásárhelyi kir. itélőtáblához nevezték ki]. - 10., Halálozás [Ujfalussy Géza vármegyei várnagy... elhunyt]. - 11., A bécsi lapok és a gabona ára. - 12., Az Egyesült Államok új kivándorlási törvénye
29. szám
Hírek p. 6.
1., Szabadságon ... [Oláh Károly közművelődési tanácsnok]. - 2., A nagyerdei körút villatelkei. - 3., A Hortobágy vendégei. - 4., A város adománya [kosárfonó műhelyt nyitott Szikszay Mihály világtalan ifjú, akit a város taníttatott]. - 5., Három szomszédos város [Szoboszló, Böszörmény és Hajdunánás] tisztújítása. - 6., Gavallér vármegye [Bács-Bodrog vármegye magára vállalta a tisztviselők nyugdíjjárulákának fizetését]. - 7., A szombathelyi kultúrpalota [átadása]. - 8., Arad jóltevője [Andrényi Károly].- 9., Árverés az állomáson ...[az elghagyott tárgyakból]. - 10., A tejhamisítás büntetése
30. szám
Értesítők p. 3.
Megjelent a debreczeni ref. főiskola akadémiai tanszkainak értesítője
Hírek p. 4.
1., Olvasóinkhoz [rendkívüli melléklet]. - 2., Temesvár új közkórházat épít. - 3., Temesvár vízvezetéke és csatornázása. - 4., Esztergom sz. kir. város köszönete. - 5., A debreczeni ref. egyház és a püspökjelölés. - 6., Polgármesterválasztás Szoboszlón. - 7., Férfias üdvözlés [Frank Tibor átvette a hadtest parancsnokságát]. - 8., Gyógyszerész gyűlés. - 9., A vadásztársulat vadászainak avatása
Hírek p. 18.
1., A város ösztöndíjai. - 2., A siketnéma iskolában ... [új osztály indul]. - 3., Szabadságon Végh Gyula rendőr főkapitány. - 4., Nem lesz több gyógyszertár
31. szám
32. szám
33. szám
34. szám
35. szám
36. szám
37. szám
Hírek p. 3.
1., Színházbizottsági ülés. - 2., A vízvezetéki bizottság ... [üléséről]
38. szám
Elvi jelentőségű határozatok p. 4-5.
Az ipartelepek engedélyezéséről
Hírek p. 6-7.
1., Kirándulás a város birtokaira. - 2., Eljegyzés ... [Winklersteini Winkler Ernő és Tóth Annuska eljegyzéséről]. - 3., Egy jótékony asztaltársaság [a Polgári Asztaltársaság száz gyermek felruházásáról döntött]. - 4., A szinésziskola megnyitásáról [a debrecni Solymossy-féle szinésziskoláról]. - 5., Új polgármesterek [Rózsahegyen és Makón]. - 6., Kolozsvár átirata [Kolozsvár a rendőrség államosítását kéri]. - 7., Új rend a fővárosnál ... [csak délelőttt tartanak hivatalos órákat]. - 8., Frics József halála. - 9., Temesvár munkásházakat épít. - 10., A tanyasi iskolák új tanytói. - 11., Tanyai iskolagondnoksági ülés. - 12., Miniszteri megbízás [a miniszter a debreceni közigazgatási tanfolyam igazgatójává Czeglédy Mihályt, helyettesévé Oláh Károlyt bízta megg. - 13., Állatorvosi kongresszus. - 14., Templomavatás [Lövőpetriben]. - 15., Hamis kiállítási kitüntetések
39. szám
40. szám
Nemességi könyv p. 6-7.
Az Országos Magyar Nemességi Lexikon ismertetése
Hírek p. 7-8.
1., A polgármester és a jó öreg "Debreczen". - 2., Erőss Lajos püspök lelkészi meghívása. - 3., Szabolcs vármegye álma ... [náhány Hajdú vármegyei váris elhódításáról]. - 4., Halálozás [Raics György ... apósa elhunyt]. - 5., A városi múzeumból. - 6., Kisbirtokosok szrvezkedése. - 7., A színház megnyitása. - 8., A pártelnök lemondása [Márton Imre a debreceni függetlenségi és 48-as párt elnöke lemondott]
41. szám
Hírek p. 8.
1., A polgármester értesítése ... [a legközelebbi közgyűlésen névszerinti szavazásról]. - 2., Kinevezés [Eisemann Oszkárt a pénzügyminiszter sátoraljaújhelyi pénzügyi igazgatóvá nevezte ki]. - 3., Adomány ... Gróh Ferenc plébános ... alapítványt tett a siketek javára]. - 4., Mérnökök kongresszusa. - 5., Tóth Kálmán dr. előléptetése ... [az Országos Munkásbiztosító Pénztár titkárává választották]. - 6., A világtermés és a gabonapiac
42. szám
Hírek p. 6.
1., Személyi hírek [Kovács József polgármester... részt vett Rudolf trónörökös szobrának leleplezési ünnepségén]. - 2., Tóth József halála. - 3., Új doctor juris... Tóth Emil. - 4., Meghívó ... [hajduvármegyei tankerületi tanítók... vándorgyűlésére]. - 5., Felolvasó esték a főiskolán. - 6., A házadó kivetése. - 7., Új szaklap... a Műhely és Üzlet. - 8., Műpártoló egyesület ... képkiállítása. - 9., A kereskedelmi iskola jubileumi ünnepsége. - 10., Féláru vasuti jegyek... [nyugdíjasok számára]. - 11., A színház világítása. - 12., Kiss Áron dr. halála...[Kiss Áron volt püspük fia, udvari tanácsos ... elhunyt]. - 13., Győr város panasza a beülgyminiszter ellen. - 14., A fiumei utcák elnevezése. - 15., Ojtóanyag termelése - állami kezelésben [az állati betegségek leküzdésére]
43. szám
Hírek p. 3-4.
1., Krematorium Budapesten. - 2., Vízvezeték és csatornázás Sátoraljaújhelyt. - 3., Városi téglagyár Jászberényben. - 4., A székesfehérvári vízmű építése. - 5., Az O.M.G.E. statisztikai adatai. - 6., Kilátótorony Pécstt. - 7., Idegen nyelvű tanfolyamok a tisztviselőknek
44. szám
Hírek p. 8.
1., Erőss Lajos meghívása ...[lelkésznek]. - 2., Elnökválasztási mozgalmak [a debreceni izraelita hitközségnél]. - 3., A reformáció emlékünnepe. - 4., Mozgalom Szabolcs vármegye törekvése ellen [területcsonkító törekvése ellen]. - 5., Az utadódelőirányzat. - 6., Házvételi tervek. - 7., A Simonffy utcai bérházak villamos világítása. - 8., A színház bútorozása. - 9., A jövő évi költségelőirányzat. - 10., Gondnoksági ülés. - 11., Bosznay István kinevezése [az állami mintarajziskola igazgatójává]. - 12., Értesítés ... [katonai lóvásárról]. - 13., A hajdómegyei méhészet kérése... [az un. bikaakol telek átengedése tárgyában]
45. szám
46. szám
47. szám
48. szám
Hírek p. 3-4.
1., Tisztújító közgyűlés. - 2., Bortus Dániel halála. - 3., Rákosi Viktor és a debreceni egyetem. - 4., Gondnoksági ülés. - 5., A debreceni szabadiskola. - 6., A képkiállítás megnyitása [a Műpártoló Egyesület kiállításáról]. - 7., A városi népkonyha. - 8., Nőegyleti közgyűlés. - 9., Városi árvák a nőegyleti árvaházban. - 10., Dr. Láng szanatórium megnyitása
Hírek p. 3-4.
1., Jóváhagyott alapszabály. - 2., A képkiállítás [a Műpártoló Egyesület kiállításáról]. - 3., Szatmár és Nagykároly ...[kéremel a megyeszékhely áthelyezéséről]. - 4., Arcképes igazolványok beterjesztése ... [a félárú vasuti jegyek igényjogosultságára]. - 5., Angol szaklap a magyar Alföldről
49. szám
50. szám
Hírek p. 2-3.
1., Debreczen tanácsa Miskolczon. - 2., Szabályrendeletek. - 3., Medgyasszay Dezső.... [elhunyt]. - 4., Előfizetési felhívás... Koncz Ákos "Ős Debreczen" c. könyvéáre]. - 5., A képtárból ... [képnyereméányek sorsolása]. - 6., A délelőtti tanulás ellen. - 7., A debreczeni jótékony nőegylet közgyűlése
51. szám
52. szám
1909
01. szám
02. szám
Thaly Kálmán dr. p. 1.
Belső titikos tanácsossá nevezték ki
Hírek p. 4.
1., Gróf Dégenfeld József képviselőjelölt. - 2., Kinevezés ... [Weszprémy Zoltán főispán Harsányi Miklóst díjas, Vásáry Istvánt díjtalan közigazgatási gyakornoknak nevezte ki]. - 3., Szabó Kálmán emlékezete... [gyászünnepség Szabó Kálmán emlékezetére]. - 4., Győry Kálmán [városi mérnök] halála ... 5., Frohner Géza ...[a világítási vállalat pénztárosa] .. temetése.
03. szám
Hírek p. 4-5.
1., Szabó Kálmán emlékezete [az iparkamara gyászülést tartott volt elnöke tiszteletére]. - 2., A kereskedelmi és iparkamara elnöke... [Szentkirályi Tivadar lett]. - 3., Sipos Béla ... [az Esti Hirlap felelős szerkesztője]... elhunyt. - 4., Rendelet a mértékhitelesítésről. - 5., Hogyan óvják sz iskolás gyerekeket a ragályos betegségektől. - 6., A korom mint trágyaszer. - 7., Törvényjavalat az iszákosság ellen
04. szám
05. szám
06. szám
07. szám
Magyar közjog és közigazgatási jog / Bartha Béla p. 3-5.
Könyvismertetés és előfizetési felhívás
Hírek p. 6.
1., A népszanatórium. - 2., Értesítés ... [arról, hogy a lapot a bizottsági tagok ingeyen kapják]. - 3., A tanyai iskolákról. - 4., A levéltár selejtezése és rendezése. - 5., Hitelesítő közgyűlés. - 6., Nyugdíjazások. - 7., A világítási vállalat főkönyvi állása. - 8., Hogyan űzik el a kínaiak a járványokat. - 9., A villamos áram mint vágási mód
08. szám
Hírek p. 4.
1., Jelölés [anyakönyvvezető helyettesnek Muraközy Aladárt jelölték]. - 2., Uj tanyasi iskolák [a város hét új iskola felállítását tervezti. - 3., Felirat ... [a csendőriskola ügyében]. - 4., Népmozgalmi adat [fővárosi születési és halálozási adatok. - 5., Közigazgatási bejárás [a fancsikai vasut Vekerig történő meghosszabbítása tárgyában]
Hírek p. 4-5.
1., Telekkínálat...[a városbak megvételre ajánlott telek]. - 2.,A város csatornázása. - 3., Kinevezés.... [Kulin Imrét a debrecnei kir. törvényszék elnökévé nevezték ki]. - 4., A tanyasi iskolák köréből. - 5., Új mezőgazdasági szeszfőzdék bejelentése. - 6., Vadon Sándor alapítványa. - 7., A városi tisztviselők fizetésrendezése. - 8., Csak egy virágszál.... halottak napjára
09. szám
Hírek p. 4.
1., A kolzsvári polgármester kitüntetése [Szvacsina Géza kolozsvári polgármestert udvri tanácsossá nevezték ki.- 2., Petőfi sorsjáték huzása [a Petőfi Ház céljaira rendezett sorsjátékról]. - 3., A Debreczeni Első Takarékpénztár...[zárszámadási mérlege]. - 4., Meg nem erősített szabályrendelet [a kocsámák vasárnapi nyitva tartásáról]. - 5., Kinevezés [Szűcs Gusztáv számgyakornok kinevezése]. - 6., A debreceni szanatórium egylet.. [jótékony báljáról]. - 7., Tejgazdasági kongresszus Budapesten. - 8., Házvételi ajánlat ... [a városnak]. - 9., Kérelem .... [a gyászjelenzések beküldésről]. - 10., Az adózó közönség figyelmébe ... [a hadmnetességi adó megállapításáról]
10. szám
11. szám